course-details-portlet

YFLB2003 - Kart og oppmåling

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Geodetisk grunnlag for oppmåling og kartlegging. Instrumentlære: Nivellerkikkert, teodolitt, totalstasjon. Målelære: Høydemåling vinkelmåling og avstandsmåling. Beregninger av nivellement, koordinatberegning, enkeltpunktmåling, trigonometrisk høydemåling, utsettingsarbeider og tunellmåling. Orientering om GNSS og maskinstyring. Orientering om norske kartverk og kommunal oppmåling.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten
- har grunnleggende kunnskap om instrumenter og målemetoder hvor nivellerkikkert, avstandsmåler, planlaser og totalstasjon anvendes.
- har grunnleggende kunnskap om kart og kartbruk, og kjenner til hvordan kart anvendes i planframstilling.
- Kjenner til referansesystem for geografisk informasjon, standarder for geodata og ulike metoder for kvalitetsvurdering av utført målearbeid.

Ferdigheter:
Studenten
- kan utføre enkle måleoppgaver og kontroller ved bruk av nivellerkikkert, totalstasjon og planlaser.
- kan viderebehandle egne målinger i manuelle beregningsoppgaver.
- kan anvende de mest vanlige planer og kart innen bygg- og anleggsbransjen.

Generell kompetanse:
Studenten
- kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i en gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer.
- kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning på samling, instrumentøving og regneøvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav - 80 % fremmøte
  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler:
- Kalkulator: HP30S; Citizen SR270; Citizen SR270X; Casio fx-82ES / PLUS.
- Tegne- og skrivesaker
- Gyldendals formelsamling i matematikk

Ingen øvrige trykte/skrevne notater eller bøker er tillatt.
Krav til 80% fremmøte i undervisningen.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)
Yrkesfaglærerutdanning (YFLBYGG)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

"Geomatikkboka"; byggesaken.no; Oslo 2017

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
YFL2229 5.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU