course-details-portlet

VPH3012D - Veiledet praksis i kommunal sykepleietjeneste

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Evaluering av Praksis 100/100

Faglig innhold

 • Sykepleie til pasienter som mottar kommunale helsetjenester
 • Sykepleiens yrkesetiske kompetanse
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Undervisning og veiledning
 • Organisering og ledelse av sykepleie
 • Fag- og kvalitetsutvikling i sykepleie

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten

 • har kunnskap om helsefremmende, forebyggende og behandlende arbeid i kommunehelsetjenesten
 • har kunnskap om lover og forskrifter som regulerer ansvar og samhandling i helsetjenesten

Ferdigheter - studenten

 • viser handlingsberedskap innen helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunehelsetjenesten
 • mestrer sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis
 • underviser, veileder og informerer ulike målgrupper i kommunehelsetjenesten
 • leder og administrerer sykepleie overfor grupper av pasienter og medarbeidere under veiledning
 • viser evne til kritisk, nytenkende og analytisk tilnærming til praksisfeltet, egen utøvelse av sykepleie og egen læringsprosess
 • anvender og kopler relevant kunnskap og forskningsresultater til kvalitetsutvikling i praksis
 • mestrer datasamling og rapportering
 • behersker elektronisk dokumentasjon og kommunikasjon av pasientrelatert informasjon mellom ulike tjenestenivåer og områder
 • viser innsikt i hvordan eHelse kan bidra til større involvering av pasienter og pårørende i helsetilbudet
 • ivaretar helhetlig sykepleie til mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn
 • viser innsikt i pågående fag- og kvalitetsutviklende prosjekter på aktuelt praksissted

Generell kompetanse - studenten

 • tar initiativ til drøfting av faglige og etiske problemstillinger
 • viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie
 • viser evne til målrettet tverrprofesjonelt samarbeid
 • opptrer, samhandler og gjennomfører sykepleie i henhold til yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere

Læringsformer og aktiviteter

 • Lab.øvelser
 • Refleksjon
 • Veiledning
 • Simulering

Obligatoriske arbeidskrav, se emnerommet i Blackboard og Vurderingsportefølje VPH3012D.

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon: Etter avtale med studieprogramansvarlig/praksiskoordinator (Tilrettelegging av individuelt studieforløp for kontinuasjon).

Vurderingsform: Se egen Vurderingsportefølje VPH3012D.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram.

Forkunnskapskrav

VPK2012D Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie eller VPM2012D Veiledet praksis i medisinsk sykepleie eller VPP2012D Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie.

Kursmateriell

Litteraturliste i undervisningsplan studieenhet 3.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Evaluering av Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Evaluering av Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU