YFL4303 - Profesjonsfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk: Skolen i samfunnet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet skal, sammen med de øvrige komponentene som studieprogrammet er satt sammen av, yrkesfaget og praksisopplæring, gi studentene grunnlag for å undervise/utføre veiledningsoppgaver innen sitt fagområde/utdanningsprogram i videregående opplæring i skole og bedrift. Emnet skal også gi grunnlag for å undervise i grunnskolens ungdomstrinn.

Emnet omfatter kunnskap om og refleksjon over skolens samfunnsmandat samt opplæringens verdigrunnlag gjennom hele opplæringsløpet. Emnet omfatter forståelse av begrepet dannelse og lærerens ansvar for demokrati og bærekraftig utvikling for elev, skole og samfunn. Emnet omfatter også refleksjon over yrkesopplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk, kulturelt, flerkulturelt og etisk perspektiv. Analyse av utdanningspolitiske føringer og vurderinger av utdanningsbehov innen eget utdanningsprogram vil bli vektlagt. Emnet omfatter også kunnskap om konflikt og konflikthåndtering. Emnet omfatter ledelse av utviklings- og endringsprosesser gjennom FoU prosjekt i skole og bedrift. Videreutvikling av arbeidsmetoder/verktøy og læringsprosesser vil være sentralt. Det vil også kartlegging, planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentering av endrings- og utviklingsarbeid i skole og bedrift være.

Læringsutbytte

Profesjonskunnskap
Studenten
- har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og det helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- og yrkesopplæring
- har kunnskap om yrkesopplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk og kulturelt perspektiv
- har kunnskap om ulike kulturer og det flerkulturelle samfunnet
- ser sammenhenger mellom individuelle, sosiale og kulturelle faktorer i arbeidet med tilpasset opplæring, likeverd og frafallsproblematikk
- har kunnskap om sammenhenger mellom utdanningshistorie, utdanningspolitikk og skolens og lærerens rolle i samfunnet
- har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i skole og utdanning, vitenskapsteori og vitenskapelig forskningsmetode
- har kunnskap om konflikter og konflikthåndtering
- har god kunnskap om læring, arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevant for profesjons- og yrkesutøvelsen og kan videreutvikle sin kunnskap innenfor disse områdene

Profesjonsutøvelse
Studenten
- kan analysere læreplaner, bidra til lokalt læreplanarbeid og kan utvikle planer basert på generelle mål for opplæringen, lokale planer og elevers/lærlingers individuelle behov
- kan kartlegge, planlegge, gjennomføre, vurdere, dokumentere, formidle og presentere eget endrings- og utviklingsarbeid i skole og bedrift
- kan bruke relevante forskningsresultater, treffe begrunnede valg og gjennomføre et profesjonsrettet utviklingsprosjekt under veiledning
- kan reflektere over og utvikle egen praksis i møte med elevenes/lærlingens forutsetninger, interesser og behov med bakgrunn i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
- kan bidra til utvikling av et demokratisk læringsmiljø, drøfte og utvikle verdisyn og etikk i forhold til undervisning og læring

Profesjonsutvikling
Studenten
- kan reise yrkesetiske og yrkesdidaktiske problemstillinger, undersøke og drøfte disse kritisk gjennom teoretisk og forskningsbasert kunnskap for å videreutvikle egen praksis og bidra til skolens og bedriftens/virksomhetens utvikling
- har grunnleggende innsikt i og kritisk holdning til sentrale etiske problemstillinger og vitenskapsteoretiske problemstillinger i utdanningsforskning
- kan bruke endrings- og utviklingskompetanse som grunnlag for å møte framtidens behov i skole og arbeidsliv
- kan legge til rette for entreprenørskap og nytenkning, og at lokalt arbeids- og samfunnsliv involveres
- kan identifisere egne lærings- og kompetansebehov, reflektere og drøfte egen rolle i samarbeid og konflikt
- kan analysere utdanningspolitikk og vurdere utdanningsbehov innen yrkesområdet / yrkesutøvelsen i lys av et historisk og kulturelt perspektiv
- har kunnskap om lov- og planverk, skolen som organisasjon, videregående opplæring, rammebetingelser og styringsstruktur

Læringsformer og aktiviteter

Hoveddelen av undervisningen foregår på samlinger. Arbeidsformene veksler og kan inkludere forelesninger, verksted, dramatisering, arbeid i grupper, diskusjoner, presentasjoner osv. All undervisning er obligatorisk.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% opmøte til undervisning
  • Definerte arbeidskrav
  • Underveisarbeid

Mer om vurdering

Oppgaver gis på norsk og vurderingsbesvarelsen kan skrives på norsk, svensk eller dansk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Beståtte eksamener i henhold til studieplanen. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
YFL4302 5.0 01.09.2016
YFL4313 5.0 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
04.12.2017

Innlevering
13.12.2017

Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
01.06.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.