course-details-portlet

YFLF2003 - Innovasjon og entreprenørskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Dette kurset gir et fundament for å jobbe med innovasjon og produktutvikling. Kurset tar utgangspunkt i en rekke grunnleggende innovasjons- og produktutviklingsverktøy. Sentralt i kurset er innsikt i kundens/brukerens behov. Faglige temaer er avdekking av behov, kreative prosesser, forretningsmodeller, forankring, kommunikasjon, innovasjonsteam, ildsjelens betydning, scenarioteknikk, konseptutvikling, morfologi og produktutforming. Kurset gir grunnlag for å kunne utvikle undervisning tilpasset ulike grupper fra trinn 8-13, som knyttes til relevante læreplanmål.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om innovasjon og grunnleggende innovasjonsverktøy
 • har kunnskap om konsept- og produktutviklings-prosesser og metoder
 • har kunnskap om og oversikt over relevante læreplaner som kan sees i sammenheng med emnet; Innovasjon og entreprenørskap, på trinn 8-13

Ferdigheter

Studenten

 • Kan avdekke og tolke kundebehov og omsette disse ved hjelp av kreative verktøy til forretningsmodeller.
 • Kan kritisk, kreativt og systematisk utvikle innovative og smarte løsninger for å kunne realisere forretningsmodeller og dekke kundebehov.
 • Kan gjennomføre, presentere og evaluere et helhetlig innovasjonsprosjekt i samarbeid med andre.
 • Kan videreformidle relevant teori innenfor innovasjon og produktutvikling samt sammenhengen mellom teori og praksis.
 • Kan planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere undervisning for ulike grupper i innovasjon og entreprenørskap
 • Kan utvikle, gjennomføre og evaluere samarbeid med eksterne relevante aktører og kjenne til ulike måter å bruke eksterne læringsarenaer på

Generell kompetanse

Studenten

 • kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • Kan formidle fagstoff skriftlig og muntlig og ved hjelp av digitale verktøy
 • Kan anvende sine yrkesfaglige, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper

Læringsformer og aktiviteter

Emne omfatter undervisning på samlinger og arbeid med en gjennomgående prosjektoppgave på og mellom samlingene. Arbeidsformene veksler og kan inkludere forelesninger, arbeid i grupper, diskusjoner, presentasjoner osv.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80% Fremmøte

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: 2 godkjente delinnleveringer av prosjektoppgaven. 80 % oppmøte i undervisningen

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved aktuelt studieprogram (BYRK) ved NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Oppgis ved starten av semesteret.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LYFT3003 12.5 HØST 2019
YFL4303 2.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
05.12.2022

Innlevering
12.12.2022


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU