course-details-portlet

YFL1001 - Ledelse av læringsprosesser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Emnet omfatter analyse av gjeldene læreplaner og andre relevante styringsdokumenter. Videre omfatter emnet undervisningsplanlegging gjennom kartlegging av elevenes forutsetninger, valg av innhold, arbeidsmåter og vurdering av læringsresultat, å kunne identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter, herunder yrkesdidaktisk bruk av digitale verktøy. Andre sentrale tema er lærerrollen, relasjonsbygging og utvikling av læringsmiljø. Kunnskap om ulike yrker og utdanningsprogram og eleven /lærlingen i opplæringen er også sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om lærerplaner, styrende dokumenter og lovverk
- har kunnskap om ulike læringsstrategier med utgangspunkt i elevenes/lærlingenes læreforutsetninger og rett til tilpassa opplæring
- har kunnskap om læring, arbeidsmetoder/verktøy, digitale verktøy og prosesser som er relevant for profesjons- og yrkesutøvelsen
- har kunnskap om utvikling av læringsmiljø
- har kunnskap om elevers/lærlingers mestring og motivasjon for læring
- har kunnskap om ulike yrkes- og utdanningsvalg

Ferdigheter
Studenten
- kan analysere og anvende gjeldene læreplaner, styrende dokumenter og lovverk
- kan kartlegge elevenes interesser og læringsbehov
- kan planlegge, begrunne, vurdere og lede tilpasset opplæring og bruke ulike arbeidsformer i opplæringen
- kan legge til rette for et inkluderende og meningsfylt læringsmiljø som fremmer elevenes/lærlingenes motivasjon.
- kan lede, kommunisere og samarbeide med elever/lærlinger
- kan legge til rette for at elever kan foreta et reflektert yrkes- og utdanningsvalg

Generell kompetanse
Studenten
- kan opptre profesjonelt, og kan reflektere over elev/lærlingerollen og egen rolle som lærer
- kan reflektere over egen praksis i møte med elevenes/lærlingenes forutsetninger, interesser og behov
- kan bygge relasjoner og samarbeide med kolleger om relevant opplæring
- kan planlegge, begrunne og lede interessedifferensiert, relevant og yrkesforankret opplæring tilpasset den enkeltes læringsbehov og utdanningsplaner

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter undervisning på samlinger samt vektlegging av arbeidskrav mellom samlingen. Arbeidsformene veksler og kan inkludere forelesninger, verksted, dramatisering, arbeid i grupper, diskusjoner, presentasjoner osv. All undervisning og praksis er obligatorisk. Emnet omfatter både pedagogikk og yrkesdidaktikk.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % oppmøte i undervisningen
  • Individuelt refleksjonsarbeid
  • Refleksjonsarbeid i grupppe
  • Individuelt refleksjonsarbeid
  • Refleksjonsarbeid i grupppe
  • 80 % oppmøte i undervisningen

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:
- individuelt refleksjonsnotat
- refleksjonsarbeid i gruppe
- 80 % oppmøte i undervisningen

Obligatoriske aktivteter vurderes godkjent/ikke godkjent.

Sluttvurderingen er en individuell hjemmeeksamen som vurderes bestått/ikke bestått.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
YFL4300 2.5 01.09.2019
YFL4310 5.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 11.01.2021

Innlevering 13.01.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 12.05.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU