EVU-Kurs

Rettferdig omstilling og deltakelse

Tankefull mann sittende med en globus under arma

Faglig ansvarlig Robert Næss funderer over hvordan vi kan få til mer rettferdighet og større deltakelse i omstillingsarbeidet.
Foto: Lars Erik Berg/NTNU

Start: 01.08.2024
Søknadsfrist: 15.05.2024

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: KULT6504

Kurset er under planlegging.
Du kan ikke søke dette kurset ennå.


I omstillingen til klimavennlige og sosialt bærekraftige samfunn er tillit, trygghet, tilhørighet og rettferdig tilgang til goder som mobilitet, energi, arbeid, utdanning og gode nærmiljø helt avgjørende suksessfaktorer. Sosial bærekraft handler om å jobbe for at alle mennesker skal ha like sjanser til å ha medbestemmelse, et helsefremmende hverdagsliv, like muligheter for utdanning, samt å kunne jobbe og leve uten diskriminering av noe slag.

Kurset kan inngå i NTNUs erfaringsbaserte masterprogram i organisasjon og ledelse, spesialisering i bærekraft, omstilling og inkludering.

Innhold

I dette emnet skal vi se nærmere på hvordan sosial utjevning, mangfold og deltakelse påvirker samfunnsutvikling og en rettferdig bærekraftig omstilling. Emnet vil ha en kritisk tilnærming til forholdet mellom bærekraftig utvikling og sosial rettferdighet og undersøke hva som kreves av innsats fra innbyggere og offentlige og private aktører når målet om sosialt bærekraftige samfunn skal nås. Problemstillinger knyttet til ulikhet, tilgang, kompetanse og tilgjengelighet til bærekraftige tjenester og tiltak på individuelle - og systemnivå vil bli diskutert.

I emnet vektlegges sosiomateriell omstilling, med særlig fokus på kvaliteten på medvirkning og medbestemmelse og innbyggerrettigheter i bærekraftige omstillingsprosesser. En forutsetning for arbeidet med rettferdige og sosialt bærekraftige omstillingsprosesser, er utvikling av samhandlingskompetanse knyttet til transdisiplinaritet, evne til å jobbe tverrfaglig (på tvers av grenser mellom akademia og profesjonell praksis), og evne til å være refleksiv i sitt arbeide. Emnet skal gi innsikt i ulike eksempler og praksiser for gjennomføring av bærekraftstiltak og tjenesteutvikling fra offentlig og privat sektor. Emnet gir rom for å kunne jobbe med egne prosjekter og problemstillinger.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om rettferdig omstilling og medvirkningsprosesser
 • kjenner til tiltak som kan fremme inklusjon og kan bruke teorier for å analysere inklusjon i omstillingsprosesser
 • har innsikt i utvikling og bruk av kunnskapsprosesser og teknologiske løsninger på individ- og systemnivå
 • har innsikt i hvilke innvirkninger samfunnsmessige kunnskapsbehov og teknologiske løsninger kan ha på omstillingsprosesser

Ferdigheter:

Studenten

 • kan gjøre vurderinger av kunnskap og teknologiske tiltak for å understøtte innbyggeres ressurser, mestringsmuligheter og rett til medvirkning
 • kan framskaffe kunnskap empirisk og teoretisk for å kunne iverksette endringstiltak
 • kan anvende kunnskap om og ivareta bærekrafthensyn for ulike samfunnsgrupper

Generell kompetanse:

Studenten:

 • har innsikt i mangfold og ulikhetskonflikter
 • kan anvende faglig kunnskap for å initiere og bidra til transdisiplinær samhandling på tvers av offentlig og privat virksomhet og ulike samfunnsnivåer
 • kan reflektere kritisk om sin egen virksomhet og bærekraftprosesser
 • kan identifisere behov for innovasjon og nyskapningsarbeid

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To samlinger i Trondheim høsten 2024.

Eksamensbeskrivelse

Eksamensform: Semesteroppgave. Oppgaven skrives individuelt eller i gruppe på inntil tre medlemmer.

Eksamenskrav: Bestått øvingsoppgave.

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr

Oppdatert prisinformasjon for studieåret 2024/2025 vil komme.

I kursavgiften inngår:

 • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
 • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Det humanistiske fakultet
Robert Næss, Førsteamanuensis, Institutt for tverrfaglige kulturstudier
Epost: robert.ness@ntnu.no

Kontakt

Marit Kvidal, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev