Reflekterende prosesser

Foto: Yayimages/dariya64

I kriminalomsorgen legges det i dag stor vekt på det rehabiliterende aspektet, jf. St.meld.37 (2007).
For den som skal løslates eller skrives ut fra behandlingsinstitusjoner er det viktig at han/hun opplever å bli sett og hørt på egne premisser for å lykkes i tilbakeføringsprosessen. Reflekterende samtaler har vist seg å være en nyttig tilnærmingsmåte for mange.

Kurset er en innføring i reflekterende prosesser. Det har en klar målsetting om å utvikling av både holdnings- og handlingskompetanse i tillegg til faglig kompetanse.

Søknadsfrist: 07.01.2018

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen, politi, NAV og andre som arbeider med personer som skal tilbakeføres til et kriminalfritt liv og forebygging av kriminalitet.

Noen plasser er forbeholdt ansatte i Kriminalomsorgen. Ellers er det ønskelig med kursdeltakere sammensatt av personer fra forskjellige etater med ulik faglig bakgrunn. Dersom det blir flere søkere enn plasser, vil dette bli vektlagt ved tildeling av plasser.

Kursbeskrivelse:

Kurset vil inneholde en gjennomgang av ulike teoretiske perspektiver på reflekterende prosesser.

Grunnleggende antakelser og menneskesynet som ligger til grunn for reflekterende samtaler med individer, familier, nettverk og grupper som står sentralt. Kunnskap om hvordan en kan forstå nettverk-, familie- og fengselskontekst er et viktig tema.

Ulike arbeidsmåter gjennomgås og prøves ut i form av øvelser og ferdighetstrening. Det forventes at kursdeltakerne anvender kunnskapen i praksisfeltet mellom samlingene og diskuterer teori og erfaringer i grupper som blir etablert ved studiet.

Temaer som blir belyst i kurset:

 • Teorigrunnlaget for reflekterende prosesser
 • Reflekterende team - mulighet og begrensninger
 • Etisk verdigrunnlag og etiske dilemma
 • Anvendelse av reflekterende samtaler i forhold til individ og familie
 • Hvordan forholde seg til ulike tema som tas opp i samtaler
 • Barn som pårørende
 • Familie/nettverkskontekst
 • Nødvendige elementer i tilbakeføring
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Makt, myndighet og empowerment
 • Praktisering av reflekterende prosesser rettet mot grupper
 • Samfunns- og fengselskontekst.

 

Læringsutbytte:

Kunnskaper - Etter fullført kurs skal deltakeren:

 • ha avansert kunnskap innenfor reflekterende prosesser
 • ha spesialisert innsikt i reflekterende samtaler med individer og reflekterende team
 • ha inngående kunnskap om teorigrunnlaget for reflekterende prosesser
 • ha inngående kunnskap om konteksten mennesker i kriminalomsorgen lever under

Ferdigheter - Etter fullført kurs skal deltakeren:

 • beherske og gjennomføre reflekterende samtaler med individer, familier og grupper
 • analysere og forholde seg kritisk til ulik informasjon som kommer fram i arbeidet og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
Generell kompetanse - Etter fullført kurs skal deltakeren:
 • kunne analysere ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til gjennomføring av reflekterende samtaler, refleksjonsgrupper og reflekterende team.

 

 

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 15.05.2018
Individuell, skriftlig hjemmeeksamen.
Oppgaven offentliggjøres ved oppstart og skal leveres senest 5. mai.
Omfang: 7-10 sider.
Oppgaven leveres elektronisk. Mer info kommer.
Karakterskala: Bestått /ikke bestått.
Eksamenskrav: 80% oppmøte og godkjent individuelt skriftlig arbeidskrav på 3-5 sider.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset har to obligatoriske samlinger:

Disse foregår ved NTNU Tunga, Trondheim, Tungasletta 2.

Første samling: 27. - 28. februar 2018
Andre samling: 10. - 11. april 2018

 

 

Kursavgift:

10000 Kr
Kursavgift info:
Vi tar forbehold om endring av kursavgiften.
I tillegg til kursavgiften kommer semesteravgift og utgifter til pensumlitteratur.

Rabatter:

Ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Kristin Viggen
Førstelektor, Inst. for sosialt arbeid
Telefon: 73 55 93 57
Mobil: 48260183
Epost: kristin.viggen@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 66 43
Mobil: 91897581
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Erfaring fra samtaler med personer i utsatte situasjoner er en fordel.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum blir 550-600 sider samt videomateriell.

Pensumliste kommer.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: LMS: Blackboard. Blir tilgjengelig via nett etter opptak.

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 27.02.2018
Slutt: 15.05.2018

Søknadsfrist: 07.01.2018

Kursavgift: 10000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: ISA6000

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 15.05.2018

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.