EVU-Kurs


Kulturskolepedagog i grunnskolen - Læring og lederskap i storgruppe

Musikklærer som instruerer barnekor.

Illustrasjonsbilde: colourbox.com

På grunn av den pågående pandemien og fagets aktiviteter, er det besluttet å utsette dette kurset til høsten 2021.

Ny informasjon kommer medio mars.


Emnet er et tilbud for deg som er kulturskolelærer og lærer i kombinerte stillinger med grunnskole og som ønsker å lære metodiske ideer og tilrettelegging for elever i storgruppe.

Sentralt er bruk av instrumentarier, perkusjon, sang, rytmikk i storgruppe, klasseledelse og relasjonsbygging. Kurset har hovedvekt på musikk, med elementer av drama/dans, og bygger videre på den kompetansen deltagerne allerede har.

Søknadsfrist: 22.06.2020

Målgruppe:

Ansatte i kulturskole og i kombinerte stillinger; kulturskole/grunnskole

Kursbeskrivelse:

Faget er primært for kulturskolepedagoger, bygger på den utøvende og pedagogiske kompetansen disse allerede har, og tar sikte på å komplettere denne og anvende den i en grunnskolesammenheng. Emnet har en hovedvekt på musikk, men med elementer av drama/dans.

Sentralt står “Storgruppedidaktikk”, der hensikten er å gi kulturskolelærere en beredskap for kunstopplæring i storgruppe/klasse. I dette inngår klasseledelse, gruppeprosesser, digitale verktøy for elevers læring og praktisk bruk av instrumentarium, rytmeverktøy, sang, bevegelse, etter ideen «et instrument til hver elev». En intensjon er å legge til rette for elevers basisferdigheter i kunstfaget, slik at de rustes til å søke seg inn på kjerneprogrammet i kulturskolens ordinære tilbud.  Utvikling av kompetanse for et bredt kollegialt samarbeid vil bli vektlagt.

Det legges vekt på å knytte deltagernes fagkompetanse til grunnskolekonteksten, med fokus på håndverk, kreative arbeidsformer, helhetlig opplevelse, trivsel og trygghet.

 

Undervisningsaktiviteter

Sang og rytmeleker, stemme- og kroppsperkusjon, produksjon av instrumenter, bruk av slagverk/perkusjon, musikk/dans/drama i produksjon, rytmekomponering, forelesninger, kollokvier.

Emnet gis ved NTNU, Institutt for musikk og Institutt for lærerutdanning.

Læringsutbytte:

Etter avsluttet kurs skal deltagerne

Ferdigheter:

  • Kunne etablere og lede læringsprosesser i storgruppe/klasse, muliggjøre alle elevers utvikling og progresjon i gruppa
  • beherske et utvalg metodiske verktøy for bruk i storgruppe/klasse
  • kunne lede elevkor/vokalgruppe, integrert med rytmikk og bevegelse
  • tilrettelegge grunnleggende musikklære på en motiverende måte
  • kunne dokumentere elevarbeider digitalt, gjennom lydopptak, redigering og presentasjon i google classroom.

Kunnskaper:

  • ha innsikt i faktorer i læringsmiljøet som bidrar til elevenes læringsutbytte
  • vise evne til å analysere og reflektere rundt egen yrkesutøving og fortsatte kompetanseutvikling
  • kunne reflektere og legitimere betydningen av kultursatsing for enkeltelever, læringsmiljø og skolemiljø
  • kunne resonnere og vise hvordan undervisning kan fungere innenfor et inkluderende og tverrkollegialt samarbeid
  • ha utviklet et framtidsrettet perspektiv på kulturskolens breddeprogram, funksjon, potensial og innhold.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen.
Skriftlig oppgave 7-10 sider over oppgitt tema, med forankring i teori/pensum. Nærmere info. om innhold gis ved kursstart.

Obligatorisk arbeidskrav som må være oppfylt for å få gå opp til eksamen:
- Ett kollokviedokument med basis i litteratur. Parvis.
- Praksisprosjekt på egen arbeidsplass med praksisrapport.
Vurdering:
Praksisprosjekt: Godkjent/Ikke godkjent
Hjemmeeksamen: NTNUs bokstavskala

Tid og sted for kurs/samlinger:

Faget har oppstart i Blackboard, NTNU's elektroniske klasserom, 1. oktober.

Det er to obligatoriske samlinger a tre dager med til sammen 36 undervisningstimer. Begge samlingene er i Trondheim. 

Datoer: Info kommer

Informasjon om sted kommer.

Kursavgift:

12700 Kr
Kursavgift info: I tillegg til kursavgiften kommer semesteravgift og utgifter til pensumlitteratur.

Rabatter:

Det gis ingen rabatter på dette kurset.

Fagansvarlig/Forelesere:

Wenche Waagen
Førstelektor i musikkdidaktikk
Telefon: 73 59 73 09
Epost: wenche.waagen@ntnu.no

Bjørn-Terje Bandlien
Universitetslektor i musikk
Telefon: 73 41 25 52
Epost: bjorn.t.bandlien@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 16
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Minimum 120 studiepoeng innen musikk/teater/dans.
Ansettelse i kulturskole.

Anbefalte forkunnskaper:

Grunnleggende kjennskap til grunnskolen, læreplaner og vurderingsordning.

Mer informasjon:

Fakultet: Det humanistiske fakultet

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Angelo, E. (2012). Profesjonsforståelse hos en instrumentalpedagog i en samordnet musikklærerstilling / Musikkundervisning som felles skaping av fellesskap. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 1-2012, s. 27-45

Angelo, E. & Emstad, A.B. (2017). Skolekonsepter som blir til i samarbeid mellom grunnskole og kulturskole. I Angelo, E., Rønningen, A. & Rønning, R.J. Forskning og utvikling i kulturskolefeltet. Den doble regnbuen: IRISforsk. S. 207- 229. Oslo: Cappelen Akademisk. DOI https://doi.org/10.23865/noasp.21

Hauge, T. B. og Christophersen, C. (2002). Rytmisk musikkpedagogikk i grunnskolen. Fagbokforlaget

Nordahl, T. (2012). Dette vet vi om klasseledelse. Oslo: Gyldendal forlag

Nordahl, T. (2010 ). Eleven som aktør. Fokus på elevens læring og handlinger i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Nordahl, T. Relasjonsbasert klasseledelse –faktorer i læringsmiljøet som bidrar til et godt læringsutbytte. 09.09.15. https://www.udir.no/globalassets/filer/ungdomstrinn-i-utvikling/thomas-nordahl-relasjonsbasert-klasseleldelse.pdf

Waagen, W. (2015). Kulturskolens samfunnsoppdrag som ledelsesutfordring. Et styrket samarbeid mellom kulturskole og grunnskole. I A.B. Emstad & E. Angelo (red.). Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling. S. 191–210.  Oslo: Cappelen Akademisk.

Westby, I.A. (2017). Undervisningsfaget musikk i kulturskole og grunnskole – to sider av samme sak? I E. Angelo, R. J. Rønning & A. Rønningen (Red.) Forskning og utvikling i kulturskolefeltet. Den doble regnbuen: IRISforsk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 134–156. https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/21

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 15.09.2020
Slutt: 15.12.2020

Søknadsfrist: 22.06.2020

Kursavgift: 12700 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MUSP6005

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er avlyst/utsatt.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.