EVU-Kurs


AI + Design Thinking

Illustrasjonsfoto av smilende mann hvor halve ansiktet viser kretskort. Foto: Mostphoto.com

På videreutdanningsemnet AI + Design Thinking lærer du å skape forretningsverdi ved å kombinere det kreative håndverket av designtenking med den teknologiske kraften til kunstig intelligens. Foto: Mostphoto.com

Mange virksomheter har forstått at de må undersøke hvilke fordeler de kan oppnå ved å ta i bruk AI. Men veien fra å eksperimentere med AI-løsninger til å oppnå reell forretningverdi kan være vanskelig for mange. Videreutdanningsemnet AI + Design Thinking er et unikt tverrfaglig program som tar sikte på å skape forretningsverdi ved å kombinere det kreative håndverket av designtenking med den teknologiske kraften til kunstig intelligens.

 

Målgruppe:

Ledere og produkteiere som ønsker innsikt i hvordan de i større grad kan få til økt nyskaping og forretningsverdi ved bruk av AI i produkt- og tjenesteutvikling

Kursbeskrivelse:

AI + Design Tenkning fokuserer på å anvende designprinsipper på AI-utvikling med mål om å skape mer forretningsverdi og innovasjon. Emnet tar utgangspunkt i et AI-økosystem som i tillegg til teknologi omfatter brukere, kunder, forretning og organisasjon. Samspillet mellom disse elementene gir et godt utgangspunkt for innovasjon og verdiskaping i et forretnings- og brukerperspektiv. Du vil få en innføring i kjerneprisnippene i designtenkning, samt praktisk anvendelse av disse prinsippene i AI-utvikling. Dette vil gjøre deg i stand til å kombinere kunnskap om AI og designmetodikk til å skape fremtidsrettete produkter og tjenester som skaper merverdi for brukere, kunder og organisasjoner. 

 

Kursinnhold

Før første samling

Elements of AI: Forstå hva AI er og hvilke muligheter teknologien åpner for (nettbasert kurs). 

Under første samling

 • Kunstig intelligens: AIs økosystem, og eksempler på verdiskaping med bruke av AI.
 • Design Thinking: Introduksjon til designtenkning, brukersentrert design og samskaping.
 • Forretningsmål: Forstå forretningens behov og målsetninger og hvordan AI kan bidra til oppnå disse.
 • AI og mennesket: tolke og analysere AI-data, samt transformere og presentere disse for brukere, interessenter og beslutningstakere.
 • Brukerinnsikt: Forstå brukerne og deres behov med brukerundersøkelser, intervjuer og observasjon
 • Problemdefinisjon: Definer problemet, brukere, brukermål, forretningsmål.
 • Idégenerering: Utvikle ideer og konsepter og velg ut de som skal videreutvikles.
 • Etablere av prosjekt. Etablere prosjekt i egen virksomhet. Hvordan sette sammen gode tverrfaglige team med riktig tankesett.  

Mellom samlingene
     Prosjektarbeid: Brukerinnsikt, forretningsmål, problemdefinisjon, idégenerering

Under andre samling

 • Presentasjon: Presentere idé og konsept for faglærere og de andre deltakerne.
 • Interaksjon med AI-systemer: Design av systemer hvor mennesker og AI komplementerer hverandre.
 • Formidling: Visualisering og kommunikasjon av konsepter for forankring opp mot sluttbrukere og beslutningstakere.
 • Prototyping: Utforming av enkle prototyper som proof-of-concept og spesifiser hvilken funksjonalitet som skal inngå i en minimum viable product.
 • Evaluering: Gjennomføring av enkel evaluering og brukertesting for å gi svar om konseptet og prototypen løser bruker- og forretningsmål.
 • Realisering: Hvordan lykkes med realisering og innføring av nye innovative og brukervennlige produkter og tjenester basert på AI.

Etter andre samling

 • Prosjektarbeid: Visualisering og formidling av konsepter. Prototyping. Evaluering. Plan for realisering. Dokumentasjon i rapport.
 

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Etter å ha gjennomført emnet kan kandidaten

 • forstå virkemåte og mulighetsrom av kunstig intelligens
 • beskrive designtenkning som metode, samt nytteverdien av den
 • forstå hvordan brukerbehov, teknologiske og økonomiske forhold og rammebetingelser påvirker eller påvirkes av designtenkning
 • forstå merverdien av å anvende en bruker-/kundeorientert tilnærming til innovasjonsprosesser
 • sentrale prinsipper for analyse og presentasjon av KI-data 
 • vite hvordan tillit til KI-systemer kan skapes

Ferdigheter

Etter å ha gjennomført emnet kan kandidaten

 • bruke designtenkning for å se mulighetsrommet i bruk av AI-teknologi
 • gjennomføre brukerstudier for å forstå innsikt i brukernes og interessentens behov og målsetninger
 • lede prosesser for idégenerering og konseptutvikling
 • tolke og analysere KI-data og transformere og presentere disse for brukere og andre interessenter
 • foreslå mulige løsninger hvor mennesker og KI komplementerer hverandre
 • lage prototyper som simulerer bruk av KI
 • prinsipper og bruk av designmetoder for å utvikle nye innovative løsninger som benytter AI-data
 • visualisere og kommunisere data, konsepter og løsninger for interessenter og beslutningstakere
 • skissere forretningsverdi basert på konsepter og prototyper

Generell kompetanse

Etter å ha gjennomført emnet har kandidaten

 • utvidet forståelse og evne til å skape nye og verdiskapende digitale tjenester og produkter basert på kunstig intelligens ved hjelp av designtenkning som metode.
 • Kjennskap til grunnleggende bruker-sentrert metoder og hvordan man løser udefinerte problemer
 • Forstå tverrfaglig kompetanse og samarbeid som en driver for å skape kunde- og forretningsverdi.
 

Eksamensbeskrivelse:

Du skal gjennomføre et prosjekt, enten alene eller i samarbeid med andre deltakere, som vil bli vurdert. Prosjektet skal dokumenteres gjennom en prosjektrapport og presenteres muntlig.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Læringen skjer gjennom nettbaserte kursmoduler og to nettsamlinger á to dager.

Før første samling anbefaler vi at du gjennomfører nettkurset Elements of AI.  

Læringsformene varierer mellom forelesninger, praktiske øvelser og prosjektarbeid.


Obligatoriske aktiviteter

 • Praktiske øvelser
 • Prosjektarbeid
 • Du må delta på begge samlingene

 

Kursavgift:

24000 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Brita Fladvad Nilsen

Kontakt:

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Bachelorgrad og minimum to års relevant arbeidserfaring.

Anbefalte forkunnskaper:

Bachelorgrad i teknologi eller tilsvarende

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for arkitektur og design

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Nettkurset Elements of AI (ikke obligatorisk dersom du alt har tilsvarende kompetanse)

Øvrig kursmateriell kunngjøres ved studiestart.

Praktiske opplysninger:

Emnet undervises på engelsk. 

Kursdetaljer

Kursavgift: 24000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode:

Undervisningssted: Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er under planlegging.
Du kan ikke søke dette kurset ennå.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.