course-details-portlet

YFL2003 - Skolen i samfunnet

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet omfatter kunnskap om og refleksjon over skolens samfunnsmandat samt opplæringens verdigrunnlag gjennom hele opplæringsløpet. Emnet omfatter forståelse av begrepet dannelse og lærerens ansvar for demokrati og bærekraftig utvikling for elev, skole og samfunn. Emnet omfatter kunnskap om yrkesopplæringen i et historisk, kulturelt, flerkulturelt og etisk perspektiv. Innsikt og forståelse for etablering av internasjonalt samarbeid vektlegges. Analyse av utdanningspolitiske føringer og vurderinger av utdanningsbehov innen eget utdanningsprogram vil bli vektlagt. Emnet omfatter også kunnskap om konflikt og konflikthåndtering.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om yrkesopplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk og kulturelt perspektiv
- har kunnskap om betydningen av internasjonalt samarbeid
- har kunnskap om ulike kulturer og det flerkulturelle samfunnet
- har kunnskap om sammenhenger mellom utdanningshistorie, utdanningspolitikk og skolens og lærerens rolle i samfunnet
- har kunnskap om konflikter og konflikthåndtering

Ferdigheter
Studenten
- kan bruke relevante forskningsresultater, treffe begrunnede valg og gjennomføre et profesjonsrettet utviklingsprosjekt under veiledning
- kan reflektere over og utvikle egen praksis i møte med elevenes/lærlingens forutsetninger, interesser og behov med bakgrunn i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
- kan bidra til utvikling av et demokratisk læringsmiljø, drøfte og utvikle verdisyn og etikk knyttet til undervisning og læring
- kan bruke ulike strategier for konflikthåndtering


Generell kompetanse
Studenten
- kan reise yrkesetiske og yrkesdidaktiske problemstillinger, undersøke og drøfte disse kritisk gjennom teoretisk og forskningsbasert kunnskap for å videreutvikle egen praksis og bidra til skolens og bedriftens/virksomhetens utvikling
- kan bruke endrings- og utviklingskompetanse som grunnlag for å møte framtidens behov i skole og arbeidsliv
- kan identifisere egne lærings- og kompetansebehov, reflektere og drøfte egen rolle i samarbeid og konflikt
- kan analysere utdanningspolitikk og vurdere utdanningsbehov innen yrkesområdet/yrkesutøvelsen i et historisk og kulturelt perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter undervisning på samlinger samt vektlegging av arbeidskrav mellom samlingen. Arbeidsformene veksler og kan inkludere forelesninger, verksted, dramatisering, arbeid i grupper, diskusjoner, presentasjoner osv. All undervisning og praksis er obligatorisk. Emnet omfatter både pedagogikk og yrkesdidaktikk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Definerte arbeidskrav
  • Refleksjonsarbeid individuelt og i gruppe
  • 80 % oppmøte i undervisningen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Bestått profesjonsfaglige emner i første og andre studieår i treårig yrkesfaglærerutdanning. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
YFL4303 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Yrkesfag
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU