EVU-Kurs


Smidig praksis i prosjekt og digital transformasjon

To mennesker diskuterer

Foto: Colourbox

Dette er et kurs kun for inviterte deltakere til gjennomføring av pilot.

Smidig metodikk har oppstått i programvarebransjen som et svar på utfordringer med prosjekter hvor det er store endringer i behovene til kunder og tilgjengelig teknologi underveis i prosjektforløp. Senere har mange av prinsippene vist seg anvendbare også for andre typer kunnskapsarbeid, og mange bedrifter omorganiserer etter smidige prinsipper for å raskere respondere på endringer.

Smidig arbeidspraksis er en forutsetning for digital transformasjon. Dette kurset vil gi bakgrunn for – og viktigste praksiser innen smidig metodikk som vil sette deltakere i stand til å bruke denne type metoder i eget prosjektarbeid enten det dreier seg om utviklingsarbeid, drift eller organisasjonsendring.

Søknadsfrist: 23.06.2020

Målgruppe:

Den primære målgruppen er ledere, prosjektledere, endringsledere, rådgivere, coacher og mentorer i privat og offentlig sektor. Behovet vil være for alle sektorer og fagområder som er nødt til å omstille seg for å klare legge til rette for digital transformasjon. Kurset vil ikke være spesielt rettet mot IT-bransjen, hvor det allerede finnes flere kurs på bachelor- og masternivå innen deltema. Den sekundære målgruppen er toppledere, prosjektmedarbeidere og andre med behov for å bevisstgjøre behov for omstilling.

Kursbeskrivelse:

Kurset starter med et webinar (nettmøte) som gir deltakerne oversikt over faglig innhold og læringsformer, slik at de kan møte godt forberedt til to stykk 2-dagers samling (workshop/seminar) i Trondheim-området. Før hver samling skal enkelte moduler i Open EdX-plattformen gjennomføres.

Det legges opp til aktive læringsformer, både individuelt og i grupper. Undervisningen gis i form av forelesninger, diskusjoner, presentasjoner og oppgaver. Det er obligatorisk oppmøte på samlingene.

Deltakerne skal forberede seg i forkant av webinaret og workshop/seminar og reflektere over utbyttet i etterkant gjennom å utføre case/prosjektoppgaver som skal leveres inn. 

Vi forventer at deltakerne bidrar med tilbakemeldinger på kurset via brukerundersøkelser som de vil få underveis og etter kurset. Tilbakemeldingene er viktige for å eventuelt få justert på det første ordinære kurset som skal settes opp til våren.

Studentene skal igjennom to kunnskapstester. Disse er obligatoriske, men gir ingen uttelling på karakter. Disse gjøres før hver samling.

Læringsutbytte:

Kunnskap: Student skal kunne

 • Grunnleggende prinsipper om smidige metoder
 • Grunnleggende kunnskap om smidig prosjektledelse
 • Grunnleggende kunnskap om organisatoriske barrierer for smidig praksis
 • Smidige praksiser i digitale transformasjoner

Ferdigheter: Studenten skal kunne

 • Initiere smidige prosjekter, skille mellom prosjekter med fokus på drift og innovasjon
 • Fasilitere vanlige møter i et smidig-team
 • Visualisere arbeidsoppgaver og informasjon som underbygger beslutningstaking i møter
 • Bruke enkle teknikker for å estimere omfang av kunnskapsarbeid
 • Fasilitere retrospektiver for å identifisere forbedringstiltak i team
 • Tilrettelegge for læring på team- og organisasjons-nivå

Generell kompetanse: Studenten skal

 • Kjenne kunnskapsgrunnlag for å øke sannsynligheten for suksess i digitale transformasjoner, både i privat og offentlig sektor
 • Kjenne forskjeller mellom “smidig” og “lean” tilnærming til prosessforbedring

Eksamensbeskrivelse:

Eksamen er todelt. Gruppeoppgave (teller 40%) mellom samlingene. Individuell prosjektoppgave (teller 60%) etter andre samling.
Eksamenskrav: To kunnskapstester. En medstudentevaluering.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Digital oppstartsamling 11. august

Første samling i Trondheim to dager i uke 36

Webinar 14. oktober

Samling i Trondheim to dager i slutten av semesteret (datoer vil komme)

Endringer kan forekomme. Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte kurssamlingene blir gjennomført på andre måter.

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Pensum og ev reise til samlinger må dekkes av den enkelte.

Fagansvarlig/Forelesere:

Ole Jonny Klakegg
Professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Telefon: 73594740
Epost: ole.jonny.klakegg@ntnu.no

Torgeir Dingsøyr
Professor II, Institutt for datateknologi og informatikk/ SINTEF Digital

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet. Vennligst oppgi hvilken arbeidsgiver du har i søknaden. Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensumlitteratur oppgis nærmere oppstart. Du vil i tillegg få tilgang til digitale læringsressurser.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Open edX

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 11.08.2020
Slutt: 01.02.2021

Søknadsfrist: 23.06.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BA6260

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.