Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - Trondheim

Mennesker med mobil, ipad og datamaskin

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

I dette kurset vil du lære om hva som er spesielt med det digitale nettsamfunnet sammenlignet med industrisamfunnet, og om forskjellene mellom digital og industriell økonomi.

Du vil lære om hvordan nye typer roboter endrer arbeidslivet, hvordan 3D-print endrer produksjonsprosesser, hvordan kunstig intelligens gir oss både nye muligheter og nye utfordringer, hvordan blokkjeder utfordrer tradisjonelle måter å organisere arbeide på og hvordan nye digitale tjenester endrer måten vi samarbeider og kommuniserer på. 

Du vil også lære om hvorfor delings- og plattformøkonomien vokser og hvilke konsekvenser disse endringene vil ha for samfunnet. Hva betyr dette for din egen organisasjon, for ditt eget liv og for utviklingen i samfunnet? Hva skjer med ulike virksomheters forretningsmodeller og arbeidsprosesser? Og hva skjer med vårt forhold til arbeidet?

Ved hjelp av sosiale medier og tjenester får du anledning til å etablere praksisfellesskap med andre kursdeltakere, og med andre du har felles interesser med.  Og om du ikke helt vet hvordan Facebook, Google, Apple, Amazon, Uber og de andre digitale ”enhjørningene” kommer til å endre hverdagen din, så får du innblikk i det også.  

Kurset har to samlinger i Trondheim: 10. - 11. september og 8. - 9. oktober. I tillegg til det faglige som gjennomgås, er samlingene en viktig arena for diskusjoner og inspirasjon. Man treffer medstudenter, etablerer nettverk og får direkte dialog med faglærer.

Kurset kan inngå i basismodulen i masterprogrammet i organisasjon og ledelse.

Det finnes også en variant av dette kurset uten samlinger: Teknologiendring og samfunnsutvikling - nettbasert.

Søknadsfrist: 20.08.2019

Målgruppe:

Kurset passer for alle som er opptatt av hvordan samfunn, næringsliv og organisasjoner endres som følge av teknologisk utvikling. Kurset er spesielt relevant om du jobber med produktutvikling, forretningsutvikling, økonomi eller organisasjonsutvikling.

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektoppgave med egendefinert problemstilling med utgangspunkt i et sentralt tema i kurset (maks 8000 ord). Oppgaven kan påbegynnes ved kursstart. Innleveringsfrist 15. november. Den skal fortrinnsvis skrives i grupper på inntil tre personer.
Eksamenskrav: Godkjente øvingsoppgaver i det digitale kursopplegget.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim høsten 2019:

Første samling: 10. - 11. september
Andre samling: 8. - 9. oktober

Samlingene starter kl 1000 første dag og avsluttes kl 1600 siste dag. Første kveld på første samling arrangeres en kursmiddag som inngår i kursavgiften.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning på alle samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Nettverksmiddag i løpet av første samling
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen

Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.


Vi gjør oppmerksom på at en nasjonal gjennomgang av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning fører til at det vil bli endringer i prisene fra høsten 2020. Av samme grunn vil alle NTNUs rabattordninger oppheve fra høsten 2019. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart det er tilgjengelig.

Fagansvarlig/Forelesere:

Arne Krokan
Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Telefon: 918 97 473
Epost: arne.krokan@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Dataverktøy el. programvare som benyttes:

Læringsplattform, Wiki, blogger og andre sosiale medier.

Praktiske opplysninger:

Kurset har også et helhetlig studieløp på Canvas, der det ligger oppgaver som gjennomføres mellom samlingene.

Emnet overlapper med emnet SOS1011 og SOS6602.
Praktisk informasjon og betingelser.

Referanser:

Et engasjerende og lærerikt kurs som vekker deg i forhold til muligheter og utfordringer som digitalisering og robotisering fører med seg (Kursdeltaker høsten 2017)

Et kurs som gir deg evnen til å forstå en større del av de enorme teknologiske og samfunnsmessige omveltninger vi er inne i og kan forvente fremover. Kurset gir deg og begrepsapparatet til å bore videre inn i faget på egenhånd etter endt studie. Dette faget burde være pensum i den norske skole og påbudt som etterutdanning for norske borgere (Kursdeltaker høsten 2016)

Et kjempenyttig og tankevekkende kurs som ga ny innsikt og refleksjon rundt teknologiutvikling og dens betydning og innvirkning på samfunnsutvikling, arbeidsliv og enkeltmennesket. Arne Krokan er en inspirerende, nytenkende og engasjert foreleser som la til rette for ny kunnskap, gode diskusjoner og refleksjon i gruppen, ikke minst gjennom mange praktiske eksempler. (Kursdeltaker høsten 2015)

Kursdetaljer

Startdato: 10.09.2019
Slutt: 15.11.2019

Søknadsfrist: 20.08.2019

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: SOS6501

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.