EVU-Kurs


Barn og unges psykiske helse - Del I: Normalutvikling i et systemperspektiv 0-23 år

Foto: Thinkstock

Emnet gir en overordnet og bred innføring i normalutvikling for barn og unge fra spedbarn til ung voksen alder (0-23 år). Studenten vil få innsikt i en utviklingsforståelse av barn og unges psykiske helse i form av transaksjonsprosesser mellom genetikk/biologi, individpsykologi, relasjoner, og kultur-faktorer, med særlig vekt på omsorg, samspill og tilknytning. 

NB: MDV6201 er del I av emnet Barn og unges psykiske helse og omhandler normalutvikling. MDV6202 er del II og omhandler skjevutvikling og psykiske lidelser. Del I går i september og del II i oktober-november. Dersom du ønsker opptak på begge emner må du sende én søknad til hvert emne. 

Søknadsfrist: 01.05.2020

Målgruppe:

Yrkesutøvere som jobber med barn og unge.

Kursbeskrivelse:

Emnet skal gi en grunnforståelse av mekanismene bak normalutvikling. Emnet fokuserer ulike aspekter ved barns psykiske helse og hvordan de varierer i uttrykksform på de ulike alderstrinnene. Sentrale tema i kurset er:

 • Vårt biologiske utgangspunkt
 • Foreldre-barn samspill, regulering og tilknytning
 • Psykisk helse i barnehage og skole
 • Ungdomstidens psykologi       

Forelesninger, egenaktivitet i gruppe, egenstudier og hjemmeoppgave som presenteres i plenum. Emnet er samlingsbasert.

Læringsutbytte:

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten ha kunnskap om:

 • Grunnleggende genetikk og samspillet mellom gener og miljø med tanke på psykisk helse.
 • Overordnede prinsipper for hjernens utvikling fra svangerskap til voksen alder.
 • Hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer som påvirker barns utvikling
 • Hvordan samspill mellom barnet og nære omsorgspersoner former barns utvikling. 
 • Typiske trekk ved barns utvikling i barnehage-, skole- og ungdomsalder.
 • Hvordan fenomenet psykisk helse kommer til uttrykk og varierer med alder.

Etter fullført og bestått emne skal studenten ha ferdigheter i:

 • Å skrive en akademisk tekst. 
 • Å søke opp, anvende og referere korrekt til relevant forskningslitteratur.
 • Å gi en tilstandsbeskrivelse av barn eller ungdom som inkluderer både individ- og systemfaktorer. 

Etter fullført og bestått emne skal studenten kunne anvende sine kunnskap om barn og unges normalutvikling i sin yrkeshverdag og kjenne til fagområdets sentrale teorier og fagterminologi.

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig hjemmeeksamen over 1 dag

Karakterskala: A - F

Eksamenskrav: 80 % obligatorisk oppmøte. En godkjent hjemmeoppgave.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger á tre dager i Trondheim høsten 2020. 

Samling 1: 7-9. september

Samling 2: 21-23.september

 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Ingen kursavgift, men alle studenter må betale semesteravgift til studentsamskipnaden. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur og ev. reise/opphold.

Fagansvarlig/Forelesere:

Magnhild Singstad Høivik
Førsteamanuensis, RKBU
Epost: magnhild.s.hoivik@ntnu.no

Kontakt:

Stine Stenhaug
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no

Kari Meli og Maria Årolilja Rø, Studieveiledere
Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse og barnevern (RKBU)
Telefon: 73 55 15 00
Epost: studieveileder@rkbu.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

 • Fullført Bachelor i barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie, psykologi eller andre tilsvarende utdanninger innen helse- og sosialfag. Eller Bachelor i barnehage- / førskolelærerutdanning og lærerutdanning. (180 studiepoeng).

 • Relevant yrkespraksis tilsvarende minst to år i 100 % stilling etter fullført bachelor.

Krav til dokumentasjon
Utdanning må dokumenteres med kopi av vitnemålets forside og karakterer. Alternativt kan du enkelt hente ut digitalt godkjent pdf av vitnemålet ditt på Vitnemålsportalen.
Arbeidserfaring må dokumenteres med signert tjenestebevis/attest med startdato, stillingstittel, stillingsprosent og evt sluttdato.

Søkere som er tatt opp på Master i psykisk helse (MPHLS) har fortrinnsrett. Dersom det er ledige plasser rangeres kvalifiserte søkere etter ordinære rangeringsregler iht. NTNUs Forskrift om opptak til studier § 28.

Mastergradens krav om gjennomsnittskarakter C kan fravikes for studenter med enkeltemneopptak.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis ved studiestart

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser  

Minimum ant studenter: 15. Maksimum ant studenter: 30.

 

Kursdetaljer

Startdato: 07.09.2020
Slutt: 31.12.2020

Søknadsfrist: 01.05.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6201

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er fulltegnet.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.