VPH3012D - Veiledet praksis i kommunal sykepleietjeneste

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Evaluert praksis 100/100

Faglig innhold

Sykepleie til pasienter som mottar kommunale helsetjenester

Sykepleiens yrkesetiske kompetanse

Helsefremmende og forebyggende arbeid

Undervisning og veiledning

Organisering og ledelse av sykepleie

Fag- og kvalitetsutvikling i sykepleie

Læringsutbytte

Kunnskap:
- studenten

har kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunehelsetjenesten

har kunnskap om lover og forskrifter som regulerer ansvar og samhandling i helsetjenesten

Ferdigheter:
 
studenten viser handlingsberedskap innen helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunehelsetjenesten

studenten mestrer sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis

studenten underviser, veileder og informerer ulike målgrupper i kommunehelsetjenesten

studenten leder og administrerer sykepleie overfor grupper av pasienter og medarbeidere under veiledning

studenten viser evne til kritisk, nytenkende og analytisk tilnærming til praksisfeltet, egen utøvelse av sykepleie og egen læringsprosess

studenten anvender og kopler relevant kunnskap og forskningsresultater til kvalitetsutvikling i praksis

mestrer datasamling og rapportering

studenten behersker elektronisk dokumentasjon og kommunikasjon av pasientrelatert informasjon mellom ulike tjenestenivåer og områder

studenten viser innsikt i hvordan eHelse kan bidra til større involvering av pasienter og pårørende i helsetilbudet

studenten ivaretar helhetlig sykepleie ti lmennesker med ulik etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn

studenten viser innsikt i pågående fag- og kvalitetsutviklende prosjekter på aktuelt praksissted

Generell kompetanse:

studenten tar initiativ til drøfting av faglige og etiske problemstillinger

studenten viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie

studenten viser evne til målrettet, tverrprofesjonelt samarbeid

studenten opptrer, samhandler og gjennomfører sykepleie i henhold til yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere

Læringsformer og aktiviteter

Lab.øvelser
Refleksjon
Veiledning
Simulering

Obligatoriske arbeidskrav:
Se egen Vurderingsportefølje VPH3012D.

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Etter avtale med studieprogramansvarlig/praksiskoordinator (Tilrettelegging av individuelt studieforløp for kontinuasjon)

Vurderingsform:
Se egen Vurderingsportefølje VPH3012D

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLD)
Sykepleie (BSPLH)

Forkunnskapskrav

VPK2012D Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie
eller VPM2012D Veiledet praksis i medisinsk sykepleie
eller VPP2012D Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie

Kursmateriell

Litteraturliste i undervisningsplan studieenhet 3

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Evaluert praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.