course-details-portlet

YFL2002 - Tilpassa opplæring og vurdering

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter kunnskap om analyse og bruk av læreplaner og andre styringsdokumenter. Emnet omfatter også innsikt i ulike former for vurdering. Videreutvikling av kunnskap om læring, arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevant for profesjons- og yrkesutøvelsen vil vektlegges. Emnet omfatter innføring i og kritisk refleksjon knyttet til begrepet tilpasset opplæring innen fag- og yrkesopplæring. Videre har emnet fokus på tilpasset opplæring, interessedifferensiering og lærerens valg av didaktiske strategier. I tillegg vil det være fokus på særtrekk og fellestrekk i yrkene.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har bred kunnskap om lærerplaner, styrende dokumenter og lovverk
- har kunnskap om læreplanarbeid, knyttet til ulike teorier og didaktiske modeller
- har kunnskap om didaktiske strategier, tilpassa opplæring og differensiering av undervisning
- har kunnskap om ulike former for vurdering og testing, og konsekvenser av disse, både nasjonalt og internasjonal
- har kunnskap om ulike yrker og yrkeskulturen innen sitt utdanningsprogram, samt beskrive særtrekk og fellestrekk i yrkene

Ferdigheter
Studenten
- kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov
- kan analysere læreplaner og utvikle opplæringsplaner basert på generelle mål for opplæringen, lokale planer og elevers/lærlingers individuelle opplæringsplan (IOP)
- kan vurdere og dokumentere elevers/lærlingers læring og bruke ulike vurderingsformer i opplæringen
- kan gi læringsfokuserte tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen læring

Generell kompetanse
Studenten
- kan opptre profesjonelt og reflektere over og diskutere faglige, yrkesdidaktiske og yrkesetiske problemstillinger
- kan reflektere over og utvikle egen vurderingspraksis i møte med elevenes/lærlingens forutsetninger, interesser og behov
- har innsikt om vurdering av behovet for spesialpedagogiske tiltak og individuelle opplæringsplaner (IOP)
- kan bygge relasjoner og samarbeide med foresatte, kolleger og andre aktører som er relevante for opplæringen og skoleverket
- kan formulere og drøfte problemstillinger gjennom forskningsbasert kunnskap for å videreutvikle egen praksis

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter undervisning på samlinger samt vektlegging av arbeidskrav mellom samlingen. Arbeidsformene veksler og kan inkludere forelesninger, verksted, dramatisering, arbeid i grupper, diskusjoner, presentasjoner osv. All undervisning og praksis er obligatorisk. Emnet omfatter både pedagogikk og yrkesdidaktikk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Definerte arbeidskrav
  • Refleksjonsarbeid individuelt og i gruppe
  • 80 % oppmøte i undervisningen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Bestått profesjonsfaglige emner i første studieår i treårig yrkesfaglærerutdanning. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
YFL4301 5.0 01.09.2019
YFL4311 2.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Yrkesfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 28.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU