Videreutdanning enkeltemne, Trondheim

Arbeid og helse

Studiet kvalifiserer innen alle sektorer som arbeider med arbeidshelse og arbeidsinkludering - og til videre studier på masternivå.

 

Om Arbeid og helse

Emnet "Arbeid og helse" tar opp mange av de utfordringer som personer i og utenfor arbeid opplever i sin hverdag. Emnet kan også tas som et fordypningsemne i Master i aktivitet og bevegelse.

Basert på en politisk målsetning om et mer inkluderende arbeidsliv i Norge, vil videreutdanningen Arbeid og helse behandle samfunnsmessige, organisatoriske og kulturelle forhold av betydning for individers/gruppers og virksomheters utfordringer for arbeidsdeltakelse.

Faget vektlegger et helsefremmende perspektiv, hvor arbeids- og inkluderingsperspektivet er fremtredende. Utsatte grupper for arbeidsdeltakelse som unge i overgang mellom utdanning og arbeid, seniorer, minoritetsgrupper og personer med funksjonsnedsettelse på grunn av mentale eller fysiske utfordringer er emneområder som belyses og diskuteres.

Emnet anvender en problembasert pedagogikk som gir studenten anledning til å utdype spørsmålsstillinger fra eget arbeid i sine oppgaver. Læringsaktivitetene består av forelesninger, gruppeøvelser, seminar og skriftlig innlevering av oppgaver. Sidens dagens tjenesteutøvelse skal være kunnskapsbasert, lærer studentene hvordan de kan innhente og kritisk vurdere aktuell kunnskap ved litteratursøk i vitenskapelige databaser når de skal belyse og diskutere eget problemområde.


Studiets oppbygging

Videreutdanningen består av ett emne på 15 studiepoeng:


Opptakskrav

Bachelor innen samfunnsvitenskapelige eller helsevitenskapelige emner kvalifiserer for opptak.

Søkere med annen utdanningsbakgrunn vurderes særskilt. 

Minstekrav ved opptak er gjennomsnittskarakteren C eller 2,5. Ved beregning av gjennomsnittskarakter inngår karakterer i alle fag som er en del av opptaksgrunnlaget.


Studieveiledning

Du kan kontakte våre studieveiledere på e-post: studier@inb.ntnu.no


Annette Ysland Ludvigsen

Fakta om studiet

Gradsnivå: Videreutdanning
Studieprogramkode: 
Studiepoeng: 15
Søknadskode: 
Undervisningsform: Deltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap


Sted: Trondheim, Tunga
Søknadsfrist: 

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for våren 2018.

Kontakt: