EVU-Kurs


Flerspråklighet i engelskfaget

Illustrasjonsfoto Wavebreakmedia/Mostphotos.com

Emnet fokuserer på problemstillinger som er viktige for lærere som arbeider med flerspråklige og flerkulturelle elever. Det gir en innføring i teoretiske begreper knyttet til forskning på flerspråklighet, og fokuset er i stor grad på ulike pedagogiske tilnærminger som fremmer flerspråklig utvikling i engelskfaget.

 

Søknadsfrist: 01.06.2020

Målgruppe:

Lærere som underviser i engelsk.

Lærere ansatt i skolen kan søke om finansiering (vikar- eller stipendordning) gjennom Utdanningsdirektoratet i perioden 1. februar - 1. mars. Du må da søke på "annet studietilbud" i Udirs søkeportal. Du må i tillegg søke opptak direkte til NTNU.

Kursbeskrivelse:

Læringsformer og aktiviteter:

Nettbasert undervisning over ca. 13 uker. Emnet har nettleksjoner med oppgaver som dekker de ulike temaene i emnet, og benytter ulike nettløsninger for samarbeid og interaksjon. Videokonferanseverktøy vil kunne bli anvendt til muntlig presentasjon og eventuelt andre gruppemøter og veiledning på nett. De obligatoriske aktivitetene dekker ulike aspekter ved emnet, og det gis tilbakemeldinger på disse i form av skriftlige tilbakemeldinger og/eller veiledning.

Læringsutbytte:

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd
følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  • kan definere flerspråklig språktilegnelse og forklare hvordan dette skiller seg fra første- og andre språktilegnelse/en- og tospråklighet
  • forstår kompleksiteten i flerspråklighet både fra individuelle og sosiale perspektiv, og kan identifisere og utfordre språkideologier som kan påvirke holdninger til flerspråklighet
  • har kunnskap om fordelene og utfordringene ved flerspråklighet i utdanning, spesielt i sammenhenger hvor engelsk undervises som et tredje språk eller 'additional language'
  • kan bruke teoretiske begrep til å utvikle klasseromspraksiser som støtter flerspråklig språkutvikling
  • kan velge, modifisere og utvikle undervisningsopplegg og aktiviteter som drar nytte av alle de språklige ressursene til alle elevene, og knytte disse til gjeldende læreplan for engelsk

Eksamensbeskrivelse:

Eksamensformen er mappevurdering med 3 arbeider. Disse får en samla karakter, og alle arbeidene må vurderes som tilsvarende bestått karakter. De obligatoriske aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget, men må likevel være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

Kursavgift:

5200 Kr
Kursavgift info: I kursavgiften inngår - Undervisning på nett - Tilgang til elektroniske læremidler på internett - Tilbakemelding og oppfølging av oppgaver og øvinger til den enkelte deltaker - Sensur av eksamen Studentene må selv betale semesteravgift til NTNU og dekke utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Anne Dahl
Førsteamanuensis

Anna Krulatz
Professor

Kontakt:

Bente Moslet
Telefon: 73597672
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Institutt for lærerutdanning

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/ingen obligatoriske samlinger

Opptakskrav:

30 studiepoeng engelsk.

Anbefalte forkunnskaper:

Lærerutdanning, gode lese- og skriveferdigheter og muntlige ferdigheter i engelsk.

Mer informasjon:

Fakultet: Det humanistiske fakultet

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Krulatz, A., Dahl A. & Flognfeldt, Nona E. (2018) Enacting

Multilingualsim: from research to teaching practice in the

English language classroom. Cappelen Damm Akademisk

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Du bør ha tilgang på oppdatert datamaskin, samt god internettforbindelse. Alle må ha et fungerende headset med mikrofon, samt webkamera til nettmøter og for opptak av presentasjoner.

Praktiske opplysninger:

Forbehold
Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for at kurset kan starte. 

Kursdetaljer

Startdato: 31.08.2020

Søknadsfrist: 01.06.2020

Kursavgift: 5200 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: ENG6104

Undervisningssted: Nettkurs

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.