Prosesslederkurs i Anslag etter håndbok R764 Anslagsmetoden

Illustrasjon av anslagsprosessen.

Det vil ikke bli gjennomført nytt Prosesslederkurs i Anslag våren 2019 da håndboken er under omskriving.

I dette kurset lærer du teorien bak anslagsmetoden, prosessen som benyttes for å utarbeide kostnadsoverslag for vegprosjekter i Statens vegvesen. Gjennom teori og bruk av case får du som kommende prosessleder i Anslag en innføring i hvordan metodikken benyttes i praksis i form av en forberedelsesfase, en gjennomføringsfase og et etterarbeid.

Søknadsfrist: 22.03.2018

Målgruppe:

- Nye prosessledere i Anslagsmetoden (både interne Statens vegvesen-ansatte og eksterne konsulenter).
- Erfarne prosessledere i som ikke oppfyller kravet om ett anslag i løpet av 2017.
- De som skal fungere i rollen datastøtter kan melde seg på og delta på kursets siste dag.

Kursbeskrivelse:

Kurset går hovedsakelig gjennom håndbok R764 Anslagsmetoden, retningslinjen for hvilken metode som skal benyttes for utarbeidelse av kostnadsoverslag for vegprosjekter i Statens vegvesen.

Kalkyleverktøyet Anslag 4.0 blir demonstrert. Anslag 4.0 er et Windows-basert dataprogram hvor alt en trenger til forberedelser, gjennomføring og rapportering i en anslagsprosess inngår i programmet.

I løpet av kurset blir teorien delvis gjennomgått i en caseoppgave. Resultater fra caseoppgaven diskuteres og tolkes underveis i kurset.

 Tema

 • Om anslagsmetoden og anslagsverktøyet
 • Statens vegvesen sine krav til bruk av anslagsmetoden
 • Teorien
  • Metodikk, gruppeprosess
  • Forberedelser, gjennomføring og etterarbeid
  • Roller
  • Usikkerhetsvurdering
  • Vurdering og fastsetting av kostnadsoverslag

 

Forelesere

 • Førsteamanuensis Olav Torp
 • Professor Ole Jonny Klakegg

Læringsutbytte:

Kunnskap: Etter fullført kurs kan deltakeren

 • Kjenne teorien bak anslagsmetoden.
 • Vite innholdet og ansvaret som ligger i rollen prosessleder i Anslag.
 • Beskrive hvilke faser et Anslag går gjennom og hva som inngår i de ulike fasene: Forberedelser, gjennomføring, etterarbeid.
 • Forstå viktigheten av forberedelsesfasen.
 • Vite hvilke krav som stilles til utarbeidelse av kostnadsoverslag for Statens vegvesen i ulike prosjektfaser.

Ferdigheter: Etter fullført kurs kan deltakeren

 • Kunne gjennomføre en anslagsprosess etter håndbok R764.
 • Kunne planlegge en realistisk fremdriftsplan for et Anslag, og oppdatere denne underveis ved behov.
 • Ta avgjørelser fortløpende og håndtere endringer underveis dersom ikke fremdriftsplanen holder.
 • Vurdere og analysere resultatet fra anslagssamlingen (kostnadsramme, styringsramme, standardavvik, usikkerhet, S-kurve m.m.).
 • Kommunisere i og styre en gruppeprosess på en profesjonell måte.
 • Kunne håndtere ulike mennesketyper i gruppeprosessen på en profesjonell måte.

Generell kompetanse: Etter fullført kurs kan deltakeren  

 • Ha respekt for Anslagsmetodikken.
 • Forstå hvordan en gruppe i en prosess oppfører seg.
 • Forstå at det er prosjektleder som eier Anslaget.

Eksamensbeskrivelse:

Kurset er uten formell eksamen og studiepoeng, men gjennomfører man kurset og leverer hjemmeoppgave, blir man sertifisert som prosessleder hos SVV. Oppgaven vurderes ved NTNU som: godkjent/ikke godkjent. Oppgaven vil ta for seg problemstillinger knyttet til sentrale tema ved forberedelsesfasen av en anslagsprosess. Deltakeren må ha deltatt alle tre dager på prosesslederkurset for å få levere hjemmeoppgave.

