VLR2007 - Innføring i forskningsmetode knyttet til rådgivningsvitenskap og voksnes læring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager A

Faglig innhold

Emnet er en innføring i kvantitative og kvalitative forskningsmetoder som er vanlig å bruke i forskningen på fagområdene voksnes læring og rådgivningsvitenskap. Gjennom forelesninger, seminarer, øvinger og oppgaver skal studenten opparbeide innsikt i ulike fremgangsmåter som kan brukes for å samle inn, systematisere, analysere og rapportere ulike typer datamaterialer. Gjennom øvingsoppgaver og seminarer skal studenten lære det elementære i å kombinere teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter, og slik bli i stand til å forstå og vurdere andres og egen forskning, samt å rapportere forskningsfunn.

Læringsutbytte

Gjennom dette emnet skal studenten tilegne seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter knyttet til sentrale kvantitative og kvalitative forskningsmetoder som brukes innen fagområdene voksnes læring og rådgivningsvitenskap. Studenten skal også kunne vurdere hvilke implikasjoner valg av metode har for etablering av utvalg, datainnsamlingsmetoder og analyser. Studenten skal ha grunnleggende innsikt i ulike vitenskapsteoretiske retninger og tradisjoner og forskningsetikk.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet er samlingsbasert. Innføringskurs, forelesninger, øvinger og seminarer. Sjekk blackboard for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet i semesterstarten.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte på innføringskurs, forelesninger og øvinger

Mer om vurdering

Vurderingsform 3-dagers hjemmeeksamen med et omfang på ca. 8-12 sider (A4, linjeavstand 1,5, Times New Roman 12 pkt.) ekskludert forside, referanser og tabeller/figurer.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Rådgivning og voksnes læring (BRVL)

Forkunnskapskrav

VLR1000, VLR1001, VLR1002, VLR1003, VLR1004, VLR1005. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VLR3007 15.0 01.09.2012
VLR3017 7.5 01.09.2012
VLR3027 7.5 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 A

Utlevering
27.11.2017

Innlevering
30.11.2017

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.