EVU-Kurs


Innføringsseminar i psykodynamisk psykoterapi (PDP)

Foto: Shutterstock

Kurset er forbeholdt leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri og psykologer. 

Psykodynamisk psykoterapi (PDP) innebærer å arbeide med de tanker, følelser og fantasier, bevisste og ubevisste, som aktiveres hos barnet eller ungdommen. PDP er et viktig behandlingsalternativ for barn og unge med psykiske vansker og lidelser. Det er en terapiform som er aktuell ved en lang rekke barne- og ungdomspsykiatriske tilstander. Utdanningen i individuell PDP skal gi et personlig grunnlag for å møte enkeltpasienter og familier med barn/ungdommer i ulike utviklingsfaser, med forskjellig bakgrunn i ulike kliniske sammenhenger. Utdanningen får dermed en mye bredere betydning enn det å lære seg ulike behandlingsmodeller og teknikker.

For å søke på kurset må du i samråd med klinikksjef fylle ut dette påmeldingsskjemaet  - og laste det opp sammen med autorisasjon og tjenestebevis via søknadsknappen. 

Søknadsfrist: 01.06.2020

Målgruppe:

Leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri og psykologer

Kursbeskrivelse:

Seminarene er todelte og lagt opp praktisk-teoretisk.

Deltakerne leser litteratur som gjennomgås og drøftes i gruppen (se litteraturliste nederst på siden). Dernest har deltakerne ansvar for å legge fram klinisk materiale til drøfting i gruppen. Det kliniske materialet presenteres i form av videoopptak, lydbåndopptak eller detaljerte utskrifter fra terapitimer. Drøftingen i gruppen er ikke en veiledning, men en fri klinisk drøfting ut fra det framlagte materialet. Undervisningen er prosessorientert, der en søker å integrere den kliniske og teoretiske tilegnelsen. 

FORUTSETNINGER FOR DELTAKELSE

Under seminarperioden forutsettes det at deltakerne er i en arbeidssituasjon som gir relevant praksis under veiledning.

Krav til klinisk praksis: Spesialistkandidaten må i løpet av seminarperioden minimum ha hatt tre veiledede terapier; en med førskolebarn, en med barn i barneskolealder og en ungdom. Kandidatene forutsettes å utføre psykoterapeutisk pasientbehandling under veiledning gjennom hele seminartiden. I tillegg skal kandidaten ha egen erfaring med foreldrearbeid knyttet til barn eller ungdom som går i terapi. 

Veiledning: Psykoterapiveiledning skal gis av godkjent psykoterapiveileder og bør strekke seg over hele den tiden et psykoterapiseminar pågår (2 år) med minimum 65 timer. Psykoterapiveiledningen skal attesteres.  

Læringsutbytte:

Etter gjennomført kurs skal kandidaten ha tilegnet seg en forståelse av og kunnskap om: 

 1. Hvordan en som terapeut fungerer i relasjon til andre og hvordan andre virker på en selv.
 2. Hvordan prosessen i et møte mellom to mennesker i en terapisituasjon utvikler seg.
 3. Utviklingspsykologi, psykopatologi og psykoterapeutiske grunnbegreper.
 4. Hvordan en kan vurdere indikasjoner/muligheter for endring ved psykodynamisk behandling
 5. De spesielle uttrykks-/kommunikasjonsformer som er viktige i arbeidet med barn og unge basert på utviklingspsykologisk kunnskap.
 6. Vurderinger rundt avslutning av terapiforløp
 7. En teoretisk referanseramme og begreper som gjør det mulig å kommunisere om vurderinger og prosesser både for å kunne gjøre en evaluering og for å kunne kommunisere med kolleger.

Tid og sted for kurs/samlinger:

 

HØST 2020 VÅR 2021
10.-11. september 21.-22. januar
8.-9. oktober 18.-19. februar
5.-6. november 18.-19. mars
3.-4. desember 15.-16. april


HØST 2021


VÅR 2022

4 samlinger 4 samlinger
a 2 dager a 2 dager

Kursavgift:

110000 Kr
Kursavgift info: Kursavgiften kan enten faktureres i ett beløp ved kursets start, eller pr semester x 4 semester (27500 kr). Må spesifiseres i påmeldingsskjemaet.

Fagansvarlig/Forelesere:

Siri Fagerholt Aas
Barne- og ungdomspsykiater
Mobil: 48054239
Epost: Siri.fagerholt.aas@stolav.no

Kontakt:

Stine Stenhaug
NTNU VIDERE - administrasjon av søknader
Mobil: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu

Samarbeidspartnere:

IBUP ( Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi) v/Kjersti Brænne

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Kurset er forbeholdt leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri og psykologer, med godkjenning fra BUP-klinikksjef om deltakelse. Du må laste opp:

 • Søknadsskjema med signatur fra klinikksjef.
 • Autorisasjon.
 • Tjenestebevis.

 • Mer informasjon:

  Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

  Pensumlitteratur/kursmateriell:

  Kursdetaljer

  Startdato: 10.09.2020
  Slutt: 01.06.2022

  Søknadsfrist: 01.06.2020

  Kursavgift: 110000 Kr

  Emnekode: PDP

  Undervisningssted: Trondheim

  Arrangør: NTNU i Trondheim

  Kurset er under planlegging.
  Du kan ikke søke dette kurset ennå.

  Hold deg oppdatert

  Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.