EVU-Kurs


Arbeid og helse

Foto: Shutterstock.com

Mange grupper er ekstra utsatte når det snakkes om deltakelse i arbeid, for eksempel unge i overgang mellom utdanning og arbeid, seniorer, minoritetsgrupper og personer med funksjonsnedsettelse. Dette kurset belyser og diskuterer mange av de utfordringer som personer i og utenfor arbeid opplever i sin hverdag. Søk dette kurset i dag.

Søknadsfrist: 15.10.2018

Målgruppe:

Alle som jobber med personal/personalledelse, arbeidsinkludering, rekruttering og mangfoldsledelse i offentlig eller privat sektor, samt studenter som ønsker et fordypningsemne med fokus på et helsefremmende og inkluderende arbeidsliv.

Kursbeskrivelse:

I offentlige føringer og virkemidler tydeliggjøres en politisk målsetting i Norge om et mer inkluderende arbeidsliv med rom for fleksible og tilrettelagte løsninger. Realiteten er imidlertid at mange allikevel ikke har et lønnsarbeid. Med utgangspunkt i et helsefremmende perspektiv, problematiseres på denne bakgrunn hvordan ulike personlige forhold, og forhold på arbeidsplassen og i omgivelsene, kan innvirke på personers og gruppers mulighet for lønnsarbeid. Emnet belyses med utgangspunkt i ulike befolkningsgrupper som for eksempel ungdom, innvandrere, eldre og personer med mentale problem eller redusert funksjonsnivå. Emnet tydeliggjør hvorfor og hvordan lønnsarbeid kan oppleves som betydningsfullt og/eller problematisk for utsatte grupper av befolkningen, og hvordan kulturelle, organisatoriske og samfunnsmessige forhold innvirker på personens eller gruppens mulighet for deltakelse i lønnsarbeid. Det faglige innholdet har sin tyngde i helsefag, men inkluderer også perspektiver fra samfunnsvitenskapen, psykologi og medisin.

 

Emnet kan inngå i Masterprogram i aktivitet og bevegelse.

Læringsutbytte:

Med utgangspunkt i samfunnsmessige, organisatoriske og kulturelle forhold vil emnet gjøre studenten i stand til å vurdere individers, gruppers og virksomheters ressurser og utfordringer når lønnsarbeid og helsefremmende aktiviteter skal muliggjøres for ulike befolkningsgrupper.

Kunnskaper: Etter fullført utdanning kan deltakeren

  • anvende avansert kunnskap om de samfunnsmessige, organisatoriske og individuelle forhold som virker inn på individers og gruppers mulighet til å delta i arbeidslivet
  • vise inngående kunnskap om aktuelle helse- og sosialpolitiske føringer og målsettinger knyttet til arbeidsliv og helse
  • anvende kunnskap som fremmer befolkningsgruppers helse i og utenfor arbeidslivet
  • analysere relevante etiske og faglige dilemma innenfor emnet arbeid og helse

Ferdigheter: Etter fullført utdanning kan deltakeren

  • gjennom litteratursøk innhente kunnskap om hvordan lønnsarbeid kan innvirke på hverdagsliv og helse på bakgrunn av samfunnsmessige, organisatoriske og personlige forutsetninger
  • anvende relevante teorier og empiri for å beskrive og drøfte aktuelle helsefremmede tiltak knyttet til arbeid og dagligliv

Generell kompetanse: Etter fullført utdanning kan deltakeren

  • tydeliggjøre og formidle ulike perspektiv og tilnærminger for å utvikle ny kunnskap knyttet til utsatte gruppers mulighet for lønnsarbeid
  • integrere og kommunisere faglige problemstillinger på nye områder, samt bidra til nyskapende innsats når det gjelder arbeidsinkludering
  • gjøre bruk av systematiske litteratursøk i vitenskapelige databaser, samt å redegjøre for denne metoden

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 31.05.2019
Eksamen avvikles som en hjemmeeksamen i det digitale eksamenssystemet Inspera.

Karakterskala: A - F

For å stille til eksamen må man på forhånd ha fullført følgende obligatoriske arbeidskrav:
-Arbeidskrav 1: Skriftlig innlevering av selvvalgt tema belyst ved 3 vitenskapelige artikler
-Arbeidskrav 2: Utkast/skisse til eksamensoppgave
-Obligatorisk tilstedeværelse på seminar og muntlig fremlegg av oppgave

Arbeidskravene vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Ved ikke godkjent arbeidskrav gis det anledning til andre gangs gjennomføring av arbeidskrav før eksamen i emnet.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Utdanningen gjennomføres med tre obligatoriske samlinger à to dager:

Første samling: Uke 2: 10.-11. januar 2019

Andre samling: Uke 9: 28. februar-1. mars 2019

Tredje samling: Uke 17: 25.-26. april 2019

Samlingene finner sted på NTNU Campus Tunga i Trondheim. Detaljer om rom kommer senere.

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Studentene må selv betale semesteravgift til NTNU og dekke utgifter til reise, opphold og pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Annelie Schedin Leiulfsrud
Førsteamanuensis, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Epost: annelie.s.leiulfsrud@ntnu.no

Kontakt:

Tatiana Gavrilova
Seniorkonsulent/studieveileder, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Epost: studier@inb.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Bachelor innen samfunnsvitenskapelige eller helsevitenskapelige emner kvalifiserer for opptak.
Søkere med annen utdanningsbakgrunn vurderes særskilt.

Minstekrav ved opptak er gjennomsnittskarakteren C eller 2,5. Ved beregning av gjennomsnittskarakter inngår karakterer i alle fag som er en del av opptaksgrunnlaget.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum vil legges ut på Blackboard.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard og Inspera

Referanser:

«Emnet hadde gitt meg en ny innsikt og hjelp til å formulere tanker knyttet til utfordringene jeg møter i bedriftshelsetjenesten»

«Alle er fornøyde med semesteroppgaven, hvor vi fikk muligheten til å jobbe og gå i dybden på oppgaven som skal innleveres som eksamen»

«Bra at vi har presentasjoner og feedback, dette øker læringsprosessen!»

Kursdetaljer

Startdato: 10.01.2019

Søknadsfrist: 15.10.2018

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: HVUT6058

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 31.05.2019

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.