Norsk 2.0 - Nye perspektiver på norskdidaktikk

Foto: Åshild Berg-Tesdal/NTNU

På dette kurset vil du lære om viktige norskdidaktiske emner som språk- og litteraturundervisning, bruk av digitale verktøy som blogg og andre sosiale medier, og vurdering for læring i norskfaget. Du vil også lære å forske på din egen lærerpraksis.

Kurset er endel av krusserien Nordisk språk og litteratur

Søknadsfrist: 15.12.2018

Målgruppe:

Lærere i ungdomsskole og videregående skole, samt andre interesserte.

Kursbeskrivelse:

Kurset gir 15 studiepoeng og kan anvendes som en del av Nordisk basis i NTNUs etter- og videreutdanningstilbud. Kurset er utviklet av Institutt for språk og litteratur i samarbeid med Institutt for lærerutdanning.

Kurset er delt inn i fire hovedområder:

 1. Undervisningsdesign
 2. Literacy (lese- og skriveopplæring)
 3. Digitale verktøy og sosiale medier
 4. FoU i teori og praksis

 

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal kandidaten kunne

 • beherske undervisningsdesign i norskfaget, anvende læreplan, drive vurdering for og av læring og begrunne faglige valg
 • anvende digitale verktøy og sosiale medier i undervisning og læring
 • bruke forskning og utviklingsarbeid for å utvikle egen lærerpraksis og formidle egne faglige refleksjoner skriftlig og muntlig

 

Inngår i årsstudium
Hvis målet ditt er å ta et årsstudium i nordisk (60 studiepoeng) slik at du oppnår undervisningskompetanse i norsk, kan NORD6110 være en del av dette studiet. Se nettsiden for Nordisk språk og litteratur på nett.

Du kan selvfølgelig også ta NORD6110 som et separat enkeltemne, hvis du ønsker det.

 

Du kan også kombinere NORD6110 med studier i norsk/nordisk som du har fra andre utdanningsinstitusjoner i Norge, slik at du oppnår undervisningskompetanse. For å få godkjent et årsstudium på grunnlag av studier fra ulike utdanningsinstitusjoner, må du søke om individuell innpassing. Det bør du gjøre så tidlig i studieforløpet som mulig. Bruk det elektroniske søknadskjemaet Søknad om godkjenning av tidligere fullført utdanning (norsk/utenlandsk). Her finner du også informasjon om utfylling av skjemaet.

Kurset overlapper ikke med emnet Norsk fagdidaktikk i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).


Kompetanse for kvalitet
Det er mulig å søke om frikjøp fra jobb for å studere nordisk ved NTNU gjennom den statlige ordningen for videreutdanning av lærere; Kompetanse for kvalitet. Du finner informasjon om Kompetanse for kvalitet og søknadsskjema her. Søk under selvvalgt studieplass.

Eksamensbeskrivelse:

Vurderingsform/eksamen: Mappevurdering

Karakterskala: A-F

Krav til målform: Studenten står fritt til å velge målform.

Obligatorisk aktivitet:
En samling i Trondheim - info kommer.
Skriftlige arbeidskrav underveis.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset er samlings- og nettbasert. 

Kurset har en obligatorisk samling, 1. og 2. april 2019 på NTNU Trondheim.

Mer info kommer seinere.

Eksamensdato publiseres senere.

Kursavgift:

9000 Kr
Kursavgift info: Vi tar forbehold om endring av kursavgiften.

Fagansvarlig/Forelesere:

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 7359 5216
Mobil: 91897581
Epost: videre@ntnu.no

Institutt for språk og litteratur
Epost: isl-evu@hf.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Anbefalte forkunnskaper:

Nordisk basis eller tilsvarende. Minimum 15 studiepoeng i emner som inngår i nordiskstudiet på basisnivå.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

NORD6110: Norsk 2.0 Nye perspektiver på norskdidaktikk

 • Fjørtoft, H. (2014). Norskdidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1-8) (223 sider)
 • Fjørtoft, H. (2016). Effektiv planlegging og vurdering. Læring med mål og kriterier i skolen (2. utgave) Bergen: Fagbokforlaget. (170 sider)
 • Hagelia, M. (2017). Digital studieteknikk. Hvordan lære i informasjonssamfunnet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (181 sider)
 • Iversen, H.M. og H. Otnes (2016). Å lære å skrive. Tekstkompetanse i norskfagets skriveopplæring. Universitetsforlaget. (Kap. 1 og Kap. 2) (48 sider)
 • Kverndokken. K. (red). (2014). 101 SKRIVEGREP - om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1-4) (71 sider)
 • Penne, S. (2010). Litteratur og film i klasserommet. Didaktikk for ungdomstrinnet og videregående skole. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 16-49) (33 sider)
 • Postholm, M.B. og D.I. Jacobsen (2011). Læreren med forskerblikk. Innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (160 sider)
 • Rogne, M. og L.R. Waage (red). (2018). Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. Bergen: Fagbokforlaget (Kap.1: 13-37), (Kap. 6: 119-139) og (Kap. 9: 181-196). (59 sider)
 • Skaftun, A. (2009). Litteraturens nytteverdi. Bergen: Fagbokforlaget. (s.7-25) (18 sider)
 • Skarsbø Lindtner, S og D. Skarstein (red). (2018). Dramaserien Skam. Analytiske perspektiver og didaktiske muligheter. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 9 og Kap. 10) (57 sider)

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Studenten må ha tilgang til PC med internettilkobling.

Praktiske opplysninger:

Emnet har tidligere blitt tilbudt under tittelen "Fagdidaktisk komponent." Det faglige innholdet er det samme.

Praktisk informasjon og betingelser.

Referanser:

Kursdeltaker våren 2017:
Ei gjennomgåande god oppdatering på læreplanverket og vurderingsmetodikk, samt nye innfallsvinklar til undervisning, mellom anna gjennom bruk av IKT-verktøy.

Kursdeltaker våren 2015:
Dette kurset gir en praktisk verktøykasse til bruk i klasserommet!

Kursdeltaker våren 2015:
Fantastisk lærerikt og interessant Bidrar til løfte norskfaget. I forhold til min lærerpraksis, har det vært veldig nyttig. Opplæring i bruk av digitale medier har gjort hverdagen enklere.

Kursdetaljer

Startdato: 16.01.2019
Slutt: 15.06.2019

Søknadsfrist: 15.12.2018

Kursavgift: 9000 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: NORD6110

Undervisningssted: Nettkurs

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.