EVU-Kurs


Illustrasjon med en rekke grafiske symboler knyttet til digital kommunikasjon rundt ordene

Foto: Mostphotos

Digital sikkerhet - teknologi

Start: 13.04.2023
Søknadsfrist: 05.03.2023

Sted for samlinger: Nettbasert

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 2,5
Emnekode: IIK6513

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser


Digitaliseringen transformerer samfunnet vårt, og infrastrukturene og systemene blir stadig mer komplekse, omfattende og integrerte. Emnet vil forberede deg på å møte utfordringene knyttet til identifisering, vurdering og forebygging av risiko når det er snakk om digital sikkerhet. 

Dette er et av fire emner på masternivå i Digital sikkerhet som tilbys gjennom bransjeprogrammet for maritim næring.

Målgruppe

Passer for alle som ønsker å øke sin kompetanse innen informasjonssikkerhet. Emnet retter seg primært mot deg som er ansatt eller permittert/arbeidsledig innen maritim næring. Ledige plasser kan tilbys fortrinnsvis permitterte/arbeidsledige, og deretter ansatte i andre bransjer.

Innhold

Digitaliseringen transformerer samfunnet vårt, og infrastrukturene og systemene blir stadig mer komplekse, omfattende og integrerte. Våre myndigheter, virksomheter og innbyggere opplever derfor økende avhengighet av velfungerende, sikre, tilgjengelige og pålitelige digitale tjenester.

Faglig innhold:

  • Kryptologi
  • Tilgangskontroll, brannmurer og VPN
  • Inntrengingsdeteksjon, inntrengingsprevensjon og andre verktøy

Emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, arbeid i basisgrupper og egendefinert prosjektarbeid. Det legges opp til at studentene skal jobbe med problemstillinger som er relatert til sin arbeidshverdag, med fokus på teknologiske og organisatoriske utfordringer knyttet til digital sikkerhet. Utover dette utfordres også studentene til å lage digitale presentasjoner og til å gjennomføre fagfellevurderinger av sine medstudenters arbeider.

Det gjennomføres digitale samlinger på NTNUs digitale læringsplattform «Blackboard». Deltagerne deles inn i basisgrupper på 6-8 deltagere. Det gjennomføres 3 fellessamlinger (alle deltagere) à 3 timer , og i tillegg en samling for presentasjon av prosjektarbeidet. Det forutsettes deltakelse i sanntid på samlingene/ øvingene i gruppe. For å bestå arbeidskravet i modulen kreves deltakelse på minst 4 av 5 digitale samlinger.

Prosjektarbeidene gjennomføres enten individuelt eller i grupper, og skal produsere en artikkel om selvvalgt tema relevant for emnet. Arbeidene inngår i individuell mappe som vurderes med bokstavkarakter A til F.

Hele emnet gjennomføres normalt på 10 uker. Total arbeidsbelastning for deltakerne er ca. 75 timer inkludert eget arbeid.

 

 

Opptakskrav

1: Fullført bachelorgrad, innen IT eller teknologi/realfag/økonomi eller tilsvarende 180 studiepoeng
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Søkere som ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget sitt.

Prioritering av søkere:
1. Ansatte, arbeidsledige og permitterte innen maritim næring
2. Permitterte/ledige i andre bransjer
3. I jobb i andre bransjer
4. Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres man etter "først til mølla"-prinsippet (dato for søknad)

Du må besvare spørsmålet om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb, og du må oppgi navn på (siste) arbeidsgiver.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Obligatoriske samlinger på nett:

  1. Første samling: 13. april
  2. Andre samling: 20. april
  3. Tredje samling: 27. april (dato kan bli endret)

 

Alle aktiviteter foregår på nett.
Samlingene blir gjennomført torsdager fra kl. 12.15 til kl. 15.00.  

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Tilgang til egen pc er nødvendig. Digital læringsplattform Blackboard benyttes.

Eksamensbeskrivelse

Mappevurdering.
Individuell mappe skal bestå av:
- To digitale presentasjoner
- To fagfellevurderinger
- Ett skriftlig arbeid

Innleveringsfrist for mappen er normalt 3 uker etter siste samling

Pensumlitteratur/kursmateriell

Bok:
Whitman og Mattord: "Principles of Information Security", Cengage, sjette utgave, 2019

I tillegg materiale distribuert på læringsplattformen

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
Nils Kalstad, førsteamanuensis,Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonssikkerhet (IIK)

Kontakt

Hilde Bakke, Studieveileder, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonssikkerhet (IIK)
Annveig Skurseth, NTNU VIDERE
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev