EVU-Kurs


Grunnleggende bruk av VDC

Heisekran og kontorbygg under oppføring.

Vil du bli med å endre byggenæringen?
Virtual Design and Construction (VDC) er et rammeverk som bidrar til mer tverrfaglig samarbeid, digital støtte/bruk av BIM, endrede arbeidsprosesser og bedret målstyring. Det er dokumentert at VDC bidrar til økt kvalitet, redusert gjennomføringstid og reduserte kostander.

Søknadsfrist: 15.11.2018

Målgruppe:

Kurset er rettet inn mot prosjektledere i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen.

Kursbeskrivelse:

Emnet er spesielt rettet mot helhetlig implementering og praktisk anvendelse av Virtual Design and Construction (VDC) i egen organisasjon. De fire VDC-konseptene omfatter

 • Samprosjektering (Integrated Concurrent Engineering – ICE)
 • Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)
 • Prosess- og produksjonsledelse
 • Målstyring (Prosjektmål, Kunde-/Forretningsmål)

Følgende temaer vil inngå i kurset:

Helhetlige løsninger:

 • Innhold i og sammenheng mellom de fire konseptene BIM, samprosjektering (ICE), prosessmodellering og målstyring som inngår i VDC-rammeverket.
 • Hvorfor bruke VDC og supplerende (LEAN) og alternative løsninger
 • Motivasjon og forventningsstyring for mulig bruk av VDC i egen organisasjon
 • Eksempler på suksesser og fiaskoer fra reelle prosjekter
 • Fallgruver og utfordringer knyttet til implementering av VDC i egen organisasjon

 Samprosjektering (Integrated Concurrent Engineering ICE):

 • Teori og prinsipper for ICE
 • Praktisk planlegging, gjennomføring og evaluering av ICE trinn for trinn
 • Fasilitering av ICE-sesjoner, ulike typer møter/oppgaver
 • Rolledelingen, samspill og gruppedynamikk
 • Vurdering av praktiske erfaringer fra norske og utenlandske prosjekter

 

Digitalisering og BIM:

 • BIM; myter og fakta, vanlige misforståelser
 • Digital samhandling og felles filformat for like oppgaver (prosjekthotell)
 • Kvalitetskontroll, koordinering og rapportering (modellsjekking)
 • Bruk av EBA BIM-manualen (Suksessfaktorer)
 • buildingSMART standarder: bSDM (IDF), bbsDD (IFD) og bSP (IDM)
 • Krav til digitale leveranser, BIM-gjennomføringsplaner
 • Informasjonsledelse, digital modenhet

 Prosess- og produksjonsledelse

 • Helhetlig integrering av prosess- og produksjonsledelse
 • Lean Construction (Last Planner) som del av VDC
 • Standarder, metoder og verktøy for prosessmodellering
 • Planmessig bruk av soner for fremdriftsplanlegging og koordinering
 • Effektiv møtestruktur for ulike typer oppgaver
 • Metoder for fremdriftsplanlegging, logistikk og leveranser
 • 4-D visualisering/simulering/fremdrift og kvalitetskontroll
 • Tiltak for reduksjon av responstid (latency) i kommunikasjon og beslutninger
 

Målstyring:

 • Målstyring knyttet til
  • prosjektmål og kunde-/forretningsmål
  • samprosjektering (ICE)
  • BIM
  • prosess- og produksjonsledelse
 • Bruk og tilpasning av ulike metoder og kriterium for målstyring
 • Bruk av metoder for manuell og automatisert registering av målekriterier

Læringsutbytte:

Kunnskap: Etter fullført kurs skal deltakeren kunne: 

 • beskrive de fire konseptene som inngår i VDC-rammeverket: Samprosjektering (Integrated Concurrent Engineering - ICE), bygningsinformasjonsmodellering (BIM), prosess- og produksjonsledelse, og målstyring 
 • forklare sammenhengen mellom de fire konseptene som inngår i VDC-rammeverket
 • forklare hvordan VDC har vært benyttet i reelle prosjekter
 • kjenne til fallgruver og utfordringer knyttet til implementering av VDC i egen organisasjon
 • gi eksempler på hvordan VDC har vært benyttet i reelle prosjekter

