Profesjonsutvikling og organisasjon

Emnet er på masternivå og inngår som del av Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv. Studiet skal bidra til utdanning av praksislærere for lærerstudenter og veiledere for nyutdannede lærere i grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring. Studiet skal også utdanne lærere til å kunne praktisere kollegaveiledning, som en del av skolens helhetlige utvikling.

Søknadsfrist: 10.12.2018

Målgruppe:

Studiet kvalifiserer til praksislærer for lærerstudenter og veileder for nyutdannede lærere i grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring. Utover dette er studiet relevant for blant annet lærere, rådgivere og ledere, med sikte på veiledning og utviklingsarbeid i skolen. Emnet vil være egnet som påbygging for lærere som har gjennomført emner innenfor ILUs veilederutdanning på Universitetsskolene (SKOLE6010, SKOLE6011).

Kursbeskrivelse:

Emnet vil inneholde et FoU-arbeid rettet mot lærerprofesjon og skoleutvikling, forskningsmetode, perspektiver på veiledning og profesjonalitet i en organisasjonssammenheng, utdanningspolitikk og lærerprofesjonalitet.
 
Følgende tema vektlegges:
  • FoU-arbeid rettet mot lærerprofesjon og skoleutvikling
  • FoU-arbeid og forskningsmetode
  • Veiledning og profesjonalitet i et organisasjonsperspektiv
  • Utdanningspolitikk og lærerprofesjonalitet

Emnet vil gi erfaring med FoU-arbeid som knyttes opp både mot utvikling av egen profesjon og skole og mot veiledning av lærerstudenter i deres FoU-arbeid.
Emnet vil gi innsikt i kritisk analyse og vurdering relatert til anvendelse av utdanningspolitiske styringsverktøy som grunnlag for å videreutvikle lærerprofesjonen.


Læringsformer og aktiviteter
Aktivitetene veksler mellom presentasjoner, drøftinger og praktiske øvinger. Du praktiserer kunnskaper og ferdigheter i autentiske situasjoner mellom samlinger. Samarbeid mellom studentene vektlegges.
 
Emnet inneholder 2-3 arbeidskrav som må være godkjente før framstilling til eksamen. Arbeidskravene er både skriftlige innleveringer, framlegg ved samlinger og utprøvinger i praksis.
Obligatorisk oppmøte 80 %.
 
 

Læringsutbytte:

Kunnskaper
 
Kandidaten
• har avansert kunnskap om grunnlaget for å drive FoU-arbeid i praksisfeltet, og om skoleutvikling generelt
• har inngående kunnskap om utdanningspolitiske tema
   
Ferdigheter

Kandidaten
• kan reise problemstillinger, samle data, analysere og drøfte resultater på tema innenfor lærer-profesjon, og kan veilede lærerstudenter i sine FoU-arbeid
• ta initiativ til og selvstendig gjennomføre FoU-arbeid både i egen klasse og i skolen generelt i samarbeid med andre

Generell kompetanse
Kandidaten kan både gjennomføre og veilede andre i FoU-arbeid innenfor sin profesjon og i sitt praksisfeltet.

Eksamensbeskrivelse:

Sluttvurderingen består av et skriftlig FoU-prosjekt der deler av prosjektet skal legges fram muntlig og godkjennes før endelig innlevering av prosjektoppgaven. Flere studenter kan samarbeide og levere felles oppgave.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre samlinger på NTNU i Trondheim våren 2019

Informasjon om samlingsdagene legges ut her når dette er klart.

Samlingsdagene starter kl. 09.00 og avsluttes 15.30

 

 

Kursavgift:

10000 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Rannveig Oliv Myhr
Førstelektor, Institutt for lærerutdanning
Telefon: 73551186
Epost: rannveig.oliv.myhr@ntnu.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Minimum treårig høgskole- og/eller universitetsutdanning, og minst tre års relevant yrkespraksis.
Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen.
Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensumlitteraturen for 15 studiepoeng er ca. 1000 sider.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Veileder- og mentorutdanningen består av to emner. Alle som har gjennomført det første emnet SKOLE6924 høsten 2018 får tilbud om plass på SKOLE6925 våren 2019. Klikk her for praktisk informasjon som gjelder dette kurset .

Kursdetaljer

Startdato: 10.01.2019

Søknadsfrist: 10.12.2018

Kursavgift: 10000 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: SKOLE6925

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er under planlegging.
Du kan ikke søke dette kurs ennå.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.