VPK2002D - Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Evaluert praksis 100/100

Faglig innhold

- Sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser
- Sykepleiens yrkesetiske kompetanse
- Helsefremmende og forebyggende arbeid
- Undervisning og veiledning
- Organisering og ledelse av sykepleie
- Fag og kvalitetsutvikling i sykepleien

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten
- har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritiske og kroniske syke med kirurgiske lidelser.
- beskriver operasjonssykepleiers arbeidsområde.

Ferdigheter - studenten
- deltar i sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke med kirurgiske lidelser.
- reflekterer over personlig og faglig utvikling
- foretar datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov.
- utfører sykepleiehandlinger til mennesker, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet.

Generell kompetanse - studenten
- engasjerer seg i diskusjon om faglige og etiske problemstillinger.
- viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie
- utfører sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer.

Læringsformer og aktiviteter

Praksis
Refleksjon
Veiledning
Erfaringslæring med refleksjon og veiledning, individuelt og i grupper
Simulering

Obligatoriske arbeidskrav:
Se vurderingsporteføljen.

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VPK2002D

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Studenter som får ikke-bestått resultet i VPK 2002D, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLD)
Sykepleie (BSPLH)

Forkunnskapskrav

- SPL1004D Anatomi,fysiologi,mikrobiologi og hygiene
- SPL1004MED Medikamentregning
- VPS1002D Veiledet praksis i grunnleggende sykepleie i kommunal heldøgns omsorg

Kursmateriell

Litteraturliste i undervisningsplanen for 2. studieenhet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VPK2002 15.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Evaluert praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.