YFL4312 - Profesjonsfag, yrkesdidaktikk: Veiledning og instruksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 dager

Faglig innhold

Emnet omfatter utvikling av faglig kunnskap om veiledning og instruksjon og veiledning av læringsprosesser i yrkesdidaktisk arbeid individuelt og i grupper. Kunnskap og utvikling av veiledningsstrategier, veiledningsmetoder og utvikling av elevenes/lærlingenes veiledningskompetanse er også sentralt i emnet.

Læringsutbytte

Kandidaten skal ha følgende samlede læringsutbytte, definert under kategoriene profesjonskunnskap, profesjonsutøvelse og profesjonsutvikling:

Profesjonskunnskap
Studenten
- har kunnskap om yrkesutøvelsen og yrkeskulturen i ulike yrker innen sitt utdanningsprogram, samt beskrive særtrekk og fellestrekk i yrkene
- har faglig kunnskap om veiledning og instruksjon
- har kunnskap om veiledning av læringsprosesser i yrkesdidaktisk arbeid individuelt og i grupper
- har kunnskap om veiledningsstrategier og veiledningsmetoder i opplæring i skole og bedrift

Profesjonsutøvelse
Studenten
- kan kartlegge, begrunne og planlegge veiledning og instruksjon
- kan lede og veilede læringsprosesser i yrkesdidaktisk arbeid individuelt og i grupper
- kan bruke ulike veiledningsstrategier og veiledningsmetoder i opplæring i skole og bedrift
- kan legge til rette for utvikling av elevenes/lærlingenes veiledningskompetanse

Profesjonsutvikling
Studenten
- kan vurdere kvalitet på veiledning og instruksjon i en interessedifferensiert fag- og yrkesopplæringen
- kan reflektere over og utvikle egen veiledningspraksis i møte med elevenes/lærlingens forutsetninger, interesser og behov

Læringsformer og aktiviteter

Hoveddelen av undervisningen foregår på samlinger. Arbeidsformene veksler og kan inkludere forelesninger, verksted, dramatisering, arbeid i grupper, diskusjoner, presentasjoner osv. All undervisning er obligatorisk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Definerte arbeidskrav
  • 80% oppmøte til undervisning
  • Underveisarbeid

Mer om vurdering

Oppgaver gis på norsk og vurderingsbesvarelsen kan skrives på norsk, svensk eller dansk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Beståtte eksamener i henhold til studieplanen. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
18.12.2017

Innlevering
21.12.2017

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
22.05.2018

Innlevering
24.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.