course-details-portlet

VPP3002 - Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Evaluert praksis 100/100

Faglig innhold

Sykepleie til pasienter med psykiatriske lidelser.
Sykepleiens yrkesetiske kompetanse
Helsefremmende og forebyggende arbeid
Undervisning og veiledning
Organisering og ledelse av sykepleie
Fag- og kvalitetsutvikling i sykepleien

Læringsutbytte

Kunnskap
- studenten

har kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid i spesialisthelsetjenesten

har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke med psykiatriske lidelser

Ferdighet
- studenten

mestrer sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke med psykiatriske lidelser

underviser, veileder og informerer ulike målgrupper i spesialisthelsetjenesten

leder og administrerer sykepleie overfor grupper av pasienter og medarbeidere under veiledning

viser evne til kritisk, nytenkende og analytisk tilnærming til praksisfeltet og egen utøvelse og læringsprosess

anvender og kopler relevant teoretisk kunnskap og forskningsresultater til kvalitetsutvikling i praksis

mestrer datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov

utøver kommunikasjon av pasientinformasjon mellom ulike tjenesteområder

viser innsikt i hvordan e-Helse kan bidra til større involvering av pasienter og pårørende i helsetilbudet

ivaretar helhetlig sykepleie til mennesker, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet

viser innsikt i pågående fag- og kvalitetsutviklende prosjekter på aktuelt studiested

Generell kompetanse
- studenten

tar initiativ til diskusjon om faglige og etiske problemstillinger

viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie

viser evne til målrettet tverrprofesjonelt samarbeid

opptrer, samhandler og gjennomfører sykepleie i tråd med yrkesetiske retningslinjer

Læringsformer og aktiviteter

Praksis

Utfyllende informasjon:
Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
Simulering,

Obligatoriske arbeidskrav:
Se vurderingsporteføljen.

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Studenter som får ikke-bestått resultat i VPP3002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Vurderingsformer:
Praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VPP 3002

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLD)
Sykepleie (BSPLH)

Forkunnskapskrav

VPK2012 Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie
eller
VPM2012 Veiledet praksis i medisinsk sykepleie
PRU2002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Kursmateriell

Litteraturliste i undervisningsplan studieenhet 2

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VPP3002D 15.0 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Evaluert praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Evaluert praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Evaluert praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU