EVU-Kurs


Korttids produksjonsplanlegging (SHOP)

Flomstor elv. Foto Olav B. Fosso

Foto: Olav B. Fosso

Dette er et av fem nettkurs i et bransjeprogram for elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen. Arbeidsledige og permitterte vil bli prioritert ved opptak. De andre kursene er: 


Kurset gir en innføring i både planleggingsfilosofi, ulike beregningsmetoder, anvendelsesområder og bruk av de ulike metodene i operativ planlegging. Metodenes styrke og svakheter og erfaringer fra praktisk bruk av dem vil bli presentert og diskutert. Hovedvekt i kurset legges på planlegging med kortere tidshorisont (1 uke) planleggingsnivå og informasjonsflyt vil også vektlegges. 

Søknadsfrist: 10.10.2020

Målgruppe:

Personer som jobber med produksjonsplanlegging hos vannkraftprodusenter eller ønsker dokumentert kompetanse innenfor området.

Kursbeskrivelse:

Kurset gir en innføring i både planleggingsfilosofi, ulike beregningsmetoder og deres anvendelsesområder og bruk av de ulike metodene i operativ planlegging. Metodenes styrke og svakheter og erfaringer fra praktisk bruk av dem vil bli presentert og diskutert. Kurset vil også legge stor vekt på modelleringsmessige sider og beskrive med eksempler betydningen av modellering samt kvalitet på inngangsdata til de ulike modellene. Hovedfokus i kurset er på korttidsplanlegging men det legges vekt på at helheten skal presenteres slik filosofi rundt planlegging og informasjonsflyt mellom ulike tidshorisonter blir tydeliggjort.

Følgende tema behandles:

 • Lange tidshorisonter og mange tidsskritt
 • Kompliserte fysiske system
 • Planleggingshierarki (ulike nivå og tidshorisonter)
 • Korttidsplanlegging (opptil 14 dager)
 • Informasjonsflyt mellom ulike nivå
 • Rammebetingelser og koblingsprinsipp mellom ulike nivå
 • Metoder som er i bruk for planlegging med kort tidshorisont
 • Matematiske formuleringer og hvilke problemtyper de er hensiktsmessige for
 • Fordeler og ulemper med alternative metoder

 

Læringsformer og aktiviteter 

Kurset gjennomføres gjennom ca 20 timer forelesning. I tillegg er det for/etterarbeid (15 timer) samt Oppgaver & Sluttrapport estimert til 40 timer. Antall deltakere er begrenset til 30 for å sikre diskusjoner og god interaksjon under forelesningene.

Læringsutbytte:

Kunnskaper: Etter fullført kurs skal deltakeren ha kunnskap om metoder for planlegging av vannkraftbaserte system, modeller og modellforutsetninger for ulike tidshorisonter og hvordan rammebetingelser fra ett nivå brukes i neste nivå i planleggingshierarkiet.

Ferdigheter: Etter fullført kurs skal deltakeren skal være i stand til å forstå det teoretiske grunnlaget for korttidsmodellen som er utviklet, og aktivt bruke dette i sitt arbeid ved å forstå rammebetingelsene gitt av planleggingmodeller med lengre tidshorisont og grovere tidsoppløsning.

Generell kompetanse: Etter fullført kurs skal deltakeren ha god oversikt over modeller som brukes for planlegging av systemer som er koblet i topologi (innenfor hvert tidsintervall) og koblet over tid gjennom usikker ressurstilgang og energilagring. Dette inkluderer bruk av modeller basert på: Lineærprogrammering, Heltall, Dynamisk programmering samt modeller for å representere usikkerhet.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen (2 timer)

Tid og sted for kurs/samlinger:

 • Nettforelesninger: 2.-27. november 2020 (20 timer)
 • Hjemmearbeid: 2.-27. november (15 timer)
 • Oppgaver og sluttrapport: 2.-27. november (40 timer)

Kursavgift:

0 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Olav Bjarte Fosso

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/ingen obligatoriske samlinger

Opptakskrav:

Bachelorgrad innen elektroteknikk, reguleringsteknikk, IKT/Telekommunikasjon eller Industriell økonomi eller tilsvarende.

Rangeringsregler for tildeling av plass på kurset:
1. Arbeidsledige og permitterte prioriteres
2. Først til mølla-prinsippet

I merknadsfeltet i søknaden må du oppgi hvilken del av bransjeprogrammet du er knyttet til.

Du må besvare spørsmålet om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb, og du må oppgi navn på (siste) arbeidsgiver.

Anbefalte forkunnskaper:

Relevant praksis innenfor produksjonsplanlegging. Kurset vil i betydelig grad hente eksempler fra aktuell programvare fra SINTEF Energiforskning, og kjennskap til denne programvaren er en fordel for å få fullt utbytte av kurset.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Pensumlitteratur/kursmateriell:

1. Produksjonsplanlegging i vannkraftbaserte systemer, Del 1 Professor Olav Bjarte Fosso

2. Produksjonsplanlegging i vannkraftbaserte systemer, Del 2, Professor Gerard L. Doorman, NTNU Professor Olav Bjarte Fosso, NTNU Seniorforsker Arne Haugstad, SINTEF Energi Seniorforsker Birger Mo, SINTEF Energi

3. Produksjonsplanlegging i vannkraftbaserte systemer, Del 3, Professor Olav Bjarte Fosso Forsker Michael Belsnes

4. Utvalgte artikler.

5. Programvare utviklet ved SINTEF Energiforskning brukes som illustrasjon av konsepter og resultater Det er i første rekke del 1 og del 3 som er relevant for kurset men alle kompendier gjøres tilgjengelig for deltakerne.

Kursdetaljer

Startdato: 02.11.2020
Slutt: 27.11.2020

Søknadsfrist: 10.10.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 2,5

Emnekode: ET6204

Undervisningssted: Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.