EVU-Kurs


Universell utforming for servicenæringen

Kvinne viser hvordan en blind kvinne skal betale i en betalingsterminal. Foto.

Hva skal til for at en blind hotellgjest føler seg godt mottatt? Foto Martine Årebråt Markussen/NTNU.

Hvordan hjelpe, tilrettelegge og kommunisere med personer med utfordringer du aldri selv har opplevd? 

Kurset tilbys som nettkurs primært for arbeidsledige og permitterte.

Du kan velge om du ønsker å ta eksamen eller ikke. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng. 

Søknadsfrist: 08.01.2021

Målgruppe:

Alle som arbeider i servicenæring der man har ansvar for ivaretagelse av personer med nedsatt funksjonsevne. Kurset arrangeres primært rettet mot permitterte eller arbeidsledige som følge av korona-pandemien, men kan også tas av andre.

Kursbeskrivelse:

Faget retter seg mot servicenæringen som bl.a. har personer med funksjonsnedsettelser som sine kunder.

Deltakerne vil lære om nasjonalt og internasjonalt lovverk, etiske betraktninger, behovsvurderinger, ulike former for funksjonsnedsettelser, tilrettelegging, tekniske hjelpemidler, hvordan man kommuniserer med personer med sansetap eller kognitiv svikt og hvordan man skal bidra ved skader eller evakuering.

Læringsformer og aktiviteter 

Kurset er nettbasert og basert på selvstudier, med unntak av to samlinger på nett. Hovedlæringen skjer ved arbeid med prosjektoppgave i gruppe. Det gis nettbasert veiledning til prosjektoppgaven.

Første samling er en oppstart av kurset, der vi går gjennom kursets oppbygging, hvordan man besvarer flervalgstestene, beskrivelser av kravene til prosjektoppgave. Samlingen skjer digitalt.

Andre samling skjer også digitalt der vi gjennomgår noen videoer om temaene kurset omhandler. I tillegg vil det bli gitt informasjon om prosjektoppgaven.

Prosjektoppgaven kan gjøres av deg sin enkeltpersoner, men vi anbefaler at flere studenter gjør den som en gruppeoppgave. Veiledning på nett kan gis til de som ønsker det.

Det er til sammen 10 temaer kursdeltakeren selv gjennomgår, og hvert tema avsluttes med en flervalgstest. Man går videre til neste tema når flervalgstesten er bestått. Det er satt av 2 uker til å besvare flervalgstestene.

Flervalgstestene består av 10 spørsmål, med 5 svaralternativer, og det gis umiddelbar tilbakemelding på hvor mye som er korrekt. Testene kan tas flere ganger.

Læringsutbytte:

Etter å ha gjennomført faget, skal deltakeren:

 • kunne nasjonalt og internasjonalt lovverk
 • kunne gjøre etiske betraktninger i konkrete situasjoner
 • kunne gjøre behovsvurderinger generelt og i konkrete situasjoner
 • ha kjennskap til ulike former for funksjonsnedsettelser
 • kunne gjennomføre tilrettelegging
 • ha kjennskap til tekniske hjelpemidler
 • kunne kommuniserer med personer med sansetap eller kognitiv svikt
 • kunne bistå skader eller evakuering

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 19.02.2021
Selvvalgt prosjektoppgave som fortrinnsvis utføres i gruppe.

Forutsetningen for å få gå opp til eksamen er beståtte flervalgstester. Flervalgstestene må ha minimum 70% korrekte svar for å kunne bli bestått. 7 av 10 flervalgstester må være bestått for å få tilgang til eksamen.

Prosjektoppgaven har karakterskalaen bestått - ikke bestått.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To digitale samlinger: 

 1. samling: 15. januar 2021 kl. 9-15.
 2. samling: 29. januar 2021 kl. 9-15.

Kursavgift:

0 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Jonny Nersveen
Førsteamanuensis
Telefon: 61135172
Mobil: 93445121
Epost: jonny.nersveen@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 16
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/ingen obligatoriske samlinger

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Hvis du mangler generell studiekompetanse og ikke får opptak på grunnlag av realkompetanse, kan du du gjennomføre emnet som etterutdanningskurs uten studiepoeng. Når du har fullført og bestått etterutdanningskurset, vil du få kursbevis.

Rangeringsregler for tildeling av plass på kurset:

1. Arbeidsledige og permitterte prioriteres

2. Først til mølla-prinsippet

I søknaden må du oppgi om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb. Du må også oppgi navn på (siste) arbeidsgiver. Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Obligatorisk:

Nersveen, Jonny (2020). Kurskompendium. Universell utforming i servicenæringen.

Anbefalt tilleggslitteratur:

 • FN-konvensjonen om menneskerettighetene.
 • FN-konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Lid, Inger Marie (2012). Likeverdig tilgjengelighet? En drøfting av menneskesyn og funksjonshemming med vekt på etiske problemstillinger knyttet til universell utforming, mangfold og deltakelse. NTNU biblioteket. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2015).
 • Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019. BLD.no Kulturdepartementet (2017).
 • Lov om likestilling og forbund om diskriminering (Diskrimineringsloven). Lovdata.no Arbeids- og sosialdepartementet (2005).
 • Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (Arbeidsmiljøloven). Lovdata.no Kommunaldepartementet (2017). Byggtekniske forskrift. Lovdata.no Arbeids- og sosialdepartementet (1996).
 • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Lovdata.no
 • Norges blindeforbund. Butikk for alle.
 • Norges blindeforbund. Kontraster – farger – belysning.
 • Norges blindeforbund: Ledelinjer og veifinning.
 • Norges blindeforbund: Inkluderende uteområder.
 • Norges blindeforbund: Informasjon for alle.
 • Norges blindeforbund (2019). Blindeforbundet lanserer førerhundvettreglene.
 • Hørselshemmedes landsforbund. Tunghørt – mot og vilje til et godt liv
 • Norges handikapforbund (2017). Tilgjengelige uteområder.
 • Norsk standard (2014). Universell utforming – Veifinning, P-750.
 • NS 11001-1 (2018). Universell utforming av byggverk – Del 1.

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 15.01.2021
Slutt: 19.02.2021

Søknadsfrist: 08.01.2021

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 10

Emnekode: VB6107

Undervisningssted: Nett

Arrangør: NTNU i Gjøvik

Eksamen: 19.02.2021

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.