course-details-portlet

YFL2001 - Veiledning og instruksjon

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet omfatter utvikling av faglig kunnskap om veiledning og instruksjon. Sentralt i emnet er opplæring og kunnskap om veiledningsstrategier og veiledningsmetoder, læringsprosesser individuelt og i grupper, i skole og bedrift. Emnet omfatter innføring i perspektiver på veiledning som har betydning for lærerens relasjoner og kommunikasjon i læringsrommet. I tillegg er det fokus på studentens refleksjon over og utvikling av egen veiledningspraksis med bakgrunn i tilpasset opplæring.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om veiledning og instruksjon
- har kunnskap om veiledning av læringsprosesser individuelt og i grupper
- har kunnskap om kommunikasjon og samhandling i grupper
- har kunnskap om veiledningsstrategier og veiledningsmetoder i opplæring i skole og bedrift
- har kunnskap om kollegaveiledning


Ferdigheter
Studenten
- kan kartlegge, begrunne og planlegge veiledning og instruksjon
- kan lede og veilede læringsprosesser individuelt og i gruppe
- kan veilede og instruere elever og lærlinger med utgangspunkt i tilpasset opplæring
- kan bruke ulike veiledningsstrategier og veiledningsmetoder i opplæring i skole og bedrift
- kan reflektere og utvikle egen veiledningspraksis i samarbeid med medstudenter og kollegaer

Generell kompetanse
Studenten
- kan vurdere kvalitet på veiledning og instruksjon i fag- og yrkesopplæringen
- kan reflektere over og utvikle egen veiledningspraksis i møte med elevenes/lærlingens forutsetninger, interesser og behov
- kan bygge relasjoner og samarbeide med kolleger om veiledning og instruksjon
- har grunnleggende innsikt i og kritisk holdning til sentrale etiske problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter undervisning på samlinger samt vektlegging av arbeidskrav mellom samlingen. Arbeidsformene veksler og kan inkludere forelesninger, verksted, dramatisering, arbeid i grupper, diskusjoner, presentasjoner osv. All undervisning og praksis er obligatorisk. Emnet omfatter både pedagogikk og yrkesdidaktikk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Definerte arbeidskrav
  • Refleksjonsarbeid individuelt og i gruppe
  • 80 % oppmøte i undervisningen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Bestått profesjonsfaglige emner i første studieår i treårig yrkesfaglærerutdanning. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
YFL4312 5.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Yrkesfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 14.12.2020

Innlevering 17.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 11.05.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU