EVU-Kurs


Fysisk aktivitet

Foto: Yayimages/Kzenon

Jobber du med menneskets aktivitet og bevegelse, og utvikling av tiltak for mennesker med ulike forutsetninger? Ønsker du å utvide din faglige forståelse av ulike aspekter ved fysisk aktivitet for å bedre kunne tilrettelegge tiltak for ulike befolkningsgrupper? Hvis du vil utvikle dine kunnskaper i å motivere, evaluere og begrunne dine valg av tiltak for fysisk aktivitet, er dette kurset for deg.

Søknadsfrist: 15.10.2018

Målgruppe:

Målgruppa for studiet er hovedsakelig ergoterapeuter og fysioterapeuter. Søkere fra andre helsefaglige og relaterte fagområder er også aktuelle. Studiet vender seg til søkere direkte fra bachelorutdanningene og til søkere med yrkeserfaring som har interesse av en reell faglig fordypning ut over lavere grad med fokus på menneskets aktivitet og bevegelse som utvikling av egen yrkesutøvelse og/eller videre forskning.

Kursbeskrivelse:

Det faglige innholdet har sin tyngde i medisinskbiologiske og psykologiske fag, men tangerer implikasjoner for samfunnsnivå. Studenten lærer om hvorfor og hvordan fysisk aktivitet som tiltak må tilpasses individ og målgruppe i forhold til aspekter som for eksempel personlige forutsetninger, alder, sosiodemografisk profil og kultur. For å nå frem til de som trenger det mest omhandles tverrfaglige strategier på individ- og gruppenivå. Implikasjoner på samfunnsnivå med ansvar for tilrettelegging av muligheter og arenaer for fremming av fysisk aktivitet skal berøres i studiet.

Ulike former for fysisk aktivitet og effekter av fysisk aktivitet:

 • fysiologiske forklaringsmekanismer på effekter av fysisk aktivitet og inaktivitet
 • målemetoder og evaluering av tiltak for fremming av fysisk aktivitet
 • planlegging av og tilrettelegging for fysisk aktivitet for ulike målgrupper
 • motivasjonsfaktorer

 

Kurset kan inngå i Masterprogram i aktivitet og bevegelse.

Læringsutbytte:

Emnet har som formål å gi en avansert forståelse for effekten av fysisk aktivitet og inaktivitet, og mekanismene bak dette, som bakgrunn for å iverksette og vurdere relevante tiltak for ulike befolkningsgrupper. Målet med emnet er å gjøre studentene i stand til å kunne vurdere personlige behov, ønsker og begrensninger for planlegging og tilrettelegging av fysisk aktivitet for ulike befolkningsgrupper. Studenten skal være i stand til å motivere, evaluere og begrunne valg av tiltak for fysisk aktivitet i forhold til medisinske, pedagogiske og/eller psykologiske utfordringer.

Kunnskaper: Etter fullført kurs kan deltakeren

 • anvende avansert kunnskap om fysiologiske mekanismer som forklarer medisinske og psykologiske effekter av fysisk aktivitet og inaktivitet
 • anvende inngående kunnskap om og velge ut ulike metoder for testing av fysisk form, fysisk aktivitet, livskvalitet og kroppslige vaner, samt kan vurdere og kritisere metodenes sensibilitet, reliabilitet og validitet
 • anvende kunnskap på nye områder for tiltak på individ-, gruppe- og samfunnsnivå

Ferdigheter: Etter fullført kurs kan deltakeren

 • analysere effekter av fysisk aktivitet med bakgrunn i fysiologiske, psykologiske og samfunnsmessige mekanismer for å iverksette og tilpasse adekvate tiltak for ulike individer og befolkningsgrupper
 • velge ut og iverksette relevante tester for fysisk form og metoder for kartlegging av fysisk aktivitet, livskvalitet og kroppslige vaner
 • variere og videreutvikle tiltak for fremming av fysisk aktivitet

Generell kompetanse: Etter fullført kurs kan deltakeren

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre målrettede tiltak for fysisk aktivitet innen helsefremmende, rehabiliterende og/eller behandlende formål
 • utvikle og formidle kunnskap om betydningen av og motivere til fysisk aktivitet

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 07.06.2019
Eksamen avvikles som en hjemmeeksamen i det digitale eksamenssystemet Inspera.

Karakterskala: A - F

For å stille til eksamen må man på forhånd ha fullført følgende obligatoriske arbeidskrav:
-Obligatorisk tilstedeværelse på ferdighetsseminar
-Arbeidskrav I: Notat for problemstilling
-Arbeidskrav II: Utkast til individuell oppgave

Arbeidskravene vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Ved ikke godkjent arbeidskrav gis det anledning til andre gangs gjennomføring av arbeidskrav før eksamen i emnet.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset gjennomføres med tre obligatoriske samlinger à to dager:

Første samling: Uke 4: 21.-22. januar 2019

Andre samling: Uke 10: 7.-8. mars 2019

Tredje samling: Uke 18: 2.-3. mai 2019

Samlingene finner sted på NTNU Campus Tunga i Trondheim. Detaljer om rom kommer snart.

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Studentene må selv betale semesteravgift til NTNU og dekke utgifter til reise, opphold og pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Monika Haga
Førsteamanuensis, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Epost: monika.haga@ntnu.no

Kontakt:

Tatiana Gavrilova
Seniorkonsulent/studieveileder, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Epost: studier@inb.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Bachelor eller tilsvarende avsluttet utdanning (180 studiepoeng) innenfor følgende fagområder: Ergoterapi, fysioterapi, sykepleie, idrettsvitenskap eller bevegelsesvitenskap.

Søkere med annen tilsvarende utdanningsbakgrunn vurderes særskilt.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum vil legges ut på Blackboard i forbindelse med emnets oppstart. Artikler/litteratur vil tilkomme fra inviterte forelesere.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard og Inspera

Kursdetaljer

Startdato: 21.01.2019
Slutt: 07.06.2019

Søknadsfrist: 15.10.2018

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: HMAB6004

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 07.06.2019

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.