Bevaring og bruk av bygde og grønne kulturmiljøer

St.Olavs hospital (Trondheim), 1902-bygget. Den gamle hovedbygningen er en viktig kilde og innfallsport til sykehushistorien på det ellers totalfornyede sykehusområdet. Foto: Eir Grytli, Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU.

Mange fredete og verneverdige kulturmiljøer består av bygninger som ligger omgitt av hager, parker eller andre grønne omgivelser. Ofte er det helheten av bygninger og omgivelser som utgjør anleggets viktigste kulturhistoriske verdi. Det er en stor utfordring å ta vare på kulturverdiene når slike anlegg skal tilpasses nye brukerkrav eller tilrettelegges for ny bruk. Kurset vil gjennom forelesninger, befaringer og diskusjoner gi økt kunnskapsgrunnlag for vurdering, beslutninger og forvaltning av bygde og grønne kulturmiljøer i forbindelse med oppgraderinger og annen tilpassing til bruk

Målgruppe:

 • Ansvarlige for forvaltning av offentlige kulturhistoriske eiendommer
 • Andre fagpersoner som i sitt daglige virke arbeider med problemstillinger ved forvaltning av offentlig og privat verneverdig eiendom
 • Arkitekter, rådgivere og utførende som arbeider med oppdrag innenfor dette fagområdet.

Kursbeskrivelse:

God forvaltning av helhetlige kulturmiljøer med bygninger og grønne omgivelser krever særskilt kompetanse både hos bestiller, rådgivere og utførende. Kurset har som hensikt å være et møtested for ulike aktører og på den måten bidra til økt bestillerkompetanse og godt samarbeid i hele «verdikjeden» i arbeidet med å ivareta kulturhistoriske helheter av bygninger og omgivelser.

Det blir undervist i verneteori og praktiske forvaltningsaspekter, og en rekke konkrete eksempelanlegg blir presentert. Forelesere vil være fra både universitetsmiljø og forvaltning. Flere befaringer inngår i kurset til steder med utfordringer knyttet til bruk og utvikling. På Østmarka psykiatriske sykehus i Trondheim er nytt akuttpsykiatrisk bygg under oppføring i sykehusets fredete hageanlegg. På den tidligere Falstad fangeleir på Ekne i Nord-Trøndelag, som i dag er formidlingssenter for krigshistorie og menneskerettigheter, planlegges fysiske formidlingstiltak på de fredete utomhusarealene. Andre befaringer/besøk framgår av programmet.  

Kurset består av to moduler på tre dager hver. Den første samlingen foregår i Trondheim med base på Scandic Hotell Bakklandet. Den andre samlingen er lagt til Nord-Trøndelag og Falstadsenteret, som er beskrevet ovenfor. Under kurset og i perioden mellom samlingene skal deltakerne arbeide i grupper på en prosjektoppgave som skal evalueres ved kursets slutt. 

Læringsmål

Etter fullført kurs skal deltakeren: 

- ha utviklet sin kunnskap om verneteorier og begrunnelser nedfelt i verneplaner og hvordan disse kan omsettes i praksis gjennom forvaltningsplaner for bygninger og deres grønne kontekst.

- være bedre i stand til å håndheve vernebestemmelser i sitt daglige arbeid med utgangspunkt i forvaltningsplaner når vern må balanseres mot brukerkrav.

- ha oppnådd en økt forståelse for bevaring og bruk av helhetlige kulturmiljøer der både bygninger og det omgivende kulturmiljøet er ivaretatt.

Tema for første samling i Trondheim:

 • Kulturminnevernets teori og begrunnelse - Vurdering av verdier i helhetlige kulturmiljøer
 • Vern og bruk – utfordringer når nye forskrifts- og brukerkrav skal oppfylles
 • Verneplaner og praktisk forvaltning
 • Besøk på Østmarka, psykisk helsevern, St. Olavs hospital. Nybygg i sårbart kulturmiljø
 • Besøk på Ringve musikkmuseum og rekonstruksjon etter brann
 • Besøk på Kristiansten festning, Nasjonale Festningsverk. Kommersiell bruk av fredet kulturmiljø.

 Tema for andre samling i Nord-Trøndelag:

 • Bruk og bevaring av helhetlige kulturmiljøer: Hva skal til for de gode løsningene?
 • Besøk på Nord Universitet, Campus Røstad, Levanger. Ny bruk - fra sykehus til læringsarena.
 • Falstadsenteret, Ekne. Ny bruk - fra konsentrasjonsleir til formidlingssenter.
 • Arbeid med gruppebesvarelser, presentasjoner
 • Forberedelser for eksamensbesvarelser

Se foreløpig program

 

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig hjemmeoppgave. Det arbeides med oppgaven mellom og etter samlingene. Oppgaven leveres innen 10. juni 2017. Oppgaven evalueres med karakteren bestått/ikke bestått.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger våren 2017:

Første samling: 4. - 6. april i Trondheim

Andre samling: 9. - 11. mai ved Værnes og ved Falstadsenteret, Ekne 

Kursavgift:

17500 Kr
Kursavgift info:

Kursavgiften dekker:

 • Program, forelesninger og kursmateriell
 • Lunsj og kaffepauser gjennom hele kurset
 • En middag pr samling
 • Befaringer
 • Veiledning mellom samlingene av hjemmeoppgaver
 • Eksamen og kursbevis

Rabatter:

Medlemmer i Tekna og NITO får 10% rabatt på kursavgiften. Medlemsnummer må oppgis når søknaden registreres.

Søknadsfrist:

20.02.2017

Fagansvarlig/Forelesere:

Eir Grytli
Professor, NTNU, Institutt for arkitektur og planlegging
Telefon: 73 59 50 88
Mobil: 93624088
Epost: eir.grytli@ntnu.no

Jone Ottar Erdal
Nasjonal koordinator for helsesektorens kulturarv, Sykehusbygg HF
Mobil: 90991925
Epost: jone.ottar.erdal@sjukehusbygg.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91 89 72 61
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Sjukehusbygg HF

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søkere som ikke tidligere har tatt eksamen ved NTNU, må sende dokumentasjon på generell studiekompetanse til NTNU VIDERE, 7491 Trondheim innen søknadsfristens utløp. Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan vurderes på grunnlag av realkompetanse for dette kurset. Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Erfaringer med arbeid med forvaltningsplaner for verneverdige bygnings- og kulturmiljøer som består av bygninger og grøntanlegg.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for arkitektur og design

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Kompendium som deles ut på kurset

Praktiske opplysninger:

Overnatting bestilles og betales av den enkelte. Det er ikke inkludert i kursavgiften. Informasjon om hotellavtaler blir sendt ut til søkere sammen med opptaksbekreftelse. Klikk her for praktisk informasjon som gjelder dette kurset

Kursdetaljer

Startdato: 04.04.2017
Slutt: 10.06.2017

Søknadsfrist: 20.02.2017

Kursavgift: 17500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: AAR6046

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.