EVU-Kurs


Innføring i kognitiv atferdsterapi

Foto: Photos.com

Kognitiv atferdsterapi er en av de best dokumenterte og mest brukte metodene innen psykisk helsevern for barn og unge. I tillegg til en innføring i det teoretiske, forskningsmessige og etiske grunnlaget i kognitiv atferdsterapi, skal emnet gi kompetanse i bruk av sentrale metoder i arbeidet med barn, ungdom og deres familier. 

*Oppdatering for høst 2019: Emnet er helt fulltegnet og vi tar dessverre ikke imot henvendelser om venteliste*

Søknadsfrist: 01.05.2019

Målgruppe:

Behandlere og miljøpersonell i spesialisthelsetjenesten, fagpersonell i kommunale, statlige tjenester, institusjoner som jobber med barn, unge og familiers psykiske helse og omsorg. Emnet kan også være relevant for ansatte i pedagogiske institusjoner hvor rådgivning/tilrettelegging er en viktig del av arbeidet.

Kursbeskrivelse:

Emnet gir en innføring i det teoretiske, forskningsmessige og etiske grunnlaget i kognitiv atferdsterapi. Du vil få kompetanse i bruk av sentrale metoder i arbeidet med barn, ungdom og deres familier. 

  • Emnet gir deg en innføring i det teoretiske grunnlaget for kognitiv atferdsterapi generelt, med spesielt fokus på tilpasning til barn og unge.
  • Opplæring og trening i kognitiv terapi og eksponeringstrening anvendt i grupper eller individuelt og med inkludering av foreldre i prosessen.
  • Om spesielle hensyn ved behandling av barn og unge.
 
Faglig innhold 

Kognitiv atferdsterapi (KAT) er en samlebetegnelse for en stor gruppe terapeutiske tilnærminger kjennetegnet av noen få viktige felles hovedelement.

KAT tilnærmingene har historisk sett utviklet seg fra atferdsteori og –terapi samt empirisk kunnskap om kognisjon/kognitiv terapi, men kan også inneha element fra andre terapitilnærminger som familieterapi og meditasjonstradisjoner (3. gen. KAT). Senere tilnærminger kan også legge mer vekt på emosjonelle aspekt ved menneskelig atferd.

De viktigste felleskomponentene i KAT tilnærminger er metoder for å endre atferd og/eller inngrodde tankemønster som kan utvikle og vedlikeholde (psyko-) patologi. Typiske KAT opplegg vil være en korttidstilnærming (e.g. 15 timer) der en (pedagogisk) innføring i mekanismer som er med på å vedlikeholde/ fremme angst, samt en atferdsmodifiserende komponent er basis for utforsking av idiosynkratiske løsningsstrategier, og trening på alternativer til inngrodde negative atferds- og tankemønster. Terapiløpene er basert på empirisk kunnskap om sammenhenger som er med på dannelse og vedlikehold av problemer, men er også i stor grad individuelt tilpasset den enkelte pasient og hans/hennes historie og problem. Tilnærmingen er transparent og kasusformuleringer og gjennomføring av terapiforløpet blir i stor grad et samarbeid mellom terapeut og pasient/familie.

En godt gjennomført KAT behandling vil i de fleste tilfelle føre til positiv endring for pasienten, og at f.eks. angst reduseres til innenfor et normalt nivå. Noen pasienter vil ikke ha en slik rask og positiv effekt, og en isolert KAT tilnærming vil da ikke være tilstrekkelig. Utvelgelse av pasienter til individuell KAT behandling er en viktig del av arbeidet i psykisk helsevern. Også åpning for å forlate en KAT-modell vil være viktig der det viser seg at problemer ikke kan løses gjennom en korttidsorientert problemfokusert individualterapi.
 
Undervisning
 
Består av forelesninger, videodemonstrasjoner, øving i gruppe og pensumlitteraturlesing.

Læringsutbytte:

Etter fullført emne skal studenten ha

Kunnskap om

- det vitenskapelige grunnlaget som kognitiv atferdsterapi bygger på.
- studenten skal forstå den grunnleggende modellen i terapien.
- kjenne til strukturen og rammene for terapien.
- ha kunnskap om de spesielle hensynene som må tas i forbindelse med KAT for barn og unge.

Ferdigheter

- forstå hvordan grunnleggende teknikker som benyttes i kognitiv atferdsterapi kan brukes.

Generell kompetanse

- studenten skal ha grunnleggende kompetanse i kognitiv atferdsterapi som er nødvendig for videre emner innenfor kognitiv atferdsterapi.

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig hjemmeeksamen med digital innlevering fra 9.des kl 0900 til 10.des kl 0900.
Eksamenskrav: 80% oppmøte på samling
Karakterskala: A - F

Tid og sted for kurs/samlinger:

Emnet har fire obligatoriske samlinger á to dager høsten 2019 ved NTNU i Trondheim

  • 9. og 10. september
  • 2. og 3. oktober
  • 31. oktober og 1. november
  • 26. og 27. november

Eksamensdato: 9. desember kl 0900 - 10.desember kl 0900

NB: Datoer publiseres med et lite forbehold om endringer med tanke på romkapasitet. 

Kursavgift:

5000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til NTNU.

Fagansvarlig/Forelesere:

Jo Magne Ingul
Førsteamanuensis, Regionalt kunnskapssenter for barn og unges - Psykiske helse og barnevern
Mobil: 92 86 91 63
Epost: jo.m.ingul@ntnu.no

Kontakt:

Studieveiledning
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU)
Telefon: 73 55 15 00
Epost: studieveileder@rkbu.ntnu.no

Stine Stenhaug
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:


1. Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) innenfor følgende fagområder: Barnevernpedagogikk, ergoterapi, barnehagelærer, lærer, sosionom, vernepleie, sykepleie, psykologi, medisin.

2. Minst to års relevant yrkeserfaring etter endt bachelor. Søkere med særlig relevant mastergrad og tilsvarende kompetanse kan fritas for dette.

Ved flere søkere enn plasser rangeres kvalifiserte søkere etter antall års relevant yrkeserfaring etter endt bachelor

Viktig om dokumentasjon

Dokumentasjon lastes opp når du søker, du kan laste opp dokumentasjon fram til søknadsfristen går ut.
Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper:

Det anbefales at du arbeider med barn og unge, fortrinnsvis barn og unge med psykiske vansker, for å få mest mulig utbytte av Emnet.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Litteraturliste oppgis ved studiestart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 09.09.2019
Slutt: 13.11.2019

Søknadsfrist: 01.05.2019

Kursavgift: 5000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6249

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.