EVU-Kurs


Praksisveilederutdanning i helse- og sosialtjenesten, Ålesund, del 1

Gruppeveiledning i forbindelse med praksisstudier. Foto Margret Gyda Wangen

Emnet skal gi en innføring i praksisveiledning for sykepleiere og andre med helsefagutdanning. Emnet er praktisk rettet og vil gi økt kunnskap og ferdighet i å legge til rette og bidra i studentens læring i praksisperiodene.

Søknadsfrist: 15.04.2020

Målgruppe:

Profesjonsutøvere/praksisveiledere som veileder studenter/profesjonsutøvere under praksisstudiene innen helse- og sosialfag ved NTNU

Kursbeskrivelse:

Kurset gir økt teoretisk innsikt i modeller og metoder innen praksisveiledning samt trening i praktiske veiledningsferdigheter. Praksisveileders rolle, funksjon og ansvar vil være i fokus både i teori og gjennom praktiske øvelser.

Kurset går over ett semester og kan kombineres med arbeid. Kurset er på masternivå.

Faglig innhold

Praksisveiledning

 • Veiledning, læring, veiledningsprosesser
 • Veiledningsmodeller, strategier, metoder

Praksisveileders rolle og funksjon

 •    Én til én veiledning
 •    Gruppeveiledning
 •    Kunnskapsbasert veiledning
 •    Rammer i praksisveiledning 
 •    Vurdering; Formativ og summativ vurdering og Skikkethet

Læringsutbytte:

Gjennom kurset får praksisveileder:

 • kunnskap om sentrale begreper, teorier, empiri og tradisjoner innen veiledning
 • kunnskap om veileders roller og funksjoner i og i en faglig og tverrprofesjonell yrkespraksis
 • kunnskap om relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv
 • kunnskap om relevante lover, forskrifter og gjeldende styringsdokumenter, inkludert forskrift om skikkethetsvurdering

Praksisveileder kan:

 • planlegge og gjennomføre veiledning individuelt og i grupper
 • tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med praksisperiodens læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav, og tilpasset studentens læreforutsetninger
 • observere praksissituasjoner og gi læringsfremmende tilbakemelding i tråd med mål for praksisstudier
 • planlegge og gjennomføre vurdering av måloppnåelse og vurderingssamtale, samt foreta løpende skikkethetsvurdering
 • reflektere over egen atferd og kommunikasjon og begrunne egen veiledningspraksis
 • identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemma i veiledning, og drøfte valg av handlingsalternativer

Eksamensbeskrivelse:

Rapport basert på arbeidskrav med mulighet for bearbeiding før endelig innlevering

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset er nettbasert med tre obligatoriske samlinger. Datoer for samlingene kommer i mars. 

Nettbaserte læringsressurser er tilgjengelig i elektronisk læringsplattform (Blackboard). Du forbereder seg til samlingene ved å gjennomføre bolkene som er lagt ut i tilknytning til samlingene.

 

Obligatoriske aktiviteter:

 • Veiledning av NTNU student i praksisstudieperiode
 • Deltakelse på samlinger 
 • Arbeidskrav: 
  • En skriftlig oppgave om egen veilederrolle
  • En praktisk veiledningsøvelse i gruppe med kort lyd-/videoopptak og med påfølgende analyse av egen veiledning sammen med medstudenter/lærer

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Det er ingen kursavgift, men semesteravgift til Studentsamskipnaden må betales hvert semester

Fagansvarlig/Forelesere:

Sølvi Røsvik Vågen
Universitetslektor, Institutt for helsevitenskap, Ålesund

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Minimum bachelorgrad innen helse- og sosialfag. Minimum ett års klinisk erfaring.

Følgende dokumentasjon må lastes opp samtidig med at du søker, eller senest innen søknadsfristens utløp:

Fullstendig vitnemål fra grunnutdanning (bachelorgrad) i sykepleie eller andre grunnutdanninger innen helse- og sosialfag

Tjenestebevis som dokumenterer hvor du er ansatt når du søker.

Praksisattester som viser stillingskategori, omfang og varighet av praksis.

Dokumentasjon på eventuell fullført og bestått videreutdanning utover det grunnleggende opptakskravet, samt attester som dokumenterer praksis utover det første året, må også lastes opp dersom det skal vurderes i opptaket.

Anbefalte forkunnskaper:

Erfaring med praksisveiledning.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Praktiske opplysninger:

Emnet har kode 9148 på Søknadsweb hvor du finner emnet under overskriftene «Videreutdanning/påbygningsstudier» i menyen, og videre igjen under «Videreutdanning innen helse- og sosialfag Termin høst 2020». Velg så «Praksisveiledning i helse- og sosialtjenesten, Ålesund»

Kriterier for tildeling av studieplasser:
 • Studieplassene fordeles likt mellom kvalifiserte søkere som er ansatt i kommunehelsetjenesten og kvalifiserte søkere som er ansatt i spesialisthelsetjenesten. Dersom det ikke er nok kvalifiserte søkere i én av kvotene, suppleres det med søkere fra den andre kvoten. 


Hvis det er flere søkere til opptakskvotene enn det vi har plass til rangeres søkerne innbyrdes etter oppnådde konkurransepoeng slik:

 1. Karakterpoeng gis ut fra en vektet gjennomsnittskarakter av alle karakterer på vitnemålet som utgjør opptaksgrunnlaget. (Resultatet multipliseres med 10)
 2. Fullført og bestått utdanning utover opptaksgrunnlaget gir tilleggspoeng som følger:1 poeng for 60 studiepoeng, 0,5 poeng for 30 studiepoeng, 0,25 poeng for 15 studiepoeng. Maksimalt 3 tilleggspoeng.
 3. Poeng for praksis utover opptaksgrunnlaget som følger: Det gis 1 tilleggspoeng per år for inntil 5 års relevant yrkespraksis etter fullført og bestått høyere utdanning og etter at første praksisår etter utdanningen er fullført. (Deltidsarbeid gjøres om til andel av heltid.)
 4. Når flere søkere har lik poengsum, avgjøres rekkefølgen ved alder, med den eldste først, spesifisert etter fødselsdato.

Kursdetaljer

Startdato: 31.08.2020

Søknadsfrist: 15.04.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 5

Emnekode: HELA6010

Undervisningssted: Ålesund

Arrangør: NTNU i Ålesund

Kurset er fulltegnet.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.