EVU-Kurs

Musikkbasert miljøbehandling

Et eldre par som danser og smiler mot hverandre

Foto: Yayimages

Start: 05.09.2023
Slutt: 20.12.2023
Søknadsfrist: 15.06.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Gjøvik

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 15
Emnekode: FH3107

Kurset er avlyst.


Musikkbasert miljøbehandling gir kunnskap om hvordan musikk, sang og bevegelse kan brukes til å bedre kommunikasjon, mestring, aktivitet, samskaping og økt verdighet. Musikkbasert miljøbehandling er et tiltak innen forebyggende helsearbeid som gir mennesker bedre livskvalitet.

NB! Endret søknadsfrist fra 15. august til 15. juni!

Målgruppe

Helse- og omsorgsarbeidere, lærere, kulturskolepedagoger, kulturarbeidere, frivillige.

Det er ikke forventet noen forkunnskaper, men interesse og motivasjon for å lære om fagfeltet er en fordel.

Innhold

Kurset vil gi en oversikt over hvordan musikk, sang og bevegelse kan brukes til å bedre kommunikasjon, livskvalitet, livsmestring, aktivitet, samskaping og økt verdighet.

Det omfatter arbeid knyttet til aldersrelaterte sykdommer og demensomsorg, helsefremming og recovery. Musikkbasert miljøbehandling har blitt utviklet i dialog mellom musikkvitenskap, nevrovitenskap og klinisk forskning i demensomsorg.

Kurset har hovedvekt på teoretiske perspektiver og kunnskapsgrunnlag med noe praktisk utprøving av metoder i løpet av samlingene.  

 

NORD universitet har muligens ledig kapasitet på sitt tilbud.

Emnebeskrivelse

FH3107

Opptakskrav

Minimum bachelorgrad innen helse- og sosialfag eller andre relevante fag.

Dokumentasjon må lastes opp samtidig med at du søker, eller senest innen søknadsfristens utløp.

Informasjon om krav til dokumentasjon.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Kurset har 3 obligatoriske samlinger a 3 dager på NTNU Gjøvik, Høst 2023:

Samling 1: 5. - 7. september.

Samling 2: 10. - 12. oktober.

Samling 3: 7. - 9. november.

Det pedagogiske opplegget vil veksle mellom forelesning, øvinger og arbeid i grupper. Teoridelen blir illustrert med kliniske eksempler og videoillustrasjoner. Arbeid med pensum, praktiske oppgaver og øvinger mellom samlingene.

I tillegg brukes rollespill og gruppearbeid, som også følges opp på hjemstedet/arbeidsplassen.

Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger, seminar, ekskursjon.

Eksamensbeskrivelse

Individuell hjemmeeksamen - 24 timer. Bokstavkarakterer.

Obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for å kunne avlegge eksamen:

  • Skriftlig oppgave på 2000 ord +/- 10%. Utleveres ved første samling. Vurderingskriterier: Godkjent/ikke godkjent.
  • 80% nærværsplikt på muntlig framlegg av skriftlig arbeidskrav.
  • En individuell praktisk eksamen i gruppe, 1 dag. Obligatorisk Godkjent/Ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav er som hovedregel gyldig i et kalenderår, men det kan søkes om utvidet varighet.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Annen informasjon

Kriterier for tildeling av studieplasser:
  • Studieplassene fordeles likt mellom kvalifiserte søkere som er ansatt i kommunehelsetjenesten og kvalifiserte søkere som er ansatt i spesialisthelsetjenesten. Dersom det ikke er nok kvalifiserte søkere i én av kvotene, suppleres det med søkere fra den andre kvoten.
  • I hver av de to opptakskvotene forbeholdes halvparten av studieplassene til søkere med grunnutdanning i sykepleie. Den andre halvparten av studieplassene forbeholdes søkere med grunnutdanning i andre helse- og sosialfag enn sykepleie.

Hvis det er flere søkere til opptakskvotene enn det vi har plass til rangeres søkerne innbyrdes etter oppnådde konkurransepoeng slik:

  1. Karakterpoeng gis ut fra en vektet gjennomsnittskarakter av alle karakterer på vitnemålet som utgjør opptaksgrunnlaget. (Resultatet multipliseres med 10)
  2. Fullført og bestått utdanning utover opptaksgrunnlaget gir tilleggspoeng som følger:1 poeng for 60 studiepoeng, 0,5 poeng for 30 studiepoeng, 0,25 poeng for 15 studiepoeng. Maksimalt 3 tilleggspoeng.
  3. Poeng for praksis utover opptaksgrunnlaget som følger: Det gis 1 tilleggspoeng per år for inntil 5 års relevant yrkespraksis etter fullført og bestått høyere utdanning og etter at første praksisår etter utdanningen er fullført. (Deltidsarbeid gjøres om til andel av heltid.)
  4. Når flere søkere har lik poengsum, avgjøres rekkefølgen ved alder, med den eldste først, spesifisert etter fødselsdato.

 

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for å kunne starte kurset. 

Samarbeidspartnere:

Studiet er i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg som gjennomfører det nasjonale opplæringsprogrammet i miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse (MMB).
 

Nasjonalt opplæringsprogram i miljøbehandling | musikkbasertmiljobehandling.no

Prisinformasjon

Pris: 0 Kr

Det er ingen kursavgift, men semesteravgift pt kr 640 til Studentsamskipnaden må betales hvert semester.

Ytterligere informasjon om semesteravgift.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Kontakt

Astrid Østensen, NTNU Videre
Mobil: 73 59 52 16
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev