EVU-Kurs


Bærekraftige industrielle prosesser og ressursutnyttelse

Illustrasjon som framstiller grønt bymiljø med solcelleanlegg og vindmøller.

Illustrasjon: Mostphotos

Vi står overfor flere globale utfordringer knyttet til bærekraftig produksjon av produkter som verden trenger, som kjemikalier, materialer og energi. Bærekraftig utvikling krever innovasjon og nye prosesser for energieffektiv og miljøvennlig ressursutnyttelse, samt bruk av biologiske råstoff, resirkulering og minimering av utslipp, samt rensing av vann og gass.

Emnet kan inngå i basismodulen NTNUs Masterprogram i teknologiledelse og digital omstilling, spesialisering for teknologibasert omstilling, eller som del av et annet studium ved NTNU hvor det passer inn.

Søknadsfrist: 15.02.2021

Kursbeskrivelse:

Emnet inneholder en teoridel og et prosjektarbeid. I teoridelen fokuseres det på utvalgte teknologier viktig for bærekraftig industrielle prosesser. Videre gis introduksjon til valg og dimensjonering av de viktigste apparaturenhetene og investeringsanalyse, som sammen vil gi basis for en prosjektoppgave. Prosjektarbeid gjøres i grupper på 2-4 studenter og inneholder prosessutforming, investeringsanalyse og vurdering av prosjektets bærekraft.

Læringsformer og aktiviteter

To obligatoriske samlinger á to dager, bestående av forelesninger, øvinger, og prosjektarbeid i grupper på 2-4 studenter. 
Prosjektarbeidet innledes med en samling hvor problemstillingene presenteres og gruppene etableres. Her vil det legges vekt på aktiviteter hvor deltagerne gjennom faglig arbeid blir kjent med hverandres kompetanse. Et mål for samlingen er at hver gruppe gjennomgår problemstillingen og legger en plan for gjennomføring av arbeidet, og for hvordan kommunikasjon og veiledning skal foregå. Dette kan for eksempel skje som regelmessige nettmøter.
Avsluttende samling hvor prosjektet presenteres. Gruppen leverer en felles rapport. 

Læringsutbytte:

Kunnskap:

  • Kunnskap om prosessteknologi for valgt prosess

Ferdigheter:

  • Prosessutforming
  • Beregne nødvendig størrelse av prosessutstyr
  • Finne fram til informasjon for valg av konstruksjonsmateriale av prosessutstyr
  • Estimere pris av prosessutstyr basert på størrelse eller kapasitet
  • Estimere totale investeringskostnader og driftskostnader av kjemisk prosessanlegg
  • Gjøre lønnsomhetsvurderinger av prosjekter og vurdere alternative prosjekter mot hverandre

Generell kompetanse:

  • Forståelse for bærekraft i prosesser og systemer i industrien

Eksamensbeskrivelse:

Mappevurdering bestående av prosjektoppgave (teller 50% av totalkarakteren) og 4-timers skriftlig eksamen (teller 50% av totalkarakteren). Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger på nett våren 2021:

Første samling: 7. - 8. april
Andre samling: 5. - 6. mai

Kursavgift:

24000 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Edd Anders Blekkan
Professor, Institutt for kjemisk prosessteknologi
Telefon: 73 59 41 57
Epost: edd.a.blekkan@ntnu.no

Magne Hillestad
Professor, Institutt for kjemisk prosessteknologi
Telefon: 73 59 41 22
Epost: magne.hillestad@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Fullført grad i teknologi, økonomi eller realfag på 180 studiepoeng.
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring
Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Hvis du ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper:

Grunnleggende kjemi/bioteknologi og matematikk tilsvarende innholdet i en teknisk bachelorgrad.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for naturvitenskap

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 07.04.2021

Søknadsfrist: 15.02.2021

Kursavgift: 24000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: KP6003

Undervisningssted: Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.