Ferdigheter: Etter fullført kurs skal deltakeren kunne:

 • planlegge, gjennomføre og evaluere (fasilitere) samhandlingsmøter/ICE-sesjoner for ulike typer oppgaver
 • bruke digitale løsninger for fasilitering av ICE-sesjoner
 • bruke standarder, metoder og verktøy for prosessmodellering
 • benytte metoder for manuell og automatisert registering av målekriterier

Generell kompetanse: Etter fullført kurs skal deltakeren kunne:

 • benytte VDC som rammeverk for gjennomføring av prosjekter i egen organisasjon.
 • tilpasse bruk av VDC til de ulike forutsetningene som inngår i ulike prosjekter
 • anvende målstyring for å dokumentere prosjektmål og kunde-/forretningsmål
 • utvikle en mulighetsstudie for bruk/økt bruk av VDC ved bruk av standardisert praksis

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektrapport med innleveringsfrist 6 uker etter workshop.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset er lagt opp med følgende samlinger:

- Webinar: nettbasert oppstartsamling (2 timer) 14. januar

- Workshop: fem dager samling i Oslo-området i uke 6: 4. - 8. februar

- Veiledning: nettbasert i etterkant av samlingen (10 timer)

 

Undervisningen gis i form av forelesninger, diskusjoner, presentasjoner og oppgaver. Webinaret og samlingen (workshop) har obligatorisk oppmøte (minimum 80% deltakelse).

Kursavgift:

27500 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

 • Undervisning på samlinger
 • Kaffe, fem lunsjer og forfriskninger på samlingsuken
 • Fire felles middager på samlingen
 • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
 • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
 • Sensur av eksamen
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Rabatter:

Det gis ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Eilif Hjelseth
Professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Mobil: 952 66 100
Epost: eilif.hjelseth@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
- Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.
- Minimum 2 års relevant arbeidserfaring.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp sammen med søknaden din. Du må laste opp dette innen søknadsfristen går ut. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet.

Søkere må i tillegg fylle ut og signere bekreftelse sammen med sin leder og legge ved søknaden se Skjema for avtale om videreutdanning

Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Integrating Project Delivery,Martin Fischer, Howard W. Ashcraft, Dean Reed, Atul Khanzode, ISBN: 978-0-470-58735-5, Utgitt 2017, 480 sider. https://www.wiley.com/en-us/Integrating+Project+Delivery+-p-9780470587355

Lean Construction – Forstå og forbedre prosjektbasert produksjon, Redaktør: Bo Terje Kalsaas, ISBN: 9788245021073 Utgitt: 2018 2017, 456 sider. https://www.fagbokforlaget.no/Lean-construction/I9788245021073

Presentasjoner og annet materiell utdelt på kurset

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard
Kurset kan gjennomføres uten bruk av kommersiell programvare, studenten vil benytte følgende programvare: IFC-leser f.eks. Solibri Model Checker / Reader (https://www.solibri.com/products/solibri-model-checker/), DDS-IFC-viewer (https://www.dds.no/produkter/dds-cad-viewer/) eller tilsvarende Prosessmodelleringsprogram, f.eks. Bizagi Process Modeller (https://www.bizagi.com/en/products/bpm-suite/modeler) eller tilsvarende.
Deltaker bør ha egen bærbar PC (evt. MAC som kan kjøre Windows programvare) med trådløs nett-tilgang.

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Kurset skal være tverrfaglig og søkere rangeres først innen sin bransje (arkitekt, rådgivende ingeniører (flere disipliner), entreprenør, eiendomsforvalter). Hvis det er for mange søkere, vil plasser tildeles ved loddtrekning innen de ulike gruppene.

Søkere som ikke får plass vil få prioritet på neste gjennomføring av kurset.

Vi tar forbehold om nok søkere.

Kursdetaljer

Startdato: 14.01.2019
Slutt: 30.06.2019

Søknadsfrist: 15.11.2018

Kursavgift: 27500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BA6271

Undervisningssted: Oslo

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.