EVU-Kurs


Fremtidens læringsteknologier

VR og AR teknologi kan bidra til avansert visualisering og simulering av prosesser i arbeidslivet (f.eks matproduksjon på en fiskefabrikk). Foto: Mikhail Fominykh og Lena Knutli

Organisasjoner står overfor økende utfordringer der verden og globale markeder i konstant endring stiller nye krav til digital kompetanse og tilpasningsdyktighet. Disse utfordringene kan bli møtt med innovative teknologier som muliggjør fremtidens løsninger for trening og livslang læring. Eksempler er VR/AR teknologier som åpner for store muligheter med rik og interaktiv livslang læring og kompetansebygging, inkludert fjernundervisning, noe som spesielt er relevant i konteksten av covid-19-pandemi.

Les også bloggartikkelen Lærer hvordan framtidas teknologier kan brukes i dag


Søknadsfrist: 15.09.2020

Målgruppe:

Dette kurset vil passe for ledere, HMS-ansvarlige, selgere, PR- og mediespesialister, HR-spesialister, rådgivere, helsepersonell, sosialarbeidere og saksbehandlere i staten, anskaffelsesansvarlige, IT og teknologiansvarlige, ingeniører og generelt ansatte og selvstendig næringsdrivende med eller uten teknisk bakgrunn, som er interessert i å fremme innovative løsninger for livslang læring, kompetansebygging og digitalisering i organisasjoner. Deltakere med annen bakgrunn er også velkomne til å delta.

Kursbeskrivelse:

Kurset gir en introduksjon til innovative VR/AR teknologier, med spesiell vekt på læring og trening i organisasjoner, valg og evaluering av passende teknologiløsninger og evaluering av slutteffekt. Eksempler på relevante bruksområder som involverer VR/AR teknologi inkluderer:

 • Rik og interaktiv fjernundervisning og samhandlingslæring for ansatte som ikke kan være tilstede fysisk (f.eks. pga karantene)
 • Opplæring i kjerneprosedyrer på arbeidsplassen (f.eks. konstruksjon, produksjon, kvalitetskontroll, kundeservice, HMS)
 • Industrielt vedlikehold (f.eks. utføre vedlikehold i AR med bistand fra en ekstern ekspert)
 • Opplæring for helsepersonell (f.eks. trening i desinfeksjon, hygiene og forebygging av smittsomme sykdommer i VR) 
 • Opplæring for sosiale arbeidere og saksbehandlere (f.eks i NAV og Barnevernet) ved å simulere kompliserte situasjoner i VR og 360-graders video.
 • ‘Onboarding’ av nye ansatte gjennom 360-graders videoer
 • Støtte medbestemmelse av eksisterende ansatte i organisasjonsutvikling (for eksempel ved å introdusere ansatte til nye arbeidsplasser i VR)
 • Karriereveiledning og omskolering til ansatte som møter omstillinger og permitteringer med virtuelle praksisplasser og jobbintervju i VR
 • Opplæring i HMS prosedyrer, for eksempel brannsikkerhet og hygiene gjennom VR-simuleringer
 • HR-trening og prosedyrer: for eksempel sensitivitetstrening og bevisstgjøring med fokus på diskriminering på arbeidsplassen, seksuell trakassering, truende oppførsel samt jobbintervjuopplæring og hjelp til utvelgelse av kandidater gjennom VR-simuleringer eller 360-graders videoer
 • Lederopplæring: trening i å gjennomføre offentlige presentasjoner, møter og forhandlinger gjennom VR-simuleringer
 • Media, kommunikasjon, salg, PR: introduksjon av produkter og prosesser til kunder ved å bruke avanserte 3D-visualiseringer og interaktive presentasjoner 

Læringsformer og aktiviteter 

Undervisning gis i form av forelesninger, seminarer og øvelser, både individuelt og i grupper. Disse skal foregå som en del av fysiske samlinger, i løpet av 2 seminarøkter (2 + 2 dager) i Trondheim (inkludert øvelser og demoer på VR lab) og på nett. Deltakerne bør formulere en problemstilling som de selv står overfor - eller synes er interessant for deres organisasjon. Problemstillingen vil danne grunnlaget for arbeidet med øvinger og en avsluttende prosjektoppgave (essay).

Forelesere:

 • Professor Ekaterina Prasolova-Førland, Institutt for pedagogikk og livslang læring, leder for Innovative Immersive Technologies for Learning (IMTEL) forskningsgruppe og VR/AR lab
 • Postdoc Jose Garcia Estrada, Institutt for pedagogikk og livslang læring, IMTEL
 • Forsker Mikhail Fominykh, Institutt for pedagogikk og livslang læring, IMTEL

Undervisningen foregår på norsk, med mulighet for justeringer for ikke-norsktalende. Noen gjesteforelesninger kan være på engelsk, og skriftlig materiale kan være på begge språk.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Deltakeren har kunnskap om sentrale aspekter ved fremtidens VR/AR læringsteknologier, muligheter og begrensninger, digitaliseringsprosesser og forskjellige tilnærminger til kompetansebygging i organisasjoner.

Ferdigheter

Deltakeren kan anvende relevante konsepter og teorier for å analysere og forstå utfordringene ved utvikling og integrering av innovative læringsløsninger i organisasjoner.

Generell kompetanse

Deltakeren kan fungere som rådgiver i digitaliseringsprosesser, planlegge, gjennomføre og evaluere opplæringstiltak.

Eksamensbeskrivelse:

Individuell hjemmeeksamen: Prosjektoppgave (essay). Innleveringsfrist én uke etter siste samlingsdag. Eksamenskrav: Obligatorisk oppmøte på seminarene i Trondheim + nettbaserte forelesninger og seminarer.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre obligatoriske samlinger á to dager i Trondheim høsten 2020:

Første samling: 6. - 7. oktober

Andre samling: nettbasert, datoer kommer senere

Tredje samling: 17. - 18. november

Vi tar forbehold om endring i samlingsdatoer. Ved behov (f.eks usikker covid-19 situasjon) kan hele kurset gjennomføres online/i VR. 

Kursavgift:

16900 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til NTNU. Studentene må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Ekaterina Prasolova-Førland
Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 59 34 37
Epost: ekaterip@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Hege Fauskanger Lie
Studiekonsulent, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 59 17 95
Epost: hege.f.lie@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

XR Gemini senter (NTNU), XR Norge nettverk, representanter for nasjonale og internasjonale bedrifter og akademiske miljøer på feltet.

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse
Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Kurset har begrenset antall plasser. Dersom det blir flere søkere enn antall plasser, rangeres søkerne individuelt ut fra relevant tilknytning/erfaring fra nåværende arbeidssted i form av innsendt motivasjonsbrev fra arbeidsgiver. Dette må beskrive stillingstype, type arbeidsoppgaver, varighet på stillingen og kursets relevans for framtidige arbeidsoppgaver. Brevet lastes opp sammen med søknaden.

Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Et utvalg av akademiske artikler og fagrapporter oppgitt ved kursstart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Et utvalg av VR/AR apper og demoer som skal presenteres for deltakere + verktøy for online undervisning (Blackboard eller tilsvarende).

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 06.10.2020

Søknadsfrist: 15.09.2020

Kursavgift: 16900 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PED6050

Undervisningssted: Trondheim/nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.