YFL4310 - Profesjonsfag - yrkesdidaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter analyse av læreplaner, kartlegging av elevenes forutsetninger og planlegging av undervisning. Identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter, herunder yrkesdidaktisk bruk av digitale verktøy. Videre fokus er valg av innhold, arbeidsmåter og vurdering av læringsresultat. Andre sentrale tema er nettverksbygging, utvikling av læringsmiljø, og kunnskap om ulike yrker og utdanningsprogram. Kunnskap om lærerrollen og eleven /lærlingen i opplæringen er også sentralt.

Læringsutbytte

Kandidaten skal ha følgende samlede læringsutbytte, definert under kategoriene profesjonskunnskap, profesjonsutøvelse og profesjonsutvikling:

Profesjonskunnskap
Studenten
- har kunnskap om lærerplaner, styrende dokumenter og lovverk
- har kunnskap om ulike læringsstrategier med utgangspunkt i elevenes/lærlingenes læreforutsetninger og rett til tilpassa opplæring
- har kunnskap om læring, arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevant for profesjons- og yrkesutøvelsen
- skal arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter og bruk av digitale verktøy
- har kunnskap om ulike yrkes- og utdanningsvalg
- har kunnskap om ledelse av opplæring i skole og bedrift
- har kunnskap om utvikling av læringsmiljø
- har kunnskap om elevers/lærlingers mestring og motivasjon for læring

Profesjonsutøvelse
Studenten
- kan analysere læreplaner
- kan kartlegge elevenes interesser og læringsbehov, og legge til rette for og lede tilpasset opplæring
- kan planlegge, begrunne og lede opplæring
- kan tilpasse og bruke ulike arbeidsformer i opplæringen
- kan lede, kommunisere og samarbeide med elever/lærlinger i opplæringen
- kan bidra til relasjonsbygging mellom lærere og elever/lærlinger og mellom elever/lærlinger
- kan legge til rette for at elever kan foreta et reflektert yrkes- og utdanningsvalg
- velge innhold og arbeidsmåter sammen med den enkelte elev/ lærling
- kan vurdere læringsresultat og kvalitet på yrkesfaglig arbeid
- kan utvikle, gjennomføre og evaluere samarbeid med eksterne relevante aktører og kjenne til ulike måter å bruke eksterne læringsarenaer på

Profesjonsutvikling
Studenten
- kan opptre profesjonelt, og kan reflektere over elev/lærlingerollen og egen rolle som lærer
- kan reflektere over egen praksis i møte med elevenes/lærlingenes forutsetninger, interesser og behov på bakgrunn av faglig kunnskap
- kan bygge relasjoner og samarbeide med kolleger om relevant opplæringen
- kan planlegge, begrunne og lede interessedifferensiert, relevant og yrkesforankret opplæring tilpasset den enkeltes læringsbehov og utdanningsplaner

Læringsformer og aktiviteter

Hoveddelen av undervisningen foregår på samlinger. Arbeidsformene veksler og kan inkludere forelesninger, verksted, dramatisering, arbeid i grupper, diskusjoner, presentasjoner osv. All undervisning er obligatorisk.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% oppmøte til undervisning
  • Definerte arbeidskrav
  • Underveisarbeid

Mer om vurdering

Oppgaver gis på norsk og vurderingsbesvarelsen kan skrives på norsk, svensk eller dansk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Innlevering
01.12.2017

Vår ORD Arbeider 100/100

Innlevering
08.06.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.