YFL3303 - Ungdom og helse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Ungdomskulturer
Ungdom og fysisk helse
Ungdom og psykisk helse
Ungdom og seksuell helse
Ungdom og rus

Læringsutbytte

Forventet læringsutbytte i forhold til kunnskap:
har kunnskap om ulike ungdomskulturer
har kunnskap om ungdoms fysiske, psykiske og seksuelle helse
har kunnskap om ungdom og rusproblematikk

Forventet læringsutbytte i forhold til ferdigheter:
gjøre rede for fysisk, psykisk og seksuell helse blant ungdom
kan anvende teori for å fremme ungdoms helse
kan vurdere og analysere hvilken påvirkning ulike ungdomskulturer har for ungdommens helse
kan anvende kunnskap om rusmisbruk blant ungdom

Forventet læringsutbytte i forhold til generell kompetanse:
kan formidle sentralt fagstoff i emnet, både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer
kan utveksle synspunkter og erfaringer og bidra til utvikling for å fremme ungdoms helse
kan anvende kunnskap om ungdom og helse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Det er obligatorisk oppmøte på forelesningene

Mer om vurdering

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)
Yrkesfaglærerutdanning (YFLHS)

Forkunnskapskrav

Bestått emnene i 1. og 2. studieår 3-årig YFL

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som
er tatt opp til Yrkesfaglærerutdanningen, HO, i Trondheim.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 12.01.2018 09:00 H3 Rom 521(Sprokkit)
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 23.03.2018 09:00 H3 Rom 521(Sprokkit)
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.