EVU-Kurs


Psykisk helse og voldsproblematikk

Foto: Photos.com

Emnet gir en grunnforståelse av teorier om aggresjon og vold, tilnærminger og metoder for utredning av voldsrisiko hos mennesker med psykiske lidelser, samt hvilke kliniske og samfunnsmessige implikasjoner aggresjon og vold kan ha.

Søknadsfrist: 01.06.2020

Målgruppe:

Fagpersoner som har erfaring fra arbeid med alvorlig psykisk syke, og søkere som har interesse for området psykisk helsearbeid og som ønsker forskningsbasert kompetanse.
Emnet egner seg både for deg som ønsker faglig påfyll i arbeidshverdagen og for deg som vurderer å søke opptak på studieprogram hvor emnet inngår.

Det anbefales noe erfaring med å jobbe med mennesker med psykisk sykdom.

Læringsutbytte:

Kunnskaper
Etter avsluttet emne skal studenten ha:
 • Avansert kunnskap om sammenhenger mellom psykiske lidelser, vold og utfordrende atferd, samt konsekvenser av denne. 
 • Kunnskap om sentrale problemstillinger innen området voldsproblematikk i psykisk helsearbeid i et tverrfaglig perspektiv. 
 • Kunnskap om vold i nære relasjoner samt strukturerte kliniske verktøy for risikovurderinger innen ulike settinger og ulike pasient- og brukergrupper. 
 • Videre skal studenten ha kunnskap om utredning av voldsrisiko, forebyggende tiltak og ulike behandlingsformer i og utenfor institusjon. 
 • Kunnskap om sentrale aspekter for stalking-problematikk og kartlegging av denne. 
Ferdigheter
Etter avsluttet emne skal studenten kunne:
 • Reflektere kritisk over samfunnsmessige og etiske sider ved arbeid med voldsproblematikk i psykisk helsearbeid samt reflektere kritisk over forskjellige forståelser og metoder i arbeid med voldsproblematikk i psykisk helsearbeid. 
 • Ferdigheter om utrednings- og behandlingsmetoder av vold i nære relasjoner og gjennomføre risikovurderinger med strukturerte kliniske verktøy for dermed å identifisere risiko for vold og velge riktig tiltak eller behandling. 
 • Studenten skal kjenne til sentrale rettslige forhold vedr. særreaksjoner innen psykisk helsearbeid herunder også tilregnelighetsbegrepet. 
Generell kompetanse
Etter avsluttet emne og eksamen skal studenten ha innsikt i og forståelse for problemstillinger knyttet til vold og utfordrende atferd og det strafferettslige lovverk knyttet til dette. Studenten skal være bevisst egne holdninger og verdier i forhold til sentrale problemstillinger innen fagområdet

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig hjemmeeksamen som leveres digitalt i Inspera. Dato: 12-19.november

Karakterskala: A - F

Eksamenskrav: 80 % obligatorisk oppmøte.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Emnet har tre obligatoriske samlinger á to dager høsten 2020 ved NTNU i Trondheim. 

Samling 1: ma. 14.09.20 og ti. 15.09.20        

Samling 2: ma. 05.10.20 og ti. 06.10.20

Samling 3: ma. 19.10.19 og ti. 20.10.19

 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Ingen kursavgift, men alle studenter må betale semesteravgift til studentsamskipnaden. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur og ev. reise/opphold.

Fagansvarlig/Forelesere:

Roger Almvik
Førsteamanuensis, Institutt for psykisk helse
Epost: roger.almvik@ntnu.no

Kontakt:

Ann Kristin Bratli
Studieveileder Institutt for psykisk helse
Telefon: 73412171
Epost: ann.k.bratlie@ntnu.no

Stine Stenhaug
NTNU VIDERE - ang opptak
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

 • Fullført Bachelor i barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie, psykologi eller andre tilsvarende utdanninger innen helse- og sosialfag. Eller Bachelor i barnehage- / førskolelærerutdanning og lærerutdanning. (180 studiepoeng).

  Dersom ledig plass kan søkere med annen relevant utdanning på minimum Bachelornivå tas opp etter individuell vurdering.

 • Relevant yrkespraksis tilsvarende minst to år i 100 % stilling etter fullført bachelor.

Krav til dokumentasjon:


Utdanning må dokumenteres med kopi av vitnemålets forside og karakterer. Alternativt kan du enkelt hente ut digitalt godkjent pdf av vitnemålet ditt på Vitnemålsportalen.

Arbeidserfaring må dokumenteres med signert tjenestebevis/attest med startdato, stillingstittel, stillingsprosent og evt sluttdato.

Søkere som er tatt opp på Master i psykisk helse (MPHLS) eller videreutdanning i Psykisk helsearbeid har fortrinnsrett. Dersom det er ledige plasser rangeres kvalifiserte søkere etter ordinære rangeringsregler iht. NTNUs Forskrift om opptak til studier § 28.

Mastergradens krav om gjennomsnittskarakter C kan fravikes for studenter med enkeltemneopptak.

Anbefalte forkunnskaper:

Klinisk erfaring fra arbeid med alvorlig psykisk syke.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Litteraturliste oppgis i Blackboard ved studiestart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard og Inspera

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 14.09.2020
Slutt: 19.11.2020

Søknadsfrist: 01.06.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6216

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.