EVU-Kurs


KAT - 2-årig etterutdanning i kognitiv atferdsterapi

Psykolog eller lege i gruppesamtale med barn

Foto: Colourbox

Oppstart høst 2020 til og med vår 2022, RKBU Midt-Norge

Utdanningen skal gi en klinisk utdanning der deltakerne skal tilegne seg det teoretiske og forskningsmessige grunnlaget i kognitiv atferdsterapi. Det vektlegges praksisferdigheter i anvendelse av metoden i arbeidet med barn, ungdom, deres familier og nettverk.

KAT tilnærmingene har historisk sett utviklet seg fra atferdsteori og – terapi samt empirisk kunnskap om kognisjon/kognitiv terapi, men kan også inneha element fra andre terapitilnærminger som familieterapi og meditasjonstradisjoner.  Senere tilnærminger legger også mer vekt på emosjonelle aspekt ved menneskelig atferd og utviklingspsykologiske aspekter.

Ferdig utdannede kandidater skal ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap til å kunne vurdere indikasjonsområde for bruk av KAT metoder og ha et reflektert forhold til egen kompetanse og erfaringsbakgrunn. Selv om utdanningsprogrammet er metodespesifikt, har det et overordnet mål å utvikle deltakernes kompetanse med utgangspunkt i hele bredden av de behandlingsoppgaver som en spesialist møter innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Den metodiske tilnærmingen tilpasses barnets alder og utviklingsmessige funksjonsnivå. Sentralt står både å etablere terapeutisk allianse og dialog og anvendelse av de konkrete tilnærminger som barnet, ungdommen og familien kan ta i bruk. I undervisning og veiledning inngår tilegnelse av grunnleggende terapeutiske holdninger, kunnskaper og kommunikasjonsferdigheter med vekt på å få til samarbeid med barn/ungdom.

For å søke på kurset må du i samråd med klinikksjef fylle ut dette påmeldingsskjemaet  - og laste det opp sammen med autorisasjon/vitnemål og tjenestebevis via søknadsknappen. 

Søknadsfrist: 21.08.2020

Målgruppe:

Utdanning forbeholdt leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, psykologer og profesjonsutøvere med helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning med relevant tilleggsutdanning (klinisk spesialisering, mastergrad eller tilsvarende) og klinisk erfaring.
Søkere må ha mulighet til å arbeide terapeutisk med barn og ungdoms under utdanningen.

Ansatte i spesialist-helsetjenesten har fortrinnsrett ved opptak.

Kursbeskrivelse:


Omfang

Fellessamlinger på 2 dagers varighet, med til sammen 14 samlinger, 3 samlinger høst 20, 4 samlinger vår 21, 3 samlinger høst 21 og 4 samlinger våren 22, til sammen 196 undervisningstimer. Etter hver fellessamling er det en dag med gruppeveiledning (bortsett fra etter første samling høsten 20).

Undervisningen vil være både i form av forelesninger, ferdighetstrening (øvelser), gruppediskusjoner og klinisk veiledning gjennom studiet. Veiledningen vil inkludere videoframvisning og veiledning på kasus, og vil være hovedsakelig gruppebasert. Emnene i studiet bygger på hverandre slik at det er progresjon i innlæring av teori, og økende kompleksitet i praksis, ferdighetsopplæring og tilstandsbilder.

Foreløpige datoer for samling og veiledning

HØST 2020 
10.-11. september 
14.-16. oktober 
18.- 20. november

VÅR 2021
- 4 samlinger a 3 dager
HØST 2021 
- 3 samlinger a 3 dager 
VÅR 2022 -
 4 samlinger a 3 dager

Samlingene vil i hovedsak foregå i Trondheim, men vil også bli lagt til Molde og eventuelt Levanger.

Tema i utdanningen og datoer for samlingene høsten 2020.


Krav til godkjent utdanning

Klinisk praksis: Kandidaten må være i minimum 50 % klinisk praksis med barn og ungdom hvor han/hun har mulighet for å utøve kognitiv atferdsterapi selvstendig.

Veiledning: Hver enkelt deltager skal ha 65 timer veiledning, primært i gruppe, som en del av samlingene. Det kreves at alle deltakerne i gruppen må være aktive både ved å fremlegge egne saker og i drøftinger av de andres terapier. Veiledningen skal i hovedsak gis i forhold til video- eller lydopptak som deltaker har gjort av egen terapi med barn/ungdom. Hver deltaker i veiledningsgruppene skal ha vist minimum to video- eller lydbåndopptak som godkjennes av veileder, samt ha minst ett framlegg av en kasuspresentasjon.

Veilederne vil være godkjente veiledere i følge krav fra Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT).

Evalueringsoppgaver: Skriftlige evalueringsoppgaver på slutten av år 1 og år 2 vil være basert på kasusrapport som inneholder utredning, diagnostisk vurdering, analyse/ kasusformulering og behandlingsplan av et kasus.

Godkjenning av utdanningen: Utdanningen er anbefalt av Spesialitetskomiteen i Norsk barne og ungdomspsykiatrisk forening.

Utdanningen er godkjent som terapiutdanning for godkjenning som kognitiv atferdsterapeut etter regler gitt av Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT) og er en forutsetning for å kunne utdanne seg som veileder i kognitiv terapi i henhold til NFKTs reglement.

Kursbevis vil bli utskrevet etter godkjent deltagelse i undervisning og veiledning (80% oppmøte på samlingene og 100 % fullført veiledning), godkjent video- eller lydopptak og beståtte evalueringsoppgaver.

Kursavgift:

130000 Kr
Kursavgift info: Totalt kr 130000 for hele forløpet.
Her er ikke (de minimum 65 timene) veiledning medregnet. KAT-veiledere er noe som klinikken selv må avlønne, rekruttering av veiledere kan gjøres i samarbeid med kursledelsen.

Kursavgiften kan enten faktureres i ett beløp ved kursets start, eller pr semester x 4 semester (32 500 kr). Må spesifiseres i påmeldingsskjemaet.


Fagansvarlig:
Anne Marie Sund
Overlege/Professor St. Olavs Hospital/ RKBU, Regionalt Kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse og barnevern.
Telefon: 92607464
Epost: anne.m.sund@ntnu.no

Fagansvarlig/Forelesere:

Foreleserne vil ha generell og spesialkompetanse ved ulike tilstandsbilder.

Kontakt:

Stine Stenhaug
NTNU VIDERE - administrasjon av søknader
Mobil: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no

Maria Årolilja Rø
Adm.kontakt RKBU, Regionalt Kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse og barnevern.
Telefon: 73 59 17 31
Epost: maria.ro@ntnu.no

Opptakskrav:

Leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, psykologer og profesjonsutøvere med helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning med relevant tilleggsutdanning (klinisk spesialisering, mastergrad eller tilsvarende) og klinisk erfaring. Søkere må ha mulighet til å arbeide terapeutisk med barn og ungdoms under utdanningen. Ansatte i spesialist-helsetjenesten har fortrinnsrett ved opptak.

Krav til klinisk praksis: Kandidaten må være i minimum 50 % klinisk praksis med barn og ungdom hvor han/hun har mulighet for å utøve kognitiv atferdsterapi selvstendig.

Når du søker må du laste opp:

  • Søknadsskjema med signatur fra klinikksjef/leder
  • Autorisasjon
  • Evt vitnemål
  • Attest/Tjenestebevis

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Vil bli utarbeidet og publisert før kursets start

Praktiske opplysninger:

Minimum antall deltakere for oppstart: 8

Maksimum antall deltakere: 16

Kursdetaljer

Startdato: 10.09.2020
Slutt: 15.06.2022

Søknadsfrist: 21.08.2020

Kursavgift: 130000 Kr

Emnekode: KATBU

Undervisningssted: Trondheim m.fl.

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er under planlegging.
Du kan ikke søke dette kurset ennå.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.