VPK2012 - Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Evaluert praksis 100/100

Faglig innhold

Sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser

Sykepleiens yrkesetiske kompetanse

Helsefremmende og forebyggende arbeid

Undervisning og veiledning

Organisering og ledelse av sykepleie

Fag og kvalitetsutvikling i sykepleie

Læringsutbytte

Kunnskap
- studenten

har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronsik syke pasienter med kirurgiske lidelser.

beskriver operasjonssykepleiers arbeidsområde

Ferdighet
- studenten

gjennomfører sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med kirurgiske lidelser.

reflekterer over personlig og faglig utvikling.

gjennomfører datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov.

utfører sykepleiehandlinger til mennesker, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet.

Generell kompetanse
- studenten

engasjerer seg i diskusjon om faglige og etiske problemstillinger.

viser evne til hensiktsmessig tverrprofesjonelt samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie.

utfører sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer

Læringsformer og aktiviteter

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Utfyllende informasjon:
Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
Simulering

Obligatoriske arbeidskrav:
Se vurderingsporteføljen.

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Studenter som får ikke-bestått resultat i VPK2012, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Vurderingsformer:
Praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VPK 2012

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLD)
Sykepleie (BSPLH)

Forkunnskapskrav

SPL1092 Psykologi og sosialantropologi/sosiologi

SPL1012 Sykepleiefaglig grunnlagstenkning

VPM2002 eller VPP2002

Kursmateriell

Litteraturliste i undervisningsplanen for studieenhet 2.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VPK2012D 15.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Evaluert praksis 100/100
Vår ORD Evaluert praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.