Tyskland forteller

Foto: Anja Angelsen

Underviser du i tysk og ønsker du å bli bedre kjent med tysk samtidskultur og -litteratur? Ønsker du i tillegg å styrke muntlige og skriftlige ferdigheter i tysk?

Store deler av dette kurset undervises i Berlin 20. - 24. februar 2019. I løpet av uken i Berlin, med faglærere fra NTNU og medstudenter som også er tysklærere, vil du delta på spennende ekskursjoner integrert i et intensivt kursopplegg. I tillegg til oppholdet i Berlin tilbys en frivillig samling i Trondheim 25. - 26. januar. Den øvrige veiledningen med ulike oppgaver er nettbasert.

Les intervju med faglærerne og tidligere student på kurset

Søknadsfrist: 13.11.2018

Målgruppe:

Ansatte i skoleverket, men også relevant for andre med interesse for tysk språk, kultur og litteratur.

Kursbeskrivelse:

Faglig innhold: 

Kurset tar utgangspunkt i aktuelle problemstillinger i tysk språk, samtidslitteratur- og kultur, og  det arbeides med ulike sjangre og læring gjennom forskjellige medier.  Undervisningen tar sikte på å heve studentenes kompetanse i å forstå muntlig og skriftlig tysk, og gi dem trening i å skrive enklere tekster og kommunisere muntlig.

Læringsformer og aktiviteter:

  • Samling ved NTNU i Trondheim, januar 2019.
  • Det gis 20 timer undervisning i Berlin, i form av forelesninger, gruppearbeid, og ekskursjoner, februar 2019
  • Nettbasert undervisning i perioden januar - juni, 2019.

Læringsutbytte:

Kunnskaper

  • gi eksempler på forfattere og verk innenfor samtidslitteratur, beskrive og sammenlikne disse
  • analysere, kontekstualisere og tolke det aktuelle pensummaterialet

Ferdigheter

  • tilegne seg kunnskap om forholdet mellom form og innhold i ulike sjangre og medieringsformer.
  • utvikle en problemstilling og gjennomføre en undersøkelse av selvvalgt material for å svare på problemstillingen
  • presentere pensumrelaterte problemstillinger i en språklig form som er tilpasset ulike kommunikasjonssituasjoner

Generell kompetanse

  • utvikle en forståelse for utvalgte problemstillinger innen tysk samtidslitteratur og -kultur
  • formidle analyser og refleksjoner ved hjelp av ulike medier i en passende språklig form

Eksamensbeskrivelse:

Eksamenskrav: 1 godkjent individuell innleveringsoppgave + 1 muntlig presentasjon. Individuell hjemmeeksamen og muntlig eksamen juni 2019

Tid og sted for kurs/samlinger:

Trondheim: Samling ved NTNU i 25. - 26. januar. Oppstart fredag kl 15 (Bli-kjent og intro til ca. kl 17). Lørdag kl 10-14.

Berlin: Samling 20. - 24. februar 2019.

 

Kursavgift:

6000 Kr
Kursavgift info: Dekker hotell/hospits inkl. frokost og to ekskursjoner . Reiseutgifter dekkes av den enkelte kursdeltager.

Fagansvarlig/Forelesere:

Ingvild Folkvord
Professor
Telefon: 73 59 67 81
Epost: ingvild.folkvord@ntnu.no

Caroline Nilstad
ML Tysk

Kontakt:

Eirik Rasmussen
Telefon: 73598371
Mobil: 91897212
Epost: videre@adm.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper:

Årsstudium (60 stp.) i tysk eller tilsvarende.

Mer informasjon:

Fakultet: Det humanistiske fakultet

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis ved kursstart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Læringsplattformen it’s learning og veiledning/nettmøter på skype/adobe Connect.

Praktiske opplysninger:

NB! Deltakerne må dekke reiseutgiftene.
Kurset kan inngå i en fordypning i tysk (2000-nivå) og kan inngå i en bachelorgrad i språk og litteratur med tysk som fordypning. Kan også inngå som frie studiepoeng i bachelorgraden.

Forbehold
Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for at kurset kan starte. 

Kursdetaljer

Startdato: 16.01.2019

Søknadsfrist: 13.11.2018

Kursavgift: 6000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: TYSK6203

Undervisningssted: Berlin og Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.