VPK2002 - Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Evaluert praksis 100/100

Faglig innhold

Sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser
Sykepleiens yrkesetiske kompetanse
Helsefremmende og forebyggende arbeid
Undervisning og veiledning
Organisering og ledelse av sykepleie
Fag og kvalitetsutvikling i sykepleien

Læringsutbytte

Kunnskap
- studenten
- har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med kirurgiske lidelser.
- beskriver operasjonssykepleiers arbeidsområde

Ferdighet
- studenten
- deltar i sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke med kirurgiske lidelser.
- reflekterer over personlig og faglig utvikling.
- foretar datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov.
-Utfører sykepleiehandlinger til mennesker, uavhengig av kjønn, alder,religion eller nasjonalitet.

Generell kompetanse
- studenten
- engasjerer seg i diskusjon om faglig etiske problemstillinger.
- viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie.
- utfører sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer.

Læringsformer og aktiviteter

Praksis
Refleksjon
Veiledning
Erfaringslæring med refleksjon og veiledning, individuelt og i grupper
Simulering

Obligatoriske arbeidskrav:
Se vurderingsporteføljen.

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VPK 2002

Utfyllende om kontinuasjon:
Studenter som får ikke-bestått resultat i VPK2002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLD)
Sykepleie (BSPLH)

Forkunnskapskrav

SPL1004 Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og hygiene
SPL1004MED Medikamentregning
VPS1002 Veiledet praksis i grunnleggende sykepleie i kommunal heldøgns omsorg

Kursmateriell

Litteraturliste i undervisningsplanen for 2.studieenhet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VPK2002D 15.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Evaluert praksis 100/100
Vår ORD Evaluert praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.