Statens vegvesen sine krav for å bli sertifisert prosessleder til å gjennomføre kostnadsoverslag:

 1. Få godkjent hjemmeoppgaver etter kurset innen gitt frist. Godkjennes av NTNU.
 2. Bestått kurs ved NTNU inkludert hjemmeoppgaven.
 3. Delta på et anslag og sende inn rapport til SVV for registrering av deltakelsen.

Sertifiseringen er gyldig 1 kalenderår av gangen. For å beholde sertifiseringen må man i årlig sende inn en oversikt til SVV over hvilke anslag man har vært med på i løpet av det inneværende året. Oversikten skal inneholde minimum 1 anslag med følgende info:

 • Prosjektnavn
 • Anslagsdato
 • Fase
 • P50
 • Signatur fra oppdragsgiver (prosjektleder)

Dersom man ikke sender inn oversikt over hvilke anslag man har deltatt på i løpet av året, innen 31/12 hvert år, vil man bli strøket fra listen som sertifisert prosessleder for påfølgende år, og man må delta på prosesslederkurs i Anslag på nytt for å bli sertifisert som prosessleder igjen.

Statens vegvesen sitt krav for å bli godkjent som datastøtte:

For å bli godkjent som datastøte må man delta på siste dag av prosesslederkurset hvor verktøyet Anslag 4.0 blir demonstrert.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Samling i Trondheim 9. - 11. april 2018

Hele samlingen er obligatorisk for deltakere som skal sertifiseres som prosessledere.

Deltakere som bare ønsker sertifisering som datastøtte kan velge å delta kun på samlingsdagen den 11. april. 

Det er viktig at du oppgir i kommentarfeltet i søknaden om du skal delta alle tre dager eller bare en dag.

Oppstart første dag på samlingen kl. 10, avslutning siste dag kl. 1230.

Kursavgift:

10000 Kr
Kursavgift info: Med forbehold om endringer i kursavgift
Prossessleder:
Kursavgiften inkluderer:
Undervisning på samlingen.
Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene.
Kompendium. Evaluering av avsluttende hjemmeoppgave.
De relevante håndbøkene må den enkelte skaffe selv.

Kandidater som fullfører kurset og får godkjent sin oppgave, får automatisk tilsendt kursbevis for dette.

Kursavgift, datastøtte: 1 800 kr.
I kursavgiften inngår:
Undervisning 11. april.
Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingen.

Fagansvarlig/Forelesere:

Olav Torp
Førsteamanuensis, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Mobil: 934 22 673
Epost: olav.torp@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Statens Vegvesen

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Praktiske opplysninger:

Årlig brukerseminar (starter i 2017):

Statens vegvesen ved Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet kjører årlig brukerseminar for alle sertifiserte prosessledere som ønsker det. Både for interne (Statens vegvesen ansatte) og eksterne.

Seminaret er et dagsmøte, og arrangeres normalt i Auditoriet i Vegdirektoratet.

Tema vil være:

 • Erfaringsutveksling (fra VD, fra regionale kostnadsgrupper, fra prosessledere e.l.). Eks:
  • Typiske feil/mangler ved bruk av metoden
  • Erfaringer fra gode og mindre gode anslagsprosesser
  • Utarbeidelse av kostnadsoverslag i tidligfase
  • Kostandslogg (kostnadsutvikling fra tidlig planfase KVU til KS2 og videre i prosjektgjennomføringen)
  • Vurdering av usikkerhet
  • Andre aktuelle/ønskede tema

Invitasjon for årlig brukerseminar blir sendt ut til alle sertifiserte prosessledere.

Kursdetaljer

Startdato: 09.04.2018
Slutt: 11.04.2018

Søknadsfrist: 22.03.2018

Kursavgift: 10000 Kr

Studiepoeng: 0

Emnekode: uten studiepoeng

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.