EVU-Kurs


Miljødesign i regulerte vassdrag

Start: 06.03.2023
Slutt: 04.06.2023
Søknadsfrist: 06.02.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 29000 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: VM6006

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Kurset vil gi opplæring i prinsippene bak miljødesign, feltmetodikk, dataanalyse og bruk av datamodeller.

Målgruppe

Personer som jobber med eller er interessert i hvordan vassdrag påvirkes av vannkraftreguleringer, f.eks. personer som jobbe i kraftselskap, forvaltning, konsulenter og interesseorganisasjoner.

Innhold

Målet med kurset er at studentene skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter om miljødesignmetodikken inkludert diagnose av påvirkning og tiltak for å redusere effekt av reguleringer.

Kurset vil gi systematisk og samlet undervisning i biologisk og hydrologisk grunnlag, diagnose av effekt, tiltak, systematisering og kartlegging, byggeklossmetoden og simuleringsmodeller. Kurset inneholder feltmålinger og verktøy for klassifisering av inngrep.

Undervisning

Forelesninger, regneøvelser og befaringer. Veiledning mellom undervisningsukene.

Mer om miljødesign:

Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN) spør: Går det an å produsere lønnsom vannkraft og samtidig ta hensyn til naturen? (cedren.no)

Bloggartikkel hvor du møter deltakere fra første gjennomføring av kurset Miljødesign for regulerte vassdrag. 

 

Emnebeskrivelse

VM6006

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To samlinger:

Første samling er digital: 6. - 9. mars.

Andre samling i Trondheim med befaringer: 23. - 26. mai.

Oppstart kl 09.15 første dag og avsluttes kl 14.00 siste dag.

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Deltagerne må stille med egen PC under kurset med standard software (Excel, Word, Powerpoint). Det er også en fordel om det det er mulig å installere ønskelig installere 3-parts software (for eksempel COSH-Tool, nMAG, HEC-RAS) på disse PC-ene.

Eksamensbeskrivelse

Dato: 31.05.2023

Eksamenstype Skriftlig fire timers hjemmeeksamen

Eksamenskrav: Deltakelse på kurssamlingene

Karakterskala for avsluttende eksamen: Bestått/ikkebestått.

Info om eksamenstid:

Eksamen vil være tilgjengelig i 4 timer fra du logger deg på eksamensystemet i perioden 25.05. kl 0900 til 31.05. kl 13.00.

Pensumlitteratur/kursmateriell

  • Forseth og Harby (red) (2013): Håndbok for miljødesign i regulerte vassdrag.
  • Bakken, Forseth & Harby (2016). Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri
  • Richter et al. (1996). A Method for Assessing Hydrological Alteration within Ecosystems.
  • Fjeldstad, Pulg & Forseth (2017). Sikker toveis fiskevandring forbi vannkraftverk. Kunnskapsoppdatering og mønsterpraksis. SINTEF-rapport.
  • UNI Miljø (2017). Tiltakshåndbok for bedre fysisk vassdragsmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker. Rapport nr 296.
  • Johnsen et al. (2010). Effekter av vassdragsreguleringer på villaks. 

Supplert med andre relevante fagartikler.

Annen informasjon

Kursavgift inkl. kursmateriell, lunsj og en kursmiddag. Semesteravgift kommer i tillegg.

Praktisk informasjon som gjelder dette kurset.

Prisinformasjon

Pris: 29000 Kr

Kursavgiften kan endres.

I tillegg kommer semesteravgift, pt kr 600.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Tor Haakon Bakken, Professor NTNU, Institutt for vann og miljøteknikk
Telefon: 7359 4587
Mobil: 9515 6944
Epost: tor.h.bakken@ntnu.no

Kontakt

Astrid Østensen, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 16
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev