EVU-Kurs


Forskningsdesign og forskningsmetode

Foto: Yayimages/Ikostudio

Vi jobber med opptaket for høstens kurstilbud. På grunn av stor søknad vil dette ta litt tid, og vi vil sende ut informasjon så snart opptaket er klart.

Emnet gir en generell innføring i metoderelaterte tema som er relevante i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven. Det gis generell og fagspesifikk veiledning i tilknytning til utvikling av egen prosjektskisse. 

Kurset kan inngå i basismodul eller spesialisering i erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelseDersom kurset skal inngå i spesialisering, er det krav om at de resterende tre kursene må tas fra den ordinære kursporteføljen i spesialiseringen du skal skrive masteroppgave i.


Søknadsfrist: 15.05.2020

Kursbeskrivelse:

Emnet gir en generell innføring i forskningsdesign og -metode. Det er særlig relevant for studenter som skal skrive masteroppgave i erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse, men kan være aktuelt for alle som har behov for å lære mer om analytisk tilnærming og vitenskapelig arbeidsmåte.

Innfallsvinklene er fortrinnsvis samfunnsvitenskapelig, og dermed relevant for alle som skal studere mennesker eller organisasjoner. Andre forskningstradisjoner vil også bli belyst. Sentralt i emnet er at studentene arbeider med et eget prosjekt.

Tema:

Studie av egen virksomhet

 • forforståelse og erfaringsbasert kunnskap
 • ulike roller (leder/medarbeider og "forsker")
 • nærhet og distanse

Problemstilling og forskningsdesign

 • aktualitet og relevans
 • begrepsbruk og operasjonalisering
 • forskningsspørsmål
 • forskningsprosessen

Teori og eksisterende forskning

 • ulike typer litteratur/ kilder (lærebøker, artikler, rapporter, offentlige dokumenter, Internett)
 • kildekritikk/ "fake news"
 • systematikk/ litteraturgjennomgang "Metametoder"
 • utvikling av konsept/modell/metode
 • problemløsning
 • casestudier

Kvantitativ og kvalitativ metode

 • datainnsamling -analyse
 • presentere resultater
 • drøfting

Oppgavens troverdighet og kvalitet

 • metodekritikk
 • generalisering
 • validitet og reliabilitet

Forskningsetikk 

Læringsformer og aktiviteter 

Samlinger 2 + 2 dager som består av studentaktive læringsformer som dialogbaserte forelesninger, gruppediskusjoner, studentpresentasjoner, workshops og veiledning. En gjennomgående aktivitet er at studentene skal arbeide med utforming av et eget prosjekt ("pilotstudie"). I arbeidet med dette skal studentene etter første samling skrive en prosjektskisse som kan være en sammenfatning av eksisterende materiale (statistikk, dokumenter etc.) og ut fra dette skrive et forslag til design av et forskningsprosjekt tilsvarende en masteroppgave. Prosjektskissen skal inneholde foreløpig problemstilling og forskningsdesign, teoretisk rammeverk og metode(r) for innsamling av empirisk materiale. På siste samling skal studentene presentere de foreløpige prosjektskissene, og får veiledning for å utvikle dem videre. Etter andre samling gjennomfører de så en begrenset datainnsamling og analyserer det empiriske materialet de har samlet inn.

Læringsutbytte:

Overordnet mål er at studenten skal videreutvikle kritisk refleksjon og analytisk kapasitet gjennom å få erfaring med forskningsprosessen og utarbeide en plan for eget masteroppgaveprosjekt


Kunnskap: Studenten - har kunnskap om ulike metoder for gjennomføring av empiriske undersøkelser - har kunnskap om innsamling, analyse og presentasjon av empiri - har innsikt i kriterier for vurdering av kvalitet i forskning - har kjennskap til de grunnleggende forskningsetiske reglene

Ferdigheter: Studenten - skal kunne skrive en fagartikkel basert på empiriske data med en faglig begrunnet problemstilling, avklart forskningsdesign, innsamling av empiri og dataanalyse - er bevisst sin egen rolle i forskningsprosessen - kan kritisk vurdere ulike typer litteratur/kilder

Generell kompetanse: Studenten - kan planlegge og gjennomføre en empirisk undersøkelse, og vurdere kvaliteten i denne - kan demonstrere akademisk arbeidsmåte både skriftlig og muntlig

Eksamensbeskrivelse:

Rapport som beskriver "pilotstudie".

Eksamenskrav: Deltakelse på samlinger. Gjennomføre og presentere en prosjektskisse for eget (tentativt) prosjekt.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim høsten 2020:

Første samling: 17. - 18. september

Andre samling: 12. - 13. november

Begge samlingene starter kl 09.00 første dag og avslutter kl 15.00 siste dag.


Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte kurssamlingene blir gjennomført på andre måter. 

 

Kursavgift:

10250 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår:

 • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
 • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften er lavere enn tidligere. Bevertning på studiesamlinger er ikke lenger inkludert i kursavgiften, og undervisningen vil stort sett foregå på campus. Rabattordninger vil ikke lenger gjelde.

Fagansvarlig/Forelesere:

Arild Blekesaune
Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Telefon: 73 59 17 54
Epost: arild.blekesaune@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum vil oppgis senere.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 17.09.2020

Søknadsfrist: 15.05.2020

Kursavgift: 10250 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: SOS6516

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.