VPK3002 - Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Evaluert praksis 100/100

Faglig innhold

Sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser

Sykepleiens yrkesetiske kompetanse

Helsefremmende og forebyggende arbeid

Undervisning og veiledning

Organisering og ledelse av sykepleie
Fag og kvalitetsutvikling i sykepleien

Læringsutbytte

Kunnskap
- studenten
- har kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid i spesialisthelsetjenesten.
- har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med kirurgiske lidelser.
- beskriver operasjonssykepleiers arbeidsområde.
Ferdigheter
- studenten
- mestrer sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med kirurgiske lidelser.
- underviser, veileder og informerer ulike målgrupper i spesialisthelsetjenesten.
- leder og admimnistrerer sykepleie overfor grupper av pasienter og medarbeidere under veiledning.
- viser evne til kritisk, nytenkende og analytisk tilnærming til praksisfeltet og egen utøvelse og læringsprosess.
- anvender og kopler relevant teoretisk kunnskap og forskningsresultater til kvalitetsutvikling i praksis.
- mestrer datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov.
-utøver kommunikasjon av pasientinformasjon mellom ulike tjenesteområder
-viser innsikt i hvordan eHelse kan bidra til større involvering av pasienter og pårørende I helsetilbudet
-ivaretar helhetlig sykepleie til mennesker, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet.
-viser innsikt I pågående fag- og kvalitetsutviklende prosjekter på aktuelt studiested
Generell kompetanse
:
- tar initiativ til diskusjon om faglige og etiske problemstillinger.
- viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie.
- viser evne til målrettet tverrprofesjonelt samarbeid.
- studenten opptrer, samhandler og gjennomfører sykepleie i tråd med med yrkesteiske retningslinjer

Læringsformer og aktiviteter

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Utfyllende informasjon:
Erfaringslæring med refleksjon, veiledning individuelt og i gruppe.
Simulering

Obligatoriske arbeidskrav:
Se vurderingsporteføljen.

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Studenter som får ikke-bestått resultat i VPK3002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp

Vurderingsformer:
Praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VPK3002

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLD)
Sykepleie (BSPLH)

Forkunnskapskrav

VPM2012 eller VPP2012
PRU2002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Kursmateriell

Litteraturliste i undervisningsplan studieenhet 2

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VPK3002D 15.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Evaluert praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.