VPP2002D - Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Evaluert praksis 100/100

Faglig innhold

Sykepleie til pasienter med psykiatriske lidelser.

Sykepleiens yrkesetiske kompetanse

Helsefremmende og forebyggende arbeid

Undervisning og veiledning

Organisering og ledelse av sykepleie
Fag- og kvalitetsutvikling i sykepleien

Læringsutbytte

Kunnskaper
- studenten
- har kunnskaper om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke med psykiatriske lidelser

Ferdigheter
- studenten
- deltar i sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke med psykiatriske lidelser
- reflekterer over personlig og faglig utvikling
- foretar datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov
- utfører sykepleiehandlinger til mennesker uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet

Generell kompetanse
- studenten
- engasjerer seg i diskusjon om faglige og etiske problemstillinger
- viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie
- utfører sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer

Læringsformer og aktiviteter

Praksis

Utfyllende informasjon:
Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
Simulering

Obligatoriske arbeidskrav:
Se vurderingsporteføljen.

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Studenter som får ikke-bestått resultat i VPP2002D, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Vurderingsformer:
Praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VPP2002D

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLD)
Sykepleie (BSPLH)

Forkunnskapskrav

SPL1004D Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og hygiene
SPL1004MED Medikamentregning
VPS1002D Veiledet praksis i grunnleggende sykepleie i kommunal heldøgns omsorg

Kursmateriell

Litteraturliste i undervisningsplan for studieenhet 2.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VPP2002 15.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Evaluert praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.