Forskerlinjen ved IBM

Forskerlinjen ved IBM

Forskerlinjen ved studieprogram for bygg- og miljøteknikk er et tilbud til spesielt forskningsinteresserte og nysgjerrige studenter som ønsker å bruke mer tid på å dyrke egne faglige interesser. Studenter som vet at de ønsker å ta en doktorgrad etter hvert er midt i målgruppen vår. Forskerlinjen vil gi disse nyttig forskererfaring på et tidlig stadium i studiene. 

Studenter som har vært tilknyttet UROP (Undergraduate Research Opportunities Program), er spesielt godt forberedt til oppstart på Forskerlinjen.

Forskerlinjen er en prøveordning som vurderes innført ved hele NTNU.

studenter i prosjektarbeid


Hvem kan søke?

Hvem kan søke?

Hovedmålgruppen er studenter som er i 3. årskurs på det 5-årige studieprogrammet for bygg- og miljøteknikk. Studenter som er i 2. og 4. årskurs kan også søke.

Personlig egnethet, ambisjoner og interesse for forskning er meget viktig.

Informasjonsmøte for Forskerlinjen IBM avholdes 22.september 2020 kl.12.30 - 14.30

Sted: Gamle Fysikk, rom F3 og på Zoom, passord 007 .

Søknadsfrist for Forskerlinjen IBM 15.desember 2020.

Søk opptak her

 


Oppbygging Forskerlinjen

Oppbygging Forskerlinjen

Studentene ved Forskerlinjen skal ta fire valgfrie emner á 7,5 studiepoeng, totalt 30 studiepoeng (der to av disse må være på ph.d.-nivå og to kan være på masternivå). Disse emnene velges i samråd med veileder og må være tilknyttet prosjektoppgaven som skal skrives til slutt. Noen emner har spesielle opptakskrav som det må tas hensyn til. I tillegg til disse fire emnene er det obligatorisk å ta IFEL8000 Forskningsmetodikk, vitenskapsteori og etikk (4 studiepoeng). Prosjektoppgaven gir 26 studiepoeng og skal være et forskningsbasert utkast til en internasjonal artikkel og må derfor skrives på engelsk.

Emne 1

(7,5 sp)

Emne 2

(7,5 sp)

Emne 3

(7,5 sp)

Emne 4

(7,5 sp) 

IFEL8000

Forskningsmetodikk,
vitenskapsteori og
etikk (4 sp)

Prosjektoppgave (26 sp)

 

Til sammen gir Forskerlinjen 60 studiepoeng. Disse teller ikke inn i ordinær grad og studieplan, men kommer i tillegg. Emnene kan søkes innpasset i en ph.d.-grad senere. Studentene på Forskerlinjen må påregne en del ekstra arbeid og sette av mer tid til studier og får derfor en kompensasjon på inntil kr. 100.000 gjennom et stipend finansiert av Norsk forskningsråd. Stipendet utbetales i starten av hvert semester etter at studieplanen for Forskerlinjen er bekreftet. Studentene må søke IV fakultetet om å motta midler når de har blitt tatt opp på Forskerlinjen.

For 2020 er 10 stipender tilgjengelig.


Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Er Forskerlinjen en del av masterstudiet?

Nei, Forskerlinjen er formelt sett et 12 måneders tilleggsstudium som består av 4 emner (som velges i samarbeid med veileder), IFEL8000 og en prosjektoppgave. Forskerlinjen inngår ikke formelt i sivilingeniørstudiet og er et supplement til de studentene som er ekstra motivert. Emnene for forskerlinjen kan være på master- eller PhD-nivå og kan inngå i en eventuell fremtidig PhD-grad, ettersom emnene ikke inngår i den ordinære mastergraden. Studenter kan søke opptak til Forskerlinjen midt i det ordinære studieløpet. Studenter som tas opp til Forskerlinjen mister ikke sin studierett til masterprogrammet mens de går på Forskerlinjen. Studentene anbefales å prioritere Forskerlinjen, men har rett til å følge fag som hører til masterprogrammet mens de går på Forskerlinjen. Forskerlinjen skal normalt gi 60 studiepoeng utenom det normale sivilingeniørstudiet. NTNU vil utstede en skriftlig bevitnelse med karakterer ved gjennomført forskerlinjestudium. Karakterene fra Forskerlinjen inngår ikke i beregningen av karaktersnittet for mastergradsutdanningen.

Er det noen planer om å utvide forskerlinjen videre, f.eks. til andre institutter på fakultetet?

Ja, det er flere institutter ved NTNU som planlegger å sette i gang forskerlinjer, men de vil nok vente med å starte og se hvordan erfaringene våre blir først. Derfor er dette tiltaket kalt en «forskerlinjepilot» i planleggingsdokumentene. Tiltaket ble foreslått av NFR for over ett år siden og dette har gitt flere norske universiteter utfordringen å starte en forskerlinjepilot.

Hva er evt. tidsplan for utvidelse?

Forskerlinjepiloten er en prøveordning som er tidsbegrenset til ett år. En eventuell fremtidig forskerlinje ved IBM vil kunne ta opp flere studenter enn 10, …kanskje 20. Men om disse blir tilbudt økonomisk støtte av NFR er usikkert. Vi gjetter på at fremidige forskerlinjer ved NTNU vil kunne ta sikte på å ta opp ca. 10% av studentene.

Hvem er det som står for finansieringen av prosjektet, er det institutt, fakultet, NTNU sentralt eller noen "eksterne"?

Som nevnt over støtter NFR de 10 studentene som vi tar opp nå. Kostnadene med utvikling og drift av forskerlinjen dekkes foreløpig av IBM og IV fakultetet i sin helhet. 

Er det noen tanker om at finansieringsmodellen skal endres etter hvert som prosjektet utvikler seg?

Både gjennomføringsmodellen og finansieringen vil sikkert endre seg. Det er mulig at finansieringen etter hvert vil kunne ligne slik den gjennomføres for doktorstudiet. Det er for tidlig å svare mer presist. Det viktigste er å tilfredsstille nysgjerrige studenter og gi dem noe å jobbe med som er praktisk relevant og utviklende slik at de oppdager hvor attraktivt og faglig inspirerende arbeid med forskning er. Vi på IBM ser at det er en viss likhet mellom det vi forsøker å få til på NTNU og det som i USA kalles Honors-programs, se for eksempel https://barretthonors.asu.edu    UIO har også planer om etablering av en slik ordning.

Hvordan fordeles stipendet gjennom studieåret?

I 2019 får forskerlinjestudenter etter søknad til IV-fakultetet kr. 50.000,- ved starten av hvert semnester, totalt kr. 100.000,- i støtte for å delta på Forskerlinjen.

Har man rett på et PhD-stipend etter fullført Forskerlinje?

Nei, men man vil stille sterkt i konkurranse med andre søkere, spesielt i de tilfellene temaet for prosjektoppgaven de skriver om på Forskerlinjen er et aktuelt tema for et doktorgradsarbeid. Man vil også komme nærmere på fagmiljøet og bli kjent med professorene ved å delta.


.

.

Forskning og utvikling støttet av Forskningsrådet

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Dersom du har spørsmål om Forskerlinjen eller ønsker å søke om plass kan du kontakte oss på forskerlinjen@ibm.ntnu.no 

profileimage

Professor Alenka Temeljotov-Salaj, leder for Forskerlinjen.

Profilbilde av Tore Kvande

Professor Tore Kvande

Studiekonsulent Nina Lødøen

Studiekonsulent Nina Lødøen

Profilbilde av Maren Berg Grimstad

PhD-koordinator Maren Berg Grimstad

profileimage

Seniorkonsulent Lars Espen Bjørgum