course-details-portlet

YR6007 - Yrkesfaglig fordypning - yrkesrelevant opplæring, del 1 for yrkesfaglærere

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Refleksjonsrapport og muntlig fremføring
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Refleksjonsrapport og muntlig fremføring 100/100

Faglig innhold

Emnet vil ivareta kompetanseheving i pedagogikk og yrkesdidaktikk blant yrkesfaglærere, faglige ledere og instruktører i bedrift. Tilbudet vil ta utgangspunkt i fagenes egenart, yrkesdifferensiering, yrkesrelevant opplæring, tilpasset opplæring for elever, lærlinger og lærekandidater. Videre vil tilbudet vektlegge bruk av digital kompetanse og utvikling som er i rask endring samt pedagogisk bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av yrkesfaglig fordypning vil være sentralt, samt samarbeid mellom skole og bedrift/virksomhet.Emnet skal være nært knyttet til studentenes egen praksis som yrkesfaglærer, faglig leder og/eller instruktør. Det vil legges vekt på læringsformer og aktiviteter som legger til rette for studentenes arbeid med refleksjon over praktisk lærerarbeid og opplæring i bedrift/virksomhet. Planlegging og gjennomføring av utviklingsarbeid i egen praksis vil vektlegges, her ser vi muligheter for etablering av samarbeidsprosjekter mellom skole og bedrift/virksomhet for eksempel et samarbeid om yrkesfaglig fordypning. Studentene skal i løpet av emnet gjennomføre og dokumentere yrkesfaglig praksis i bedrift/virksomhet som er relevant for interessedifferensiert opplæring i eget utdanningsprogram.Vi ser for oss at det det nye emnet vil bidra til å sette lærerne og opplæringsansvarlige bedre i stand til å undervise, gjennomføre opplæring ute i bedrift/virksomhet, samt utvikle samarbeidet og samspillet med mål om en god yrkesopplæring. Oppsummert vil dette også bidra til en bedre kvalitet på opplæring i skole og bedrift/virksomhet.

Læringsutbytte

Kunnskap Deltakerne kan:

 • anvende kunnskap om relevante nasjonale styringsdokumenter for yrkesfaglig fordypning og yrkesrelevant opplæring
 • bruke kunnskap om pedagogiske- og yrkesdidaktiske metoder tilpasset det enkelte yrkesfaglige utdanningsprogram
 • anvende kunnskap om yrkesrelevant opplæring i yrkesfaglig fordypning - bruke kunnskap om tilpasning og interessedifferensiering av opplæring til en mangfoldig elevgruppe med ulike interesser og behov
 • anvende kunnskap om digital kompetanse tilpasset yrkesfagene gjennom dokumentasjon av yrkesfaglig fordypning
 • bruke og anvende kunnskap om yrkene i eget utdanningsprogram

Ferdigheter Deltakerne kan:

 • vurdere og bruke faglige kilder, analysere styringsdokumenter i læringsarbeid i skole og bedrift
 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere innholdet i yrkesfaglig fordypning gjennom et samarbeid med elevene og bedrift/virksomhet.
 • tilpasse og anvende pedagogiske- og yrkesdidaktiske metoder til det enkelte yrkesfaglige utdanningsprogram
 • tilrettelegge og interessedifferensiere opplæring til en mangfoldig elevgruppe som bidrar til motivasjon for læring
 • bruke ny kunnskap om digital kompetanse tilpasset yrkesfagene
 • dokumentere og presentere arbeidsprosess og resultat av yrkesfaglig arbeid, som grunnlag for faglig samtale og vurdering av kvalitet på faglig arbeid.
 • utvikle ferdigheter gjennom bruk av arbeidsmetoder som fremmer refleksjon over egen praksis og videre utvikling av yrkesdidaktisk kompetanse
 • gjøre bruk av kompetanse og utvikle bredere innsikt i, og få erfaring med utvalgte yrker innen eget utdanningsprogram

Generell kompetanse Deltakerne kan:

 • bidra til nytekning om yrkesfaglig fordypning- yrkesrelevant opplæring, og bidra til at det blir en integrert del av skolens utviklingsarbeid
 • analysere og videreutvikle kompetanse om yrkesfaglig fordypning- yrkesrelevant opplæring gjennom anvendelse av relevant teori og utvikling i egen praksis
 • anvende kompetanse om yrkesfaglig fordypning- yrkesrelevant opplæring for å utvikle bevissthet og søke løsninger som styrker yrkesfaglærerens profesjonalitet i fag- og yrkesopplæring
 • kommunisere og analysere problemstillinger om yrkesfaglig fordypning- yrkesrelevant opplæring med kolleger i skole og bedrift
 • anvende relevant digital kompetanse og ha kunnskap om datasikkerhet

Læringsformer og aktiviteter

Studiet veksler mellom presentasjoner, drøftinger og praktiske øvinger. Studiet er samlingsbasert med samlinger i et semester. I mellomperiodene vil vi jobbe med arbeidskrav og bruke nettressurser. Det knyttes veiledning til alle arbeidskrav og eksamensoppgaven mellomsamlingene, og på samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

 • 1. gruppearbeid
 • 2. gruppearbeid

Mer om vurdering

Arbeidskrav 1: a. Studenter skal i en gruppe på 2-3 sette seg inn i relevant forskning og aktuell litteratur som vektlegges i emnet. Skrive et kort sammendrag som deles med medstudenter på samlingen. b. Presentere hvordan du/dere samarbeider med elever, kollegaer og bedrifter om yrkesfaglig fordypning i arbeide med lokale læreplaner. Erfaringsdeling på samlingen. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent.

Arbeidskrav 2: I arbeidskrav 2 inngår en skisse som beskriver planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av et utviklingsarbeid. I arbeidskravet inngår samarbeid med medstudenter og bedrift/virksomheter, f.eks. om utvikling av lokal læreplan eller annet fokus. Dette innebærer at det gjennomføres praksis i bedrift/virksomheter i 2- 3 dager. I dette arbeidskravet vil bruk av digitale verktøy til dokumentasjon og vurdering vektlegges. Studentene begrunner og utdyper sine valg for medstudenter med utgangspunkt i styringsdokumenter og relevant teori. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent.

Eksamen: Eksamen omfatter et utviklingsarbeid gjennomført på egen arbeidsplass. Utviklingsarbeidet skal planlegges, gjennomføres og dokumenteres, for så å presenteres for medstudenter og kollegaer på en FoU konferanse. Bruk av digital kompetanse skal vektlegges i utviklingsarbeidet. Yrkesfaglig fordypning – yrkesrelevant opplæring er hovedtema i eksamensoppgaven og gjennomføres som et gruppearbeid, 2-3 deltakere pr gruppe. I tillegg til muntlig presentasjon på FoU-konferansen leveres en skriftlig refleksjonsrapport som dokumenterer arbeide, omfang 5 - 6000 ord. Det gis veiledning på dette arbeidet. En skriftlig refleksjonsrapport er emnets eksamenstekst. Studentene skal vise at de er i stand til å anvende yrkesdidaktisk og pedagogisk kunnskap som er vektlagt i studiet. Teksten vurderes etter skalaen A-F, hvor F er stryk. For å levere eksamensoppgaven, må studenten ha gjennomført de obligatoriske arbeidskravene som knytter seg til studiet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Yrkesfaglærerløftet (KYRKLØF)
Videreutdanning i yrkesfag for lærere (FJYRKM)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DID3202 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Skoleutvikling
 • Yrkesfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Refleksjonsrapport og muntlig fremføring

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Refleksjonsrapport og muntlig fremføring 